zamknij

Sport i rekreacja

Żużel: ROW Rybnik stracił 3 punkty i spadł na dno w ligowej tabeli! Degradacja stała się faktem

2017-09-15, Autor: ad

Władze PGE Ekstraligi zabrały punkty Grigorija Łaguty wywalczone w meczu ROW-u Rybnik z częstochowskimi „Lwami”. Tym samym „Rekiny” straciły 3 punkty meczowe i spadły na ostatnie miejsce w tabeli!

Reklama

Zgodnie z decyzją weryfikacyjną Ekstraligi Żużlowej z dnia 15.09.2017 – unieważniono wyniki indywidualne zawodnika Grigorija Łaguty (ROW Rybnik) uzyskane przez niego podczas meczu DMP ROW Rybnik – Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa w dniu 11.06.2017 r., tj. 11 punktów biegowych.

Wynik tego spotkania, wygranego przez ROW w stosunku 49:41, został zweryfikowany na 38:41. Tym samym trzy punkty (dwa za zwycięstwo i jeden za bonus) trafiły na konto częstochowian. Dla rybniczan oznacza to nic innego, jak spadek na ostatnie miejsce w tabeli i degradację do Nice 1. Ligi Żużlowej.

>> Grigorij Łaguta zawieszony na 2 lata za doping

KOMUNIKAT PGE EKSTRALIGI NR 54 / 2017 z dnia 15.09.2017

1. Decyzja weryfikacyjna z dnia 15.09.2017.

Mając na uwadze, że:

• w wyniku kontroli antydopingowej przeprowadzonej w stosunku do zawodnika Grigorija Łaguty (ROW Rybnik), w pobranej od niego podczas meczu DMP w Rybniku (ROW Rybnik-Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa) w dniu 11.06.2017 r. próbce moczu o numerze 6273941 (zarówno w próbce „A”, jak i próbce odwoławczej „B”, której analizy dokonano na wniosek zawodnika), na podstawie analizy środków dopingujących przeprowadzonej przez akredytowany przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu PIB w Warszawie, stwierdzono obecność zabronionych środków (substancji o charakterze nieokreślonym w nazwie meldonium należącej do grupy S.4.5. Modulatory Hormonów i Metabolizmu listy substancji zabronionych obowiązującej w 2017 r.), stanowiącą naruszenie obowiązujących przepisów antydopingowych;

• zgodnie z art. 7.9.1. Przepisów Antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej z 1.07.2017 r. (Przepisy Antydopingowe POLADA), Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) dnia 7.07.2017 r. nałożyła na zawodnika Grigorija Łagutę (ROW Rybnik) tymczasową dyskwalifikację obowiązującą od 7.07.2017 r. do czasu wyjaśnienia sprawy;

• przeciwko zawodnikowi Grigorijowi Łaguta (ROW Rybnik) zostało wszczęte i toczyło się przed Panelem Dyscyplinarnym działającym przy POLADA (na podstawie art. 35 i n. ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zwalczaniu dopingu w sporcie; Dz. U. z 2017 r., poz. 1051) postępowanie dyscyplinarne dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie (sygn. akt 37/2017);

• postanowieniem z dnia 12.09.2017 r. (sygn. akt 37/2017) Panel Dyscyplinarny przy POLADA uznał zawodnika Grigorija Łagutę (ROW Rybnik) winnym popełnienia naruszenia Przepisów Antydopingowych POLADA polegającego na wykryciu w dniu 11.06.2017 r. obecności meldonium w płynach fizjologicznych zawodnika (substancji zabronionej zaliczanej do substancji określonych „S. 4- Modulatory hormonów i metabolizmu” z listy substancji i metod zabronionych WADA z 2017 r.), tj. naruszenia art. 2.1 Przepisów Antydopingowych POLADA, za co wymierzył mu karę dyscyplinarną 24 miesięcy wykluczenia (zaliczając na jej poczet okres tymczasowego obwinionego, począwszy od 11.06.2017 r. do 12.06.2019 r.);

• zgodnie z art. 9 Przepisów Antydopingowych POLADA (a także art. 9 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017 i art. 9 Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA 2015; zgodnie z wykazem regulaminów i przepisów obowiązujących w polskim sporcie żużlowym na rok 2017, w przypadku krajowych zawodów żużlowych w Polsce obowiązuje Kodeks Antydopingowy FIM 2017):

ARTYKUŁ 9 AUTOMATYCZNE UNIEWAŻNIENIE WYNIKÓW INDYWIDUALNYCH
Stwierdzenie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

[Komentarz do Artykułu 9: W przypadku sportów zespołowych wszystkie nagrody zdobyte przez poszczególnych zawodników ulegają przepadkowi. Sporty zespołowe reguluje Artykuł 11]. W sportach, które nie są sportami zespołowymi, ale w których nagrody przyznawane są zespołom, unieważnienie lub inna kara dyscyplinarna przeciwko zespołowi, gdy jeden lub więcej członków zespołu naruszy przepisy antydopingowej będzie taka, jaką określono w obowiązujących przepisach Federacji Międzynarodowej].

w związku z art. 11.3 Przepisów Antydopingowych POLADA (a także art. 11.5 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017 i art. 11.3 Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA 2015):

11.3 Organ zarządzający wydarzeniem sportowym może wprowadzić surowsze konsekwencje w sportach zespołowych Organ zarządzający wydarzeniem sportowym może zdecydować o stosowaniu w związku z wydarzeniem sportowym kar dla sportów zespołowych surowszych niż określone w Artykule 11.2. [tj. 11.2 Konsekwencje dla sportów zespołowych; W przypadku stwierdzenia u więcej niż dwóch członków zespołu w sporcie zespołowym naruszenia przepisów antydopingowych w czasie trwania wydarzenia sportowego, organ zarządzający wydarzeniem sportowym może nałożyć odpowiednią karę na zespół (np. utrata punktów, wykluczenie z zawodów lub wydarzenia sportowego lub inna kara) niezależnie od wszelkich wszystkich kar nałożonych na poszczególnych zawodników naruszających przepisy antydopingowe.]

[Komentarz do Artykułu 11.3: Na przykład, Międzynarodowy Komitet Olimpijski może wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi zespół należy wykluczyć z Igrzysk Olimpijskich przy mniejszej liczbie naruszeń przepisów antydopingowych popełnionych w czasie trwania Igrzysk Olimpijskich].

oraz zgodnie z art. 11.3 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017:

If a member of a team is found to have committed a violation of these Anti-Doping Rules during an Event (Competition) where a team ranking is based on the addition of individual results, the results of the rider committing the violation will be subtracted from the team result and replaced with the results of the next applicable team member. If by removing the rider’s results from the team results, the number of riders counting for the team is less than the required number, the team shall be eliminated from the ranking. (Jeżeli zostanie uznane, że członek drużyny dopuścił się naruszenia niniejszych Przepisów Antydopingowych podczas Wydarzenia (Zawodów), w których klasyfikacja drużyn jest oparta na dodaniu indywidualnych wyników, wyniki zawodnika dopuszczającego się naruszenia zostaną odjęte od wyników drużyny i zastąpione wynikami następnego stosownego członka drużyny. Jeżeli przez usunięcie wyników zawodnika z wyników drużyny liczba zawodników zaliczanych do drużyny jest mniejsza niż wymagana liczba, drużyna zostaje wyeliminowana z klasyfikacji.)

czego konsekwencją jest automatyczne unieważnienie wyników indywidualnych zawodnika Grigorija Łaguty (ROW Rybnik) uzyskanych przez niego podczas meczu DMP w związku z którym pobrano od niego próbkę moczu o numerze 6273941 – ROW Rybnik-Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa w dniu 11.06.2017 r. (wynik po decyzji weryfikacyjnej z 28.06.2017 r. – Komunikat PGE Ekstraligi 30/2017: 49:41), tj. 11 pkt biegowych zdobytych przez tego zawodnika (art. 9 Przepisów Antydopingowych POLADA (a także art. 9 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017 i art. 9 Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA 2015) a następnie odjęcie tych wyników indywidualnych zawodnika Grigorija Łaguty (ROW Rybnik), uzyskanych przez niego podczas meczu DMP w związku z którym pobrano od niego próbkę moczu o numerze 6273941 – ROW Rybnik-Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa w dniu 11.06.2017 r. (wynik po decyzji weryfikacyjnej z 28.06.2017 r. – Komunikat PGE Ekstraligi 30/2017: 49:41), tj. 11 pkt biegowych zdobytych przez tego zawodnika, od wyniku drużyny ROW Rybnik w tym meczu (art. 11.3 Kodeksu Antydopingowego FIM 2017; przy czym w niniejszym przypadku nie następuje zastąpienie odjętych wyników zawodnika wynikami następnego stosownego członka drużyny, ponieważ wszyscy inni zawodnicy danej drużyny zostali już uwzględnieni w wyniku tej drużyny);

• zgodnie z art. 83 RSŻ:

Weryfikację zawodów kalendarzowych w oparciu o regulaminową dokumentację zawodów (protokół zawodów i sprawozdanie sędziego wraz z załącznikami do nich) oraz inne dostępne dokumenty lub materiały prowadzi:
1) SE w zakresie meczów Ekstraligi i zawodów, którymi zarządza,
2) GKSŻ w zakresie wszystkich pozostałych zawodów.

w związku z art. 703 ust. 1-3 RSŻ:

1. Drużyna wygrywająca mecz otrzymuje 2 punkty meczowe, przegrywająca 0 punktów meczowych, a przy wyniku remisowym obie drużyny otrzymują po 1 punkcie meczowym.
2. Oprócz punktów meczowych, o których mowa w ust. 1, każda z drużyn otrzymuje punkty biegowe, które są różnicą punktów, stanowiących wynik meczu. Drużyna wygrywająca mecz otrzymuje dodatnie punkty biegowe, przegrywająca ujemne punkty biegowe, a przy wyniku remisowym obie drużyny otrzymują po 0 punktów biegowych.
3. Drużyna, która w obydwu meczach z danym przeciwnikiem w części zasadniczej rozgrywek zdobędzie większą sumę punktów meczowych lub większą sumę punktów biegowych przy równości punktów meczowych, otrzymuje punkt bonusowy, dodawany do punktów meczowych, z zastrzeżeniem art. 713 ust 1 i 2.

(przy czym - stosownie do słownika akronimów, terminów, definicji i skrótów używanych i obowiązujących we wszystkich Regulaminach Sportu Żużlowego – następujące pojęcia oznaczają: „punktacja biegów - za pierwsze miejsce w biegu zawodnik otrzymuje 3 punkty, za drugie - 2 punkty, za trzecie - 1 punkt i za czwarte - 0 punktów; zawodnik, który w biegu nie przekroczył linii mety otrzymuje 0 pkt”; „wynik zawodów drużynowych - punkty drużyn, na które składają się sumy punktów zdobytych przez zawodników wchodzących w skład poszczególnych drużyn”)

weryfikuje się wyniki

poniższego meczu DMP - zgodnie z wynikami osiągniętymi na torze, z uwzględnieniem dostępnych dokumentów i materiałów (w tym wyników analiz próbki moczu zawodnika Grigorija Łaguty o numerze 6273941, pism POLADA dotyczących naruszenia przez niego przepisów antydopingowych i postanowienia Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA z dnia 12.09.2017 r., sygn. akt 37/2017) oraz wskazanych powyżej, wynikających z Przepisów Antydopingowych POLADA, a także Kodeksu Antydopingowego FIM 2017 i Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA 2015, konsekwencji stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów antydopingowych przez zawodnika Grigorija Łagutę (ROW Rybnik) i uznania go przez Panel Dyscyplinarny przy POLADA winnym naruszenia art. 2.1 Przepisów Antydopingowych POLADA, polegających na unieważnieniu jego wyników indywidualnych oraz odjęciu tych wyników indywidualnych zawodnika od wyników drużyny ROW Rybnik:

CZĘŚĆ ZASADNICZA
8 runda, 11.06.2017, ROW Rybnik - Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa 38:41

w związku z powyższym ustala się końcową tabelę rozgrywek DMP po rundzie zasadniczej:

Lp. Drużyna Mecze Bonusy Punkty Z R P +/-
1 Ekantor.pl Falubaz 14 5 25 9 2 3 48
2 Betard Sparta 14 6 25 9 1 4 75
3 Cash Broker Stal Gorzów 14 5 23 8 2 4 70
4 Fogo Unia Leszno 14 5 23 9 0 5 86
5 Włókniarz Vitroszlif CrossFit 14 2 17 7 1 6 -61
6 MRGARDEN GKM 14 1 10 4 1 9 -63
7 Get Well Toruń 14 2 8 3 0 11 -74
8 ROW Rybnik 14 1 8 3 1 10 -81

ponadto, weryfikuje się treść protokołu z meczu objętego niniejszą decyzją weryfikacyjną, tj. ROW Rybnik-Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa w dniu 11.06.2017 r., uwzględniając unieważnienie punktów zdobytych przez zawodnika Grigorija Łagutę (ROW Rybnik) w tym meczu.

Mając na uwadze powyższe oraz to, że zgodnie z art. 706 ust. 1 RSŻ:

Po zakończeniu rozgrywek Ekstraligi:
1) drużyna sklasyfikowana na ósmym miejscu zostaje zdegradowana z Ekstraligi i uzyskuje prawo do uczestniczenia w rozgrywkach DM I Ligi w następnym sezonie,
2) drużyna, która zajęła siódme miejsce w Ekstralidze rozegra dwa mecze barażowe z drużyną DM I Ligi, określoną w ust. 2 pkt 2 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 7.

ustala się, że drużyna Get Well Toruń rozegra dwa mecze barażowe z drużyną DM I Ligi o utrzymanie się w rozgrywkach Ekstraligi, natomiast drużyna ROW Rybnik zostaje zdegradowana z rozgrywek Ekstraligi i uzyskuje prawo do uczestniczenia w rozgrywkach DM I Ligi w następnym sezonie.

Od decyzji weryfikacyjnej przysługuje na podstawie art. 86 RSŻ odwołanie do Trybunału Związku złożone za pośrednictwem Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Oceń publikację: + 1 + 35 - 1 - 28

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (21):
 • ~Sylwester/ 2017-09-15 16:34:30

  Przykre to dla nas ale niestety takie sa przepisy.Doping trzeba karać.Teraz zarząd zamiast skupić sie nad montowaniem składu na przyszły rok w pierwszej lidze będzie sie odwoływał i toczył boje z wszystkimi mozliwymi instancjami bo przecież "punkty nam zabrano bezpodstawnie". Potem obudzi się " z ręką w nocniku" bo w tym czasie wszyscy zawodnicy, którzy mogliby wprowadzić z powrotem ROW do ekstraligi znajda innych pracodawców.No i będzie powtorka z rozrywki z zeszłego roku.Odjęli nam 3 punkty, oj bardzo to boli bo wystarczył jeden punk więcej w meczu ze Sparta, byłaby wygrana i przedostatnie miejsce w tabeli już po odjęciu.Tak przy okazji, jak to jest, że trzech naszych krajowych seniorów przez cały sezon uzbierało mniej punktów niż jeden Kacper Woryna?tak tylko pytam

  68 10
 • ~ 2017-09-15 17:07:01

  Pan Rydzyk (z Torunia) jak widać położył swoje "przenajświętsze" łapska nawet na żużlu...tak to "ustawiono", żeby nie robić zamieszania z półfinałami....niestety, ale szkoda najwyższego szczebla rozgrywek w Rybniku, choć wielu tego wręcz pragnęło!!! Taka jest cena dopingu: jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego???

  28 68
 • ~Goa78 2017-09-15 17:11:59

  Zgadzam się z poprzednim wpisem.A od siebie dodam że teraz pan Mrozek powinien skupić sie na kontraktach na przyszły sezon i błagać sponsorów żeby nie odchodzili i niech ruszy d....ko i poszuka strategicznego sponsora.Jak najszybciej niech zaczyna rozmowy z zawodnikami żeby ich zatrzymać i poszukać TRENERA powtarzam TRENERA który dałby nadzieję na ekstraligę i wiarę na przyszłość.Ciekaw jestem co zrobi prezes żeby nie stracić kibiców.Czekam na konkrety

  54 10
 • ~rybol9999 2017-09-15 17:18:34

  https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/710866/krzysztof-mrozek-nie-ma-podstaw-by-weryfikowac-wyniki-row-u-nie-pozwole-zniszczy

  Oj prezes, prezes......

  28 4
 • ~ 2017-09-15 17:35:32

  Postąpiono tak jak mówił regulamin rozgrywek. Odjęto punkty jedynie za mecz z Częstochową (wtedy Łaguta wpadł na dopingu). Dość bolesna prawda jest taka, że gdyby w tym meczu ROW Rybnik zdobył co najmniej 3 punkty więcej, to nawet po odjęciu punktów od Łaguty, drużyna z Rybnika by nie spadła na ostatnie miejsce. Przy odrobinie szczęścia oszustwo dopingowe Łaguty nie musiało być tak bolesne (w najgorszym razie ROW Rybnik by pojechał w barażach).

  Zresztą ROW Rybnik też trochę nie pomógł "szczęściu". Przypomnijmy sobie mecz z Wrocławiem w Rybniku. Po 7 wyścigach była dwucyfrowa przewaga, która została roztrwoniona. Ten mecz już był praktyczne wygrany, tylko nagle coś się zacięło w drużynie z Rybnika. Nie wypuszczając w głupi sposób wysokiego prowadzenia, dziś ROW Rybnik by nie był na dnie.

  Głupota Łaguty to jedno, ale z drugiej strony w drugiej połowie sezonu ROW Rybnik głupio tracił punkty w meczach, które mógł wygrać. Do tego mecz z Toruniem u siebie, gdzie długo ROW Rybnik nie potrafił przejąć kontroli nad meczem, przez co bonus pojechał do Torunia (zabrakło niewiele do szczęścia).

  Podsumowując, kara słuszna. Łaguta okazał się oszustem dopingowym, regulamin rozgrywek jasno mówi co robić z wynikami meczów, gdy ktoś wpadł na dopingu. Kara została wymierzona zgodnie z regulaminem rozgrywek (nie można do nikogo mieć pretensji). Niestety, ale pod kątem sportowym ROW Rybnik pod koniec sezonu też się nie popisał - stracił kilka punktów, które były w zasięgu ręki. Widocznie "nieszczęścia chodzą parami" (może nawet "trójkami" - jeszcze wysyp kontuzji pojawił się po zawieszeniu Łaguty).

  A co do prezesa Mrozka. Należy docenić jego wkład w odbudowę żużla w Rybniku, ale od pewnego czasu ośmiesza on siebie i zasłużony klub ROW Rybnik. Po pierwsze nie odciął się oficjalnie od oszusta dopingowego (co powinien zrobić najpóźniej po wynikach próbki "B") oraz nie potrafi zaakceptować faktu, że kara wynika z regulaminu rozgrywek, a nie z prawa, które powstało po wykryciu dopingu u Łaguty.

  57 5
 • ~toomann 2017-09-15 19:30:09

  sceptyk3: Racz mi łaskawie wyjaśnić, co ma wspólnego Rydzyk z koksowaniem Łaguty????? Bo jakoś nie pojmuję Twojej logiki.

  47 20
 • ~ 2017-09-15 20:57:26

  No "modlitwy" ojca Rydzyka na pewno zostały wysłuchane...zważywszy na to kto obecnie steruje żużlem w Polsce, a jednak miał związek z Toruniem... ponadto od miesiąca mówiono o odjęciu 5 punktów, a odjęto 3, bo tyle "sędziom"( o panu, ktory sędziował feralny mecz w Rybniku też warto wspomnieć, bo przeszkadzał mu jakikolwiek ruch, ale tylko zawodnika z Rybnika)... wystarczyło, a dosyć mocno zaklóciłoby to rozgrywki. Aha i żeby nie było JESTEM ZDECYDOWANIE PRZECIWNY DOPINGOWI, ale karanie całej drużyny i tysięcy kibiców uważam za przesadzone

  12 36
 • ~Extraliga_1 2017-09-15 21:36:42

  Panie ~sceptyk3 - grupa kibiców zaraz po dyskwalifikacji Łaguty powiedziała wprost, że należy go wywalić z klubu. Ale Pan i cała reszta innych potępiła tych kibiców, współczujecie "Griszy" i uważacie, że to co robi teraz Mrozek to jest ratowanie klubu. Współczuję.

  41 9
 • ~ 2017-09-15 21:49:26

  extraligo.....jak widzę to najgorszy bandyta, gwałciciel,itp....jest jednak lepszy od Łaguty.....ja nie znałem szczegółów i ich nie poznam(JESTEM ZDECYDOWANIE PRZECIW DOPINGOWI!!!). Dodam ci tylko, że od zawsze od kiedy w Rybniku pojawił się jakiś żuzlowiec z Ukrainy, czy Rosji byłem temu ZDECYDOWANIE PRZECIWNY, bo jak pisałem już dużo lat temu(nie tu, a na stronie klubu)- słabi przybysze ze wschodu( i nie byli to Trzej Królowie) zabierali miejsce naszym rybnickim zawodnikom, których się zbyt dużo pozbyto raz na zawsze, a zapychano w ich miejsce( w poszukiwaniu punkcikow) średniakami(odpadami) z innych klubów!!! Ja i tak będę chodził na żużel w Rybniku i bez znaczenia będzie dla mnie na jakim szczeblu rozgrywkowym to bedzie

  13 23
 • ~ xxx 2017-09-16 07:49:50

  Niestety! Niecka na Rudzie kilkukrotnie została zanieczyszczona, a ROW spłukany do 1 Ligi. I co na to pan Łaguta?

  23 4
 • ~Escape 2017-09-16 09:14:09

  sami miłośnicy i "uniewinniacze" dopingowicza. Pare milionów zł psu w zadek bo będzie spadek przez odebranie ptk i straty zawodnika. Miasto i klub powinni go pozwać cywilnie do sądu za straty z tv. biletów itp

  Ewidentny przyklad to odszkodowanie dla Dłużnika!! za nękanie przez firme windykacyjną.

  31 4
 • ~Andrzej Dekiel 2017-09-16 11:59:04

  Czas to zaorac , obornika z basnu nie brakuje haha. żuzel czy piłka to jedna wielka porazka w takim duzym miejscie , żalosne ze nikt tego nie moze wsiasc w garsc!! a Prezydent pewno pierdzi w stołek i na sport w Rybniku robi to co ludzie w basenie na rudzie .... zal.pl

  16 21
 • ~tf2 2017-09-16 12:16:10

  "Prezydent pewno pierdzi w stołek i na sport w Rybniku robi (...)"
  Jaki "sport"?! Ty tylko siedzisz i patrzysz a ktoś za ciebie tenże sport wykonuje, o czym ty gadasz? Co ma prezydent do przedstawienia realizowanego przez prywatny biznes jakim jest żużel czy piłka nożna?
  Miasto, podatnik nie powinien tego w żaden sposób finansować, powinni żyć z reklam, biletów, jak każdy inny biznes w tym kraju.

  25 7
 • ~ 2017-09-16 20:10:28

  to szczera prawda " święty ojciec rydzyk " wszędzie wstawia swoje śmierdzące łapy bo ma kasę , a Grisza jak będzie miał trochę honoru to tą kasę którą wziął za wszystkie zdobyte punkty to
  Z HONOREM JE ODDA DO KASY KLUBU , PRAWDA PANIE LAGUTA ????

  12 8
 • ~ 2017-09-16 21:22:55

  Escape nie ma tu "sami miłośnicy i "uniewinniacze" dopingowicza"...wbij sobie to raz na zawsze, ze wszyscy jesteśmy przeciwko dopingowi!!! Jednakże przez tępotę jednego "ruska" trzeba było karać całą drużynę, całe środowisko żużlowe Rybnika? Jeszcze trzy tygodnie temu hipokryci(delikatnie to nazywając) poklepywali P. Mrozka za zawody światowe, chwalili organizację, Rybnik, rybnickich kibicow i.....pyk-
  jedną decyzją być może polożyli żużel w Rybniku na dlużej, bo......kasiora przesłoniła im wszystko?

  7 6
 • ~smr 2017-09-16 22:09:30

  To wszytko wina Mrozka, bo jakby inni zawodnicy zdobywali więcej punktów to te 11 pkt mogliby sobie zabierać i bez wyroku ...

  9 7
 • ~Marian Jerc 2017-09-17 05:51:45

  Dlaczego żużlowiec tej klasy bierze doping ? Przecież siedzi na motorze ,trochę wysiłku podczas jazdy i tyle . Wystarczą dobre treningi i siłownia aby się nie wspomagać .

  19 2
 • ~andyk 2017-09-17 11:53:16

  sceptyk głąbie jeżeli już to o.Rydzyk, odrobine szacunku, fritz ten "swięty" pewnie płaci też na ekstralige kosza, salę lekkoatletyczną w Toruniu itp. co za debilizm. Swoją drogą jak Łaguta nie był be to pewnie darliście gęby z zachwytu, teraz oddaj kasę. A może to platformerski senator z Torunia maczał w tym palce.

  6 8
 • ~ 2017-09-17 12:10:43

  andyk skoro p.Rydzyka uważasz za swojego ojca, to gratuluję twojej matce...na której "pierzynce" się to wydarzyło!!! a ty nie obrażaj, bo jak widzisz kij ma zawsze dwa końce

  6 11
 • ~andyk 2017-09-17 12:25:51

  Tow. sceptyk nie wnikam kim jest ( był ) twój ojciec czy matka, ale można się domyślec. Żal mi ciebie. Dziś jest w Kościele ( sorry może cie to razi że pisze w Kościele ) dzień przebaczania więc czynię to. Swoje religijne poglądy zostaw dla siebie. Może o. Rydzyk sprzedał Maybacha lub helikopter to kase ma. Koniec tematu.

  7 8
 • ~ 2017-09-17 14:00:37

  andyk zabolało? Bo mialo zaboleć!!! Nie trzeba było zaczynać obrażać, a co do dnia przebaczenia....wg mnie każdy dzień jest dobry na wybaczenie, ale skoro ty uznajesz tylko jeden taki, bo o(jciec) R. w czarnej sukience tak wmówił, to już jest niestety tylko twój problem

  7 7

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Kto w głównej mierze ponosi odpowiedzialność za złą sytuację rybnickiego szpitala?


Oddanych głosów: 1534