zamknij

Wiadomości

Budżet miasta na plusie. Opozycja punktuje prezydenta

2016-05-20, Autor: Bartłomiej Furmanowicz
Wczoraj (19 maja) na sesji Rady Miasta Rybnika, rybniccy radni udzielili prezydentowi Rybnika absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2015 roku. Nikt nie zagłosował „przeciw”, ale opozycja miała kilka zastrzeżeń co do pracy prezydium. Jakie stanowiska zaprezentowali przedstawiciele ugrupowań?

Reklama

To już wiemy, spośród 21 obecnych wczoraj na sesji radnych, 16 głosowało za udzieleniem absolutorium, 5 wstrzymało się od głosu. Tym samym rada miasta udzieliła absolutorium prezydentowi za wykonanie budżetu w 2015 roku.

Koalicja rządząca, czyli Blok Samorządowy Rybnik i Platforma Obywatelska pozytywnie oceniły działania prezydenta Piotra Kuczery. - Dobry wynik budżetu to efekt długoletniej, odpowiedzialnej polityki finansowej miasta. Miasto końcem roku 2014 dostało informację od Marszałka Województwa Śląskiego o możliwej dotacji na budowę drogi Racibórz-Pszczyna, o którą od lat zabiegamy. Padła kwota 300 mln złotych dla inwestycji wartej 700 mln złotych. Miasto musiało wygospodarować brakujące 400 mln złotych. Budżety poprzednich lat, a szczególnie z 2014 roku pozwoliły wygospodarować nadwyżkę finansową. Oceniając budżet 2015 a szczególnie jego wynik finansowy, radni BSR-u podzielą opinię komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium – powiedział w imieniu klubu wiceprzewodniczący rady Andrzej Wojaczek.

Jako następny głos zabrał Wojciech Kiljańczyk z klubu radych Platformy Obywatelskiej. – Moment udzielenia absolutorium to czas, gdy można podsumować realizację prezydenckich zamierzeń. Te zostały wykonane w większości przypadków na satysfakcjonującym poziomie. Nadwyżka operacyjna, ocena ratingowa finansów Rybnika dają nadzieję na przyszłość. To baza, na której prezydent Piotr Kuczera będzie w stanie zrealizować cele Rybnika. Tego oczekujemy! – podkreślił przewodniczący klubu przypominając, że do najważniejszych zadań na najbliższe miesiące i lata należą: budowa przedszkola oraz żłobka (polityka prorodzinna), budowa drogi Racibórz-Pszczyna (infrastruktura), dalsza rewitalizacja kopalni „Ignacy” (kultura, rekreacja), przywrócenie do życia kompleksu „Juliusz” (polityka senioralna), rozwój kampusu w formule wiązania nauki i biznesu.

Jak dodał następnie Wojciech Kiljańczyk, Rybnik jest dobrze przygotowany do nowej perspektywy Unii Europejskiej. - Mając na uwadze skuteczność z jaką zrealizowano budżet w minionym roku, a także oceniając wyniki finansowe Rybnika, radni Platformy Obywatelskiej zagłosują za udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku – oznajmił.

Z kolei Łukasz Dwornik (Prawo i Sprawiedliwość) stwierdził, że co prawda wskaźniki finansowe wyglądają dość pozytywnie, ale opozycyjni radni cały czas czekają na realizację obietnic wyborczych prezydenta. - Oczekiwanie na zmaterializowanie pomysłów dotyczących kwartału Juliusz, oczekiwanie na pozytywne efekty zmian w obszarze kopalni Ignacy, oczekiwanie na poprawę wskaźników w walce ze smogiem, w końcu oczekiwanie na rzeczywiste pokazanie nowej wizji miasta, o której Prezydent Piotr Kuczera często wspomina. Wizji nowego sposobu zarządzania miastem. Wiele podjętych działań ma charakter kontynuacji, jak również jest w sferze projektów – wyliczał Łukasz Dwornik.

Jak dodaje przedstawiciel opozycyjnego klubu, jasnym jest, że duża część zgromadzonych środków finansowych zostanie pochłonięta w trakcie budowy drogi Pszczyna-Racibórz. Niemniej radnych martwi brak innych projektów inwestycyjnych, które będą generowały nowe miejsca pracy. - Nie słyszymy i nie widzimy działań dotyczących utworzenia strefy ekonomicznej. Nie podejmowanie takowych działań odczytujemy jako brak odwagi, o której tak wiele słyszeliśmy jako Rada Miasta w ubiegłym roku od Pana Prezydenta – podkreślił Łukasz Dwornik.

Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się od głosu, ponieważ w opinii radnych budżet 2015 był zaplanowany przez poprzednika prezydenta Piotra Kuczery – ówczesnego prezydenta Adama Fudalego. - Wykonanie choć pozytywne w sferze rachunkowości, niestety nie zawierało istotnych zmian pobudzających rozwój miasta, zdecydowaliśmy o wstrzymaniu się od głosu, pozostawiając swoje uwagi do poważnego rozważenia przez Pana Prezydenta – powiedział na koniec Łukasz Dwornik.

Najwięcej zastrzeżeń co do sposobu działania prezydenta mieli radni Samorządowego Ruchu Demokratycznego. - 22 stycznia 2015 obdarzyliśmy prezydenta Kuczerę zaufaniem i zagłosowaliśmy za przyjęciem przedstawionego przez niego projektu budżetu na rok 2015. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że materiały podpisane były jeszcze przez poprzedniego prezydenta – Adama Fudalego. Na pytanie, kto bierze odpowiedzialność za jego realizację, usłyszeliśmy odpowiedź pana prezydenta Kuczery, że w pełni podpisuje się pod tymi założeniami i będzie je realizował – powiedział radnym Henryk Cebula.

Zdaniem radnego SRD, druzgocące jest to, że prezydent zrealizował jedynie 68 mln złotych z planowanych 150 mln złotych wydatków finansowych. Idąc dalej tym tropem Henryk Cebula przypomniał włodarzowi miasta, że on sam jak i klub radnych PO krytykowali ówczesnego prezydenta Fudalego za ograniczanie wydatków, choć plany inwestycyjne zakładały spore wydatki. – Piotr Kuczera pytał wtedy prezydenta, czy on źle planuje, czy też planuje za dużo, a może pan prezydent planuje tak sprytnie, by dwa razy w roku wprowadzić w błąd mieszkańców Rybnika. Dzisiaj mamy do czynienia z analogiczną sytuacją – wskazuje Henryk Cebula.

Radny zwrócił następnie uwagę, że właściciele nieruchomości znajdujący się na trasie planowanej drogi Racibórz-Pszczyna będą mieli czas na wyprowadzkę do maksymalnie dwóch lat. – Dlatego ze zdziwieniem przyjęliśmy niedawną informację od pana prezydenta, że czas przeprowadzki się skrócił (właściciele działek muszą opuścić działki w przeciągu 6 miesięcy od wydania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej – przyp. aut.) – dodał.

Prezydent Piotr Kuczera odparł, że problem z wykupami i odszkodowaniami jest już w pełni jasny. - Mam prośbę, by nie wykorzystywać tego argumentu politycznie, to nie służy mieszkańcom i projektowi – oznajmił.

WYKONANIE BUDŻETU 2015:

Dochody ogółem: 689.797.331 zł
Wydatki ogółem: 615.216.686 zł
Nadwyżka operacyjna: 87.896.314 zł
Nadwyżka budżetu: 74.580.645 zł

DOCHODY WŁASNE: 421.950.530 zł (61,17%)
- udziały w PIT (47,92%) 161.363.286 zł
- udziały w CIT (8,11%) 5.603.022 zł

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 65.127.292 zł (9,44%)

DOTACJE Z BUDŻETU UE: 43.636.782 zł (6,33%)
- Europejski Fundusz Społeczny 2.223.270 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 20.089.139 zł
- Fundusz Spójności 20.590.296 zł
- Uczenie się przez całe życie 734.077 zł

NAKŁADY NA DROGI 61.071.325 zł
- inwestycje drogowe: 36.658.667 zł
- remonty i przebudowa nawierzchni dróg oraz remonty chodników: 6.797.062 zł
- materiały do realizacji dróg systemem gospodarczym: 489.095 zł (utwardzono w dzielnicach 27 dróg, 6 chodników oraz 4 parkingi i 3 place)
- bieżące utrzymanie dróg przez RSK: 12.893.266 zł
- wydatki inwestycyjne RSK: 1.159.262 zł
- pozostałe wydatki: 3.073.973 zł

Przebudowa ul. Sportowej - 7.848.189 zł
Przebudowa ulicy Podmiejskiej: 11.072.108 zł w tym EFRR – RPO WŚl – 7.631.513 zł
Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ulicy Rudzkiej Etap I 3.982.778 zł w tym EFRR – 2.938.922 zł
Przebudowa ulicy 1 Maja od ulicy Śląskiej do ulicy Krupińskiego - 2.022.467 zł
Budowa łącznika ulic Prosta – Świerklańska - 4.813.853 zł
Przebudowa skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki - Saint Vallier – Hutnicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej - 2.085.207 zł
Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do skrzyżowania z ul. Elizy Orzeszkowej - 1.828.074 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA: 64.086.892 zł
Gospodarka odpadami - 19.231.669 zł
• Zieleń - 11.518.556 zł
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 5.632.713 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg - 4.273.504 zł
• Oczyszczanie miasta – 3.270.505 zł
• Dotacje na zadania inwestycyjne – 1.374.288 zł

SIEĆ WODOCIĄGOWA 12.265.555 zł
Inwestycje PWiK ogółem 12.752.842 zł
dz. Grabownia - Golejów 1.968.358 zł
dz. Stodoły 1.494.075 zł
dz. Smolna 1.488.727 zł
dz. Maroko-Nowiny 1.478.720 zł
dz. Paruszowiec-Piaski 1.387.789 zł
dz. Rybnik-Północ 1.281.255 zł
dz. Śródmieście 1.206.086 zł pozostałe dzielnice 1.960.545 zł

SIEĆ KANALIZACYJNA 487.164 zł
dz. Maroko-Nowiny 315.250 zł
pozostałe dzielnice 171.914 zł

WYDATKI NA OŚWIATĘ OGÓŁEM 237.763.731
Część oświatowa subwencji ogólnej 145.414.394 zł
Środki własne miasta 71.641.594 zł

POMOC i OPIEKA SPOŁECZNA 80.875.998 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19.654.859 zł
KULTURA FIZYCZNA 21.871.387 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13.243.744 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 8.013.093 zł
Komenda Miejska Policji 186.500 zł
Straż Miejska 3.299.603 zł

PODSUMOWANIE 2015 ROKU

NADWYŻKA BUDŻETU 74.580.645 zł
NADWYŻKA OPERACYJNA 87.896.314 zł
POZYSKANE ŚRODKI zewnętrzne 46.167.758 zł
INWESTYCJE (budżet miasta i PWiK) 81.508.998 zł
ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę 45.050.037 zł
ZADŁUŻENIE na koniec 2015 roku 40.231.529 zł
WOLNE ŚRODKI na koniec roku 40.151.221 zł
SKUMULOWANY NIEDOBÓR na 31.12.2014 r. -22.919.638 zł
SKUMULOWANA NADWYŻKA BUDŻETU na koniec roku 52.354.281 zł

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015 rok znajdziecie TUTAJ w wersji PDF

Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (10):
 • ~Marcin74 2016-05-20 19:43:51

  A propos budżetu wykonanego… ale tego za 2014… jest w nim zapis o zakończeniu inwestycji w Miejską Sieć Szerokopasmową wartej w całości ok. 23 mln zł. „Utworzona w ramach projektu sieć szerokopasmowa obejmie swoim zasięgiem obszar całego miasta Rybnik – w tym również dzielnice najbardziej oddalone od centrum.” – czy ktoś z mieszkańców Rybnika odwiedzjących rcpl korzysta z tej sieci? Z Tego światłowodu? A może zna kogoś kto korzysta? Mieszkam na Zielonej 1400 m od rynku. Jedyny dostępny internet do Orange (neostarada max 20 mb - bo na "centrali nie ma jakiegoś urządzenia, które jest drogie i i się nie opłaca go montować). Vectra nie bo przerwany kabel i im się nie opłaca naprawiać (serio). Rybnet, Leon tylko radio max 20 mb (bo im się nie opłaca inwestować). – to dramatycznie mało jak XXI w. LTE oferuje więcej. Mieszkam 50 m od Zebrzydowickiej gdzie miał biec (biegnie?) światłowód. Czy ktoś wie gdzie można się zgłosić żeby jakoś skorzystać z tej sieci szerokopasmowej? Żebym jakoś poczuł odrobinkę z tych 23 mln złotych wydane m.in.z moich podatków? Czy gdzieś można przeczytać jak wykonanie tej inwestycji i wydanie 23 mln zł wpłynęło na życie przeciętnego mieszkańca Rybnika?

  27 1
 • ~lewy_gwint 2016-05-21 00:04:48

  Miasto nie było nie jest i nie będzie dostawcą internetu dla osób i firm. Poza tym sama nazwa wskazuje że nie chodzi o internet, bo by się nazywała Miejska Szerokopasmowa Sieć Internetowa. Szukaj dostawcy ja znalazłem mam światłowód w domu. Ping średnio na poziomie 4ms. A LTE to też mam i to dla mnie porażka.

  1 7
 • ~Marcin74 2016-05-21 00:23:06

  Fakt, nie ma w nazwie inwestycji słowa "Internet".. czyli ta sieć szerokopasmowa jest do przesyłu... wody? gazu? a może tą infrastrukturą za 23 mln zł są przesyłane dobre chęci i "będzie lepiej"? Ładnie pytam co ja jako mieszkaniec (może ja się nie łapię bo 50 m od światłowodu to za daleko ale są inni?) mam z wydania 23 mln zł m.in z moich pieniędzy? Ja rozumiem, że dostawca internetu to nie miasto... ale po coś tak inwestycja została zrobiona. W jakimiś celu zostało wydane 23 mln zł. Pytanie brzmi w jakim? I czy jest ktoś kto na tym skorzystał? Są takie osoby? Firmy? Tak nieśmiało marzę, że skoro Miasto wydało 23 mln publicznych pieniędzy na tą sieć, która pokrywa CAŁY Rybnik, to może mógłbym jakoś z tego skorzystać. Płacąc oczywiście! Nie chcę nic za darmo! Nie jestem urzędnikiem! ;)

  14 1
 • ~Dador 2016-05-21 06:52:46

  Nie dość, że mamy miejską sieć szerokopasmową, spinającą odległe dzielnice z centrum, to w zeszłym roku położono śląską regionalną sieć szerokopasmową, dodatkowy inny twór. Zatem w mieście są już 2 publiczne i niezależne sieci szkieletowe. Dodatkowo, jeśli widzicie wykopy a w nich 4 niebieskie kable, to są przewody od T-mobile. Ostatnio kopali na Lipowej, Gliwickiej, połączyli Rybnik z Wodzisławiem, etc. I chyba jedynie z inwestycji prywatnej użytkownicy będą mieli jakiś plus. Miasto kładło kable, bo UE dotowała projekt. Pewien znany dostawca internetu w Rybniku też korzysta z unijnych dotacji, rzekomo wprowadzając cyfryzację na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych. Z drugiej ręki wiem, że tym przetargiem złapali Pana Boga za nogi. Można? Można.

  3 0
 • ~Marcin74 2016-05-21 09:23:55

  ~Dador – Jak piszesz: w mieście są 2 publiczne sieci. Super! Publiczne czyli takie, które dotyczą ogółu ludzi, społeczności. Czy przeciętny Kowalski z którego pieniędzy (23 mln zł) sieć powstała może jakoś z tej inwestycji skorzystać? Czy ja mogę z niej skorzystać? A może z tej sieci, której zasięg pokrywa całe miasto i łączy dzielnice korzystają lokalni operatorzy dzięki czemu ludzie w Rybniku mają tani (poniżej 30 zł bo tyle kosztuje m/w LTE) szybki (ponad 100 mb) i stabilny internet w domach? Zapytam raz jeszcze: na co zostało wydane 23 mln zł i co z tego ma przeciętny mieszkaniec Rybnika?

  10 1
 • ~lewy_gwint 2016-05-21 14:26:32

  Możesz skorzystać, o ile jesteś uczniem szkoły. Z tego co wiem połączone są wszystkie szkoły w tej sieci,. Do tej miejskiej (publiczna) sieci to są pewnie połączone wszyskie inne publiczne obiekty.

  0 0
 • ~Marcin74 2016-05-21 15:23:39

  ~lewy_gwint - czyli wykonano inwestycję za 23 mln zł, żeby podłączyć publiczne obiekty do Internetu? Ok. niech tych obiektów będzie z 500 w Rybniku a pewnie jest mniej. Niech każdy z nich płacił miesięcznie 200 zł za internet (to dużo) to kwota 23 mln zł starczyła by na ok. 20 lat opłat – pewnie na dłużej bo internet raczej tanieje a nie drożeje. Czy gdzieś jest jakaś informacja, jakieś podsumowanie tej inwestycji? Czy gdzieś można zobaczyć, przeczytać jakie korzyści (realne i namacalne) przyniosła ta inwestycja mieszkańcom? Ile szkół, instytucji publicznych jest podłączone do tej sieci? Co się poprawiło po wydaniu 23 mln zł w stosunku do sytuacji sprzed inwestycji? Wcześniej szkoły miały po 20 mb a teraz mają po 500 mb bo zostały podłączone do światłowodu? Czy utrzymanie tej sieci, serwis, naprawy, awarie coś kosztuje? Kto się tym zajmuje? Miasto? Jakaś firma? Był jakiś przetarg? Kto jest dostawcą, operatorem internetu dla instytucji publicznych, miejskich w Rybniku? To są jakieś tajne informacje? Strategiczne? Drogie Rybnik.com.pl – rozeznajcie temat bo jak na razie wynika z tego, że Miasto wydało 23 mln zł i nie bardzo wiadomo jaki jest skutek.

  7 0
 • ~lewy_gwint 2016-05-21 20:45:02

  Marcin74 to wystąp do urzędu o przyłączenie, można napisać masz takie prawo

  a tu se poczytaj o pierwszym etapie http://rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,6187

  0 5
 • ~lewy_gwint 2016-05-21 20:58:16

  i pewnie nie chodzi o sam dostęp do internetu tylko połączenie instytucji gwarantowanym łączem symetrycznym, a nie takim jakie dostajesz od operatora znanej mark ....(tu se wpisz swojego).........i że niby do 100mpbs, a wysyłanie do 10mpbs lub mniej, a w rzeczywistości gwarantowane jest jedynie połączenie. Chociaż ja nie narzekam za 50zł trudno narzekać..

  0 4
 • ~Robin Tell 2016-05-23 09:14:57

  Zastanawiam się, czy opozycja dostała opr od Jarka za to, że wstrzymali się od głosu, a nie byli przeciw. Może Jarek jeszcze się o tym nie dowiedział?

  0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy Miasto Rybnik powinno budować mieszkania komunalne?

Oddanych głosów: 864