zamknij

Wiadomości

Jest projekt uchwały parku kulturowego. Zobacz, jakie niesie za sobą nakazy i zakazy

2024-02-01, Autor: 

Przypomnijmy, zgodnie z intencją ustawodawcy utworzenie parku kulturowego jest działaniem polegającym na sformułowaniu zasad i norm porządkujących przestrzeń publiczną, a wynikające z tego zakazy i ograniczenia muszą mieć swoje ściśle określone uzasadnienie w kontekście ochrony krajobrazu kulturowego oraz muszą być wprowadzone z poszanowaniem praw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zobacz co zawiera projekt uchwały. 

Reklama

O parku kulturowym Centrum Starego Rybnika pisaliśmy wielokrotnie. Była zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna. Na temat parku wypowiedzieli się mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyodrębnionej strefie, jaka ma tworzyć park kulturowy. <<Przedsiębiorcy wypowiedzieli się na temat parku Centrum Starego Rybnika>>. Urzędnicy, na jednym ze spotkań przedstawili też wnioski wyciągnięte z ankiet i przeprowadzonych spotkań. O czym też pisaliśmy <<Park kulturowy w oczach mieszkańców. Zakończyła się kampania informacyjna. Jakie są pierwsze wnioski?>>.

Wszystkie te informacje pozwoliły na przygotowanie projektu uchwały, który zgodnie z prawem musi być poddany konsultacjom społecznym. Od 1 do 14 lutego trwają konsultacje otwarte nad projektem uchwały, a jeszcze na lutowej sesji Rady Miasta, rybniccy radni mają głosować nad jej podjęciem.

Rok na zmiany

Jak czytamy w projekcie uchwały, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy parku mają konkretnie określony czas, aby dostosować się do zmian, jakie uchwała określa.

"Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości położonych na terenie Parku, zobowiązani są do dostosowania się do przepisów niniejszej uchwały, poprzez:
- demontaż reklam, szyldów, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz urządzeń technicznych, o których mowa w niniejszej uchwale, niezgodnych z jej zapisami w terminie 12 miesięcy od daty wejścia jej w życie,
- demontaż ogródków gastronomicznych, o których mowa w niniejszej uchwale, niezgodnych z jej zapisami w terminie 1 miesiąca od daty wejścia jej w życie"

Planowany termin wejścia w życie uchwały o utworzeniu parku kulturowego w Rybniku to 1 czerwca 2024 rok. Musi zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Jakie obostrzenia znalazły się w projekcie uchwały o utworzeniu parku kulturowego? Pełna treść projektu uchwały dostępna TUTAJ

Na pierwszy rzut oka widać wiele zakazów. Poniżej przytaczamy kilka ważnych punktów dotyczących robót budowlanych, powierzchni reklamowych, funkcjonowania i wyglądu ogródków gastronomicznych, czy prowadzonej działalności handlowej i usługowej.

Na terenie Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych:

- prowadzących do zmian historycznego wystroju elewacji, kształtu dachów i wysokości kalenic

- zakaz fragmentarycznego malowania, tynkowania lub okładzinowania elewacji

- zakaz lokalizacji anten, masztów, zewnętrznych jednostek klimatyzatorów, paneli fotowoltaicznych oraz innych urządzeń technicznych na elewacjach frontowych i połaciach dachowych w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznych;

- zakaz wymiany zabytkowej stolarki okiennej, witryn sklepowych, bram wejściowych oraz wjazdowych

- zakaz stosowania okładzin elewacji innych niż uzasadnione historycznie

- zakaz lokalizacji wolnostojących bankomatów lub paczkomatów w obrębie ulic: Rynek, Kościelna, Jana III Sobieskiego, Powstańców Śląskich, Wojciecha Korfantego, Zamkowej, Rynkowej, Placu Wolności, Pocztowej, Bolesława Chrobrego, Klasztornej, Ścieżki Profesora Libury oraz Kościuszki, z wyłączeniem usytuowania ich w podwórkach, w miejscach niewidocznych od strony przestrzeni publicznych;

- zakaz stosowania nawierzchni o jaskrawej kolorystyce

- zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, tworzyw sztucznych lub blachy;

- zakaz prowadzenia okablowania po elewacjach

Na terenie Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz szyldów:

- szyldy na budynku umieszcza się płasko na elewacji, w przypadku szyldów umieszczanych nad witrynami sklepów, lokali usługowych lub gastronomicznych należy stosować zasadę pokrywania się osi symetrii szyldu z osią witryny. Szerokość szyldu winna być taka sama jak szerokość witryny.

- szyldy winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku,

- wszystkie szyldy umieszczone na elewacji jednego budynku powinny zachowywać tę samą wysokość oraz powinny zostać zamontowane w jednej linii,

- szyldy mogą być wykonane z liter oraz znaków przestrzennych, np. logo firmy lub sieci montowanych bezpośrednio na elewacji;

- zakaz lokalizacji tymczasowych szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych

- zakaz umieszczania reklam, urządzeń reklamowych oraz szyldów na ścianach szczytowych budynków z wyjątkiem artystycznych, malowanych murali, wykonanych trwałymi technikami, dekoracji wykonanych w technice mozaiki lub sgraffito;

- zakaz umieszczania szyldów prostopadle do elewacji, na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,2 m nad poziomem terenu;

- zakaz umieszczania szyldów, reklam, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powyżej linii parteru (gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra), w tym w oknach, z wyjątkiem umieszczania na elewacji oraz na poziomie płaskich dachów nazw własnych obiektów użyteczności publicznej, lub centrów handlowych określających dominującą (przeważającą) funkcję w obiektach, jak: urząd, hotel, poczta, kino, teatr, biblioteka, cech rzemiosł, przychodnia, itp. lub nazw własnych innych obiektów o jednolitym profilu funkcjonalnym takich jak obiekty wielkopowierzchniowe;

- dopuszcza się grupowanie szyldów różnych podmiotów prowadzących działalność w danej nieruchomości w jednej lokalizacji (np. wokół drzwi wejściowych, przejazdu bramowego itp.)

- zakaz umieszczania szyldów o jaskrawej kolorystyce (z wyjątkiem neonów rurkowych), jak również odbijających światło, odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego;

- zakaz umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych,

- zakaz umieszczania na elewacjach budynków, w przestrzeniach pomiędzy budynkami oraz na ogrodzeniach: banerów, chorągwi, chorągiewek, proporczyków oraz innych reklam;

- zakaz umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w bramach, przejściach i przejazdach do budynków

- zakaz umieszczania reklam na nawierzchniach ulic oraz chodników w przestrzeni publicznej;

- zakaz umieszczania wolnostojących nośników reklamowych na obszarze Parku;

- dopuszcza się umieszczanie na elewacjach w poziomie parteru gablot dla ekspozycji ogłoszeń oraz ofert podmiotów prowadzących działalność w danym budynku z możliwością podświetlenia światłem o barwie naturalnej pod warunkiem nieprzesłaniania detali architektonicznych, z zastrzeżeniem, że powierzchnia gabloty nie może przekroczyć 0,8 m2 dla danego podmiotu.

Na terenie Parku ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności handlowej i usługowej w ogródkach gastronomicznych:

- zakazuje się użycia parasoli lub markiz innych niż wykonane w jednolitym, pastelowym kolorze analogicznym jak określony we wzorniku RAL 1013;

- zakaz stosowania parasoli innych niż okrągłe lub wielokątne o średnicy nie większej niż 3,5 m na Deptaku oraz 4,0 m na Rynku, przy czym dla ogródków gastronomicznych użytkowanych również w okresie zimowym parasole powinny mieć kształt kwadratu, co umożliwi ich łączenie; - dopuszcza się montowanie markiz do maksymalnej wysokości kondygnacji parteru zwartej zabudowy przylegającej do ulic w obrębie Parku, które po rozwinięciu nie mogą wystawać poza obręb ogródka gastronomicznego więcej niż 15 cm (nie dotyczy Rynku);

- na Rynku wysokość czaszy parasola musi mieścić się pod koroną drzewa znajdującego się wewnątrz danego ogródka gastronomicznego;

- zakaz wykonywania ogrodzenia ogródka bądź jego części w sposób inny niż z wykorzystaniem donic będących w dyspozycji Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku lub analogicznych co do wymiarów, w jednolitym, pastelowym kolorze określonym we wzorniku RAL 1013;

- zakaz ustawienia ogródka gastronomicznego w sposób naruszający istniejącą nawierzchnię;

- zakaz stosowania podestów, sztucznej trawy i wszelkiego rodzaju wykładzin;

- zakaz mocowania elementów ogródka gastronomicznego do nawierzchni ulic oraz placów poprzez wykonywanie wszelkiego rodzaju fundamentów oraz mocowania za pomocą kotew czy śrub;

- zakazuje się montowania jakichkolwiek elementów do pni i w koronach drzew;

- zakaz wyposażania ogródka gastronomicznego w meble, inne elementy wyposażenia oraz urządzenia o wysokości przekraczającej 100 cm;

- zakaz ustawiania w ogródkach gastronomicznych domków, kiosków oraz pawilonów ogrodowych;

- dopuszcza się użytkowanie ogródków gastronomicznych w okresie zimowym, z zastosowaniem przenośnych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, paliwami gazowymi lub lekkim olejem opałowym, pod warunkiem lokalizacji tych urządzeń poza zasięgiem koron drzew, przy czym wydzielenie takiego ogródka z każdej strony w przestrzeni publicznej jest obligatoryjne i winno zostać wykonane z demontowalnych, łączonych w bezpieczny sposób tafli szkła o łącznej wysokości do 180 cm;

- zakaz wyposażenia ogródka gastronomicznego w meble inne niż w stonowanych kolorach, niedopuszczalne jest ustawianie w ogródkach stołów z ławami oraz mebli wykonanych z europalet;

- zakaz umieszczania na ogrodzeniach ogródka gastronomicznego reklam, nazwy własne lokali, loga firmowe mogą być umieszczane tylko na lambrekinach parasoli, markiz oraz na meblach;

- zakaz ustawiania w obrębie ogródka gastronomicznego, jak również wystawiania poza obręb tego ogródka wszelkiego rodzaju urządzeń w tym automatów do gier, automatów sprzedających, automatów przeznaczonych do zabaw dziecięcych;

- zakaz ustawiania sanitariatów przenośnych dla obsługi ogródków gastronomicznych.

Na terenie Parku ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia pozostałej działalności handlowej i usługowej:

- zakaz prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej w bramach, przejściach i przejazdach, w tym oferowania do sprzedaży towarów lub wystawiania urządzeń rozrywkowych, automatów przeznaczonych do zabaw dziecięcych, automatów do gier oraz automatów sprzedażowych, z wyjątkiem terenu targowiska;

- zakaz prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej oraz usługowej z samochodów, przyczep, naczep lub innych mobilnych punktów z wyjątkiem terenu targowiska oraz organizowanych jarmarków;

- zakaz wystawiania i oferowania do sprzedaży towarów przed budynkami frontowymi

- zakaz emisji dźwięków oraz światła, związanych z prowadzoną działalnością handlową, promocyjną, informacyjną lub usługową do przestrzeni publicznej, za pomocą urządzeń emitujących, znajdujących się na zewnątrz budynków, jak również znajdujących się wewnątrz budynków, w tym w bramach, przejściach i przejazdach, a także w ogródkach gastronomicznych;

- zakaz podświetlania w sposób widoczny od strony przestrzeni publicznej położonych na kondygnacjach powyżej parteru okien lokali, w których prowadzona jest działalność handlowa lub usługowa, światłem innym niż naturalne białe lub zbliżonym

- zakaz ograniczania transparentności przeszkleń lokal w stopniu większym niż 30% powierzchni, z wyjątkiem umieszczania szyldów oraz zastosowania tzw. mrożonych szyb lub folii, w których jest to uzasadnione rodzajem użytkowania (np. szatnie, zaplecza gastronomiczne, usługi medyczne, kancelarie prawne itp.);

- dopuszcza się zasłanianie, zaklejanie folią lub zamalowywanie przeszkleń lokali w przypadku wykonywania robót budowlanych lub zmiany aranżacji wnętrz – na czas ich trwania;

- dopuszcza się możliwość umieszczania informacji w przeszkleniach lokali, dotyczących:
możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz korzystania z innych

Na terenie Parku ustala się zakazy dotyczące składowania i magazynowania odpadów:

- zakaz składowania i magazynowania odpadów poza pojemnikami służącymi do czasowego gromadzenia bieżących odpadów stałych

- zakaz składowania odpadów w obrębie płyty Rynku oraz przestrzeniach publicznych
w czasie organizowanych jarmarków;

- zakaz odśnieżania ogródków gastronomicznych przy jednoczesnym pryzmowaniu śniegu w miejscu kolidującym z ciągiem komunikacyjnym oraz niedostępnym dla podmiotów zajmujących się usuwaniem nadmiaru śniegu.

Co sądzisz o tym projekcie uchwały? Podziel się z nami swoją opinią

Oceń publikację: + 1 + 53 - 1 - 84

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (16):
 • ~gen 2024-02-01
  17:52:45

  26 27

  Same zakazy i jak tu prowadzić działalność ? Po wyborach samorządowych te zakazy się cofnie . Od lutego zakaz przebudowy Odry i teraz już tak będzie , wszystko zamykać .

 • ~Maksymilian Popeć 2024-02-01
  18:22:10

  42 12

  Tą totalną samowolką reklamową powinno się zlikwidować na poziomie krajowym. Później łatwiej byłoby doprowadzić miasta do względnego ładu.

 • ~exploriurbex 2024-02-01
  18:35:10

  21 4

  @Maksymilian bardzo zasadne spostrzeżenie. Byłoby lepiej i sprawniej.

 • ~Macik765 2024-02-01
  19:51:13

  28 8

  Aha czyli moje plany montażu fotowoltaiki poszły się właśnie kochać. Sąsiad po drugiej stronie ulicy już będzie mógł bo przecież mieszka poza parkiem. A żebym to jeszcze mieszkał w centrum albo mój budynek był zabytkiem... Dziękuję wam włodarze.

 • ~gen 2024-02-01
  19:56:05

  25 25

  Będzie czyściej , pastelowo i wesoło , ale nie będzie kasy żeby sobie to piwo w ogródku kupić , bo Tusk znowu trzy unijne podatki zatwierdził.
  A dlaczego tylko ma być ładne centrum ? a dzielnice to co ? w dzielnicach może być bajzel ?

 • ~Fischer 2024-02-01
  22:54:03

  17 3

  Autor projektu chyba wynegocjował ekstra stawkę za użycie litery "z".

 • ~zxr9 2024-02-02
  06:41:05

  21 11

  Wszyscy zachwycamy się zachodem, dlatego że tam takie zakazy obowiązują od dawna. W końcu u nas coś się zmienia. Powoli oddalamy się od wschodniego stylu w urbanistyce. Wiadomo że nie wszystkim się to podoba, ale każda taka zmiana jest na początku trudna - jak np konieczność sortowania śmieci czy brak możliwości palenia śmieciami.

 • ~antyk23 2024-02-02
  07:37:18

  14 17

  Centrum Starego Rybnika....skansenem nowoczesnej Europy. Jakby mało było nowych izb pamięci, muzeów, itp "jestem pod wrażeniem"...

 • ~rzyt 2024-02-02
  09:10:22

  16 7

  Dobrze, że nie zakazano suszenia prania na balkonach i emisji zapachów...

  A tak przy okazji chciałbym wiedzieć czego ten projekt zabrania lub nakazuje urzędnikom? Byle nie byłoby to tylko karanie i egzekwowanie. Bo narazie daje się odczuć ich wielką "nieomylność".

  Miasto dla mieszkańców czy miasto dla urzędników?
  Remont familoka na Przemysłowej to dopiero inwestycja logiczna na ciężkie czasy. A "witacz" Rybnik też efektem nie powala...tylko ceną.

 • ~jose_23 2024-02-02
  09:20:49

  9 1

  i z tej okazji ktoś postawił garaż na rynku?

 • ~Lepszyrybnik.pl 2024-02-02
  09:43:52

  17 12

  Nasze stanowisko wobec parku kulturowego.

  Byliśmy na konsultacjach, które według naszej oceny były farsą. Konserwator zabytków nie miał wyliczeń ile te zmiany będą rybnickich przedsiębiorców kosztować.
  Konserwator zabytków nie miał wyliczeń ile zmiana planu zagospodarowania przestrzennego będzie urząd miasta kosztować.
  Konserwator zabytków naniósł park kulturowy wielkości tego co we Wrocławiu czy Krakowie na mapę Rybnika i na apel aby najpierw zacząć od rynku i przyległych ulic nie reagował. Nie miał też racjonalnych argumentów dlaczego mamy mieć tak duży parku kulturowy. Nie wiedział też ilu przyjeżdża do Rybnika turystów i nie miał wyliczeń ilu przyjedzie przez park więcej.
  Nasza główna uwaga nie została zresztą uwzględniona, więc po co te konsultacje?
  Mówiono też, że będzie czas na ich wdrożenie kilka lat, teraz są termin 1 rok, a nawet część od 1 czerwca tego roku.
  Skoro mamy wybory 7 kwietnia nie rozumiemy, po co w takim pośpiechu wdrażać ten niekorzystny i kosztowny dla miasta projekt przed wyborami. Niech oceni go nowa rada miasta i nowy prezydent.
  Ten projekt i sposób jego procedowania doskonale pokazuje jak prezydent i urzędnicy nie słuchają i nie szanują rybnicki przedsiębiorców. Już dziś pełno witryn w centrum jest pustych, a po jej wprowadzeniu zamkną się kolejne.

 • ~Apollo2 2024-02-02
  10:05:03

  12 9

  Wszystkie przepisy dotyczące ładu miejskiego już istnieją,wystarczy je respektować.Wprowadzenie Parku Kulturowego tylko wzmocni możliwość kontroli w nieuzasadniony sposób władze miasta.

 • ~exploriurbex 2024-02-02
  11:19:01

  11 14

  @Lepszyrybnik to stanowisko pokazuje jak bardzo rozmijacie się z ocenami wielu mieszkańców którzy mają już dość bannerozy i reklamozy w mieście

 • ~mariusz mewa 2024-02-02
  12:22:00

  19 6

  Postulaty Leszego Rybnika akurat są bardzo słuszne. Idea pozbycia się reklam i banerów z miasta jest jak najbardziej w porządku ale należy to robić stopniowo i z głową, a nie żeby wylać dziecko z kąpielą. Niestety w naszym UM już dawno zapomnieli, że urzędnicy są dla mieszkańców (w tym przedsiębiorców) a nie odwrotnie.

 • ~Wertykalny Magik 2024-02-02
  19:46:18

  9 2

  Ale rozumiem, że teraz gdy wreszcie jest projekt uchwały w sprawie Parku Kulturowego i w końcu jest o czym porozmawiać i mieszkańcy i przedsiębiorcy mieliby o czym porozmawiać Urząd Miasta nie robi ŻADNEGO SPOTKANIA w tej sprawie??? Można co najwyżej składać opinie i uwagi?

  Toż przecież dopiero teraz mamy konkret, a nie jak wcześniej na spotkaniach fantazje prowadzących o milionach turystów, które tu przyjadą.

 • ~krystagray 2024-02-03
  20:31:41

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?
Oddanych głosów: 4006