zamknij

Wiadomości

Święto w Czerwionce-Leszczynach. Znamy laureatów Karolinek (zdjęcia)

2023-12-30, Autor: 

Wczoraj (29 grudnia) w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono honorowe wyróżnienia - statuetki Karolinki. Nagrody te są przyznawane za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zobaczcie, kogo dostąpił ten zaszczyt.

Reklama

Przez dłuższy czas Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach zastanawiała się, w jaki sposób uhonorować tych mieszkańców gminy, którzy w wyjątkowy sposób działają na rzecz rozwoju i promocji Czerwionki-Leszczyn. I dziś już dwudziesty szósty raz mamy zaszczyt wyróżnić statuetką Karolinki osoby i instytucje, które rozsławiają naszą małą ojczyznę - powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, przedstawiając rys historyczny wyróżnienia.

Kapituła w składzie: Przewodniczący - Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski oraz Członkowie Kapituły - Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Andrzej Raudner, Sekretarz Gminy i Miasta Justyna Domżoł, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Bogdan Knopik, Leszek Salamon i Józef Szczekała rozpatrywała w tym roku 37 wniosków zgłoszonych do nagrody osób i instytucji - 23 wnioski, które wpłynęły w latach 2003-2022, a 14 - w 2023 roku.

Chciałbym, aby istota tego pomysłu z 1997 roku ciągle trwała, żebyśmy dostrzegali i wyróżniali tych mieszkańców, którzy potrafią, chcą, mogą, ale także tych, którzy przebywają poza granicami gminy, ale ciągle o nas myślą i nas reprezentują - podkreślił Burmistrz Wiesław Janiszewski.

Laureatami wyróżnienia Karolinka w 2023 roku zostali:

• Anna Michalczyk
• Antoni Procek
• Krystyna Malczyk-Kęska
• Czesław Żemła
• Krzysztof Dyrbuś
• Stowarzyszenie Koło Gospodyń w Czuchowie
• ks. Konrad Opitek
• Bożena Bierowiec-Chrustek
• Edward Kucharczyk
• Wojciech Pukowiec.

Statuetka Karolinka przedstawia stylizowaną postać młodej dziewczyny w stroju śląskim, która ustawiona jest na bryle podstawy w kolorze czarnym, symbolizującym węgiel. Na podstawie umieszczony został herb Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Statuetka wykonana jest z ceramiki, według projektu artysty plastyka Bogdana Szymury.

W części artystycznej uroczystości wystąpił zespół Chwila Nieuwagi. O oprawę artystyczną wręczenia Karolinek zadbała także Orkiestra Miejska „Dębieńsko” wraz z Formacją Taneczną ZYGZAK.

---

Anna Michalczyk

Urodziła się 25 lipca 1958 roku w Leszczynach. Jest absolwentką studiów magisterskich Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie.

Od ponad czterdziestu sześciu lat związana jest ze służbami zatrudnienia. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Wydziale Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, łącząc ją z dodatkowym zatrudnieniem jako pracownik socjalny pomocy społecznej. Od 2014 roku jest dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, podejmując i skutecznie realizując działania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz wspomagania inicjatyw służących powstawaniu nowych miejsc pracy w regionie.

Jest pomysłodawczynią i inicjatorką przedsięwzięć organizowanych z partnerami rynku pracy, przyczyniając się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Przedmiotem szczególnej troski jest zaangażowanie w aktywizację zawodową osób bezrobotnych z terenu gminy oraz rozwój i sprawne funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Czerwionce. Tradycją stały się już organizowane cyklicznie na terenie Gminy targi i jarmarki ofert pracy oraz współpraca z Zespołem Szkół w Czerwionce-Leszczynach w zakresie przygotowania młodzieży do bezpiecznego wejścia na rynek pracy. Do wspólnych działań włącza samorząd gminny, lokalnych przedsiębiorców, poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz ośrodek pomocy społecznej.

Dbanie o jakość podejmowanych działań pozwoliły jej wielokrotnie znaleźć się w gronie dyrektorów urzędów wyróżnianych i nagradzanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcie wysokich wskaźników efektywności. Nieustannie od lat cechuje ją wysoki profesjonalizm w realizacji zadań, wykazuje się pomysłowością i kreatywnością. Jej dotychczasowy wkład pracy w aktywizację i ożywienie rynku pracy przyczynił się nie tylko do sukcesu kierowanego przez Nią Urzędu, ale też spadku bezrobocia i poprawy funkcjonowania mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w obszarze zatrudnienia.

Została odznaczona i wyróżniona: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Czarnym Diamentem, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Wojewódzka Śląskiego, Honorową Odznaką Primus in Agendo, Medalem 60-lecia nadania praw miejskich w Czerwionce-Leszczynom oraz 100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.
Jest Honorowym Członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

---

Antoni Procek

Urodził się 13 kwietnia 1941 roku w Szczerbicach. W 1946 roku jego rodzice przeprowadzili się do Dębieńska Wielkiego, gdzie prowadzili własne gospodarstwo rolne. Szkołę podstawową ukończył w Dębieńsku, a następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku. W 1964 roku ukończył Państwową Szkołę Górniczą w Rybniku. Następie rozpoczął pracę w kopalni KWK „Dębieńsko” w Czerwionce jako stażysta. Po okresie stażu przechodził kolejno stanowiska dozoru technicznego, kończąc swą karierę zawodową jako nadsztygar BHP. W 1991 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.

W okresie zatrudnienia został odznaczony brązowym, srebrnym oraz złotym Krzyżem Zasługi, a także orderem pracy II klasy.

Będąc na emeryturze założył Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne, w którym prowadził sprzedaż detaliczną i hurtową materiałów budowlanych. W chwili obecnej działalność gospodarczą przejął jego syn.

Prowadząc firmę wspierał rzeczowo kluby sportowe Płomień Czuchów oraz Górnik Czerwionka, jak również wspomógł prace remontowe przy kościele w Czuchowie.

W 2010 roku biorąc udział w wyborach samorządowych z ramienia Ruchu Autonomii Śląska został radnym VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

W 2014 roku ponownie został wybrany na kolejną kadencję radnym Rady Miejskiej i pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
Pełniąc funkcję radnego, aktywie działał w branżowych komisjach Rady, takich jak: Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego, Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Prawa, Porządku i Współpracy z Samorządami, Komisja Zdrowia, Rodziny, Polityki Społecznej.

Podczas jego działalności w Radzie Miejskiej, na terenie dzielnicy Czuchów rozpoczęto budowę dróg systemem dwuśladowym. Zrealizowano takie ulice jak Topolowa, Nowa czy Słoneczna.

Ponadto jako radny współpracował z lokalnymi drużynami sportowymi, Kołem Gospodyń Wiejskich, Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą - domem rodzinkowym. Wspierał także działalność inwestycyjną na terenie Czuchowa. Podczas jego kadencji wybudowano między innymi boisko przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Czuchowie i parking przy ul. Komunalnej.

---

Krystyna Malczyk-Kęska

Urodziła się 1 grudnia 1953 roku w Bełku, w rodzinie o tradycjach śląskich i powstańczych.

Szkołę Podstawową ukończyła w swojej rodzinnej miejscowości, Liceum Ogólnokształcące w Knurowie, studia wyższe na Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim, uzyskując dyplom lekarza medycyny w 1979 roku.

Po studiach pracowała najpierw w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu na stanowisku młodszego asystenta, a następnie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rybniku na oddziale chirurgii dziecięcej na stanowisku asystenta, uzyskując pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii dziecięcej.

Pracę zawodową kontynuowała w Zespole Opieki Zdrowotnej w Żorach na oddziale pediatrii, osiągając tam kolejne stopnie awansu zawodowego oraz świadcząc równocześnie nieustanną, bezinteresowną pomoc medyczną, mieszkańcom z terenu obecnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Od 1999 roku związana jest zawodowo na stałe z naszą Gminą, kiedy to doceniając jej kompetencje i zaangażowanie, powołano ją na stanowisko zastępcy dyrektora nowoutworzonej jednostki - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czerwionce-Leszczynach. Od 2001 roku nieocenioną pomoc pacjentom świadczy w ramach spółki partnerskiej.

Przez cały okres pracy zawodowej pełniła równocześnie ważne funkcje społeczne, będąc między innymi: przewodniczącą Rady Sołeckiej w Bełku, członkiem społecznym Komisji Zdrowia przy Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, świadczącego pomoc zdrowotną również mieszkańcom naszej gminy, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podkreślić należy, że dom Pani Doktor był też od zawsze małym pogotowiem ratunkowym, otwartym o każdej porze dla rodziców zaniepokojonych nagłą zmianą stanu zdrowia swoich dzieci. Pamiętała też i nadal pamięta o swoich starszych pacjentach, otacza ich szczególną opieką, odwiedza, dzieli się z nimi dobrym słowem i radą.

Całe jej życie było bezinteresowną służbą dla drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie.

Wyróżniona została m.in. dyplomem z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego za zasługi dla wspierania rozwoju samorządności; uhonorowana medalem 50-lecia w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny a także Medalem 60-lecia nadania prawa miejskich Czerwionce-Leszczynom oraz 100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

---

Czesław Żemła

Urodził się 21 stycznia 1955 roku w Rybniku. W 1974 roku ukończył Technikum Leśne w Mojej Woli w ówczesnym województwie poznańskim. Po maturze został wcielony do Marynarki Wojennej. Po służbie wojskowej pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Geodezyjnym Warszawa, poszukującym złóż ropy naftowej na Bałtyku. Po krótkiej przygodzie w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Krośnie, podjął pracę w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, skąd po 37 latach przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Od 45 lat związany z amatorskim ruchem artystycznym - początkowo w Domu Kultury Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko”, a następnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Założyciel śląskiej kapeli i kabaretu podwórkowego „Trzy Ofiary Drogi do Europy” oraz „Kapeli z Naszego Miasteczka”. Sam o sobie mówi - coś tam piszarzeźbiamaluja, grom, śpiewom i recytuja.

Jest laureatem blisko stu nagród w konkursach o randze lokalnej, powiatowej, wojewódzkiej, a także ogólnopolskiej. Wraz z kapelą i kabaretem podwórkowym „Trzy Ofiary Drogi do Europy” zdobył tytuł Mistrza Humoru Śląskiego podczas Festiwalu Humoru Śląskiego w Rudzie Śląskiej. W 2000 roku wziął udział w Festiwalu Kabaretów Małomiasteczkowych, podczas którego zdobył Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za kultywowanie „mowy ojców”. W 2004 roku wraz z Kapelą zaprezentował swoją twórczość na „Festiwalu Kultur Świata” w Recklinhausen. W 2008 roku dwie jego piosenki zakwalifikowały się do Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Kabaretowej w Ostrołęce, a kolejne dwukrotnie do finału Konkursu Piosenki im. Kazimierza Grześkowiaka.

Jest dwukrotnym zwycięzcą Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Patriotycznej w Myszkowie oraz trzykrotnie wyróżnionym w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Mikołowie „Napiszmy to po naszymu”.

Jest również przewodnikiem po czerwieńskich familokach w obrębie Zabytkowego Osiedla Patronackiego kopalni „Dębieńsko” oraz uczestnikiem spotkań z młodzieżą szkolną i przedszkolną.

W Czerwionce znajdują się jego rzeźby - świętych Cyryla i Metodego, Karolinki, Skarbnika, św. Floriana i rabczyka Ramży, natomiast przed Domem Kultury w Niedobczycach można podziwiać rzeźby rodziny Niedobów.

W roku 2015 i 2016 prowadził w Radiu Piekary audycje „Kaj tam połednie”, gdzie zapoznawał radiosłuchaczy z urokliwymi miejscami Czerwionki-Leszczyn. Na kanale serwisu internetowego YouTube można obejrzeć cykl filmów z jego udziałem pt. „Znane i Nieznane”, w których zachęca do odwiedzenia ciekawych turystycznie miejsc na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Jest scenarzystą i realizatorem zwycięskiego spotu reklamowego „Czekamy na Was” w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Warto podkreślić, że w tym samym konkursie brały udział Zamek Królewski na Wawelu i Zamek Królewski w Warszawie. Ponadto jest finalistą ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Teatru Rozrywki w Chorzowie na piosenkę poświęconą powstaniom śląskim.

---

Krzysztof Dyrbuś

Urodził się 24 grudnia 1969 roku w Knurowie.

Szkołę Podstawową ukończył w Przegędzy. Naukę kontynuował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej w Rybniku, a następnie studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej, uzyskując w 1993 roku z wyróżnieniem dyplom lekarza.

Po ukończeniu studiów, od 1993 roku pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie jest Kierownikiem Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej - obecnie Scanmed w Sosnowcu.

W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych za pracę Dyspersja QT w świeżym zawale serca, a w 2022 roku - stopień doktora habilitowanego za cykl prac Leczenie zaburzeń lipidowych u chorych bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jest certyfikowanym lekarzem lipidologiem, specjalistą z zakresu kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

W trakcie pracy zawodowej prowadził szereg działań profilaktyczno-leczniczych - nadal je kontynuuje, mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej chorób układu krążenia i ich profilaktyki.

Aktualnie, z jego udziałem przeprowadzany jest pionierski projekt Lipogram dla Pierwszaka w mieście Zabrze. Program - jako pierwszy w Polsce - ma zidentyfikować uczniów z zaburzeniami lipidowymi, w tym hipercholesterolemią rodzinną, uwarunkowaną genetycznie, ustalić stopień występowania zaburzeń lipidowych u dzieci rozpoczynających szkołę podstawową, mogących prowadzić do przedwczesnej miażdżycy, a w konsekwencji do zawału serca oraz określić jak u nich przedstawia się problem otyłości i nadwagi. W przyszłości, doświadczenia wynikające z tej akcji, mogą stanowić fundament stworzenia ogólnopolskiego, a być może i światowego, systemu wczesnego rozpoznawania i leczenia zaburzeń lipidowych u dzieci.

Jest lekarzem bezgranicznie zaangażowanym w udzielanie pomocy medycznej pacjentom, w tym również będących mieszkańcami naszej gminy. Jest fachowcem, którego cechuje pełen profesjonalizm, bezinteresowność oraz oddanie podopiecznym.

Mimo aktualnego zamieszkania poza terenem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, utożsamia się z naszą gminą, często podkreśla bliskie więzy ze swoją rodzinną miejscowością, którą często odwiedza.

---

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Czuchów

Swoją działalność rozpoczęło w 2010 roku, początkowo jako „Klub Kobiet”, a w niedługim czasie jako „Koło Gospodyń Wiejskich”. W 2020 roku przekształciło się w Stowarzyszenie Koło Gospodyń.

Działalność Koła zaczęła się od spotkania przy wielkanocnym stole, stąd też organizowanie wspólnego stołu wielkanocnego dla mieszkańców dzielnicy stało się już tradycją.

Działalność Koła polega głównie na kultywowaniu śląskich tradycji, jego członkinie biorą czynny udział we wszystkich wydarzeniach mających miejsce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jak i poza nią. Udzielają się w trakcie Święta makówek, Jarmarku wielkanocnego, Święta Szlaku Zabytków i Techniki „Industriada”, pikniku rodzinnego „Zielona Wyspa Śląsk”, pieczenia Krepli na Familokach w tłusty czwartek, turnieju Gwara Śląska na Wesoło czy dożynek gminnych - wykonując koronę dożynkową. Koło bierze udział także w dożynkach wojewódzkich, podczas których zdobyło II miejsce w konkursie na najlepszy wieniec dożynkowy. Angażuje się także w różne akcje charytatywne, imprezy kulturalne, akcje ekologiczne czy festyny rodzinne. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Radą Dzielnicy i lokalną parafią.

W ramach promocji Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Koło uczestniczyło w takich wydarzeniach jak:

• „Gotowanie na ekranie” w ramach, którego Gospodynie nagrały filmiki kulinarne w Izbie Tradycji KWK „Dębieńsko”;

• Konferencja „LIDERKI ZMIANY” promująca równość kobiet i mężczyzn w Funduszach Europejskich, podczas, której przewodnicząca Koła była jedną z prelegentek panelu „Liderka w społeczności lokalnej”;

• wojewódzki finał Ogólnopolskiego Festiwalu dla KGW „POLSKA OD KUCHNI” w Jaworznie, zdobywając II miejsce w konkursie kulinarnym i II miejsce w konkursie artystycznym;

• XIII Ogólnopolski Zjazd KGW i Innych Organizacji z Terenów Wiejskich w Licheniu w 2023 r., gdzie zdobyło wyróżnienie w konkursie artystycznym;

• „Ogólnopolski Konkurs na Wieniec Dożynkowy pn. „Zbierzcie kłosy na wieniec” organizowany przez wydawnictwo „Moje KGW”, podczas którego zdobyło II miejsce na etapie regionalnym;

• plebiscyt kulinarny „Super Smak Województwa Śląskiego”, podczas którego zajęło II miejsca za potrawę „Żur na bogato”.

Gospodynie z Koła, promując Gminę, gościły także na: „Festiwalu żuru” w Stanicy, „Pikniku Ogórkowym” organizowanym w Wilczy, „Europejskich Dniach Kobiet” czy na „Regionalnym Festiwalu Kołocza” w Żorach.

Zapraszane były też do licznych programów telewizyjnych realizowanych przez TV Katowice, TVN i TTV, gdzie promowały dziedzictwo kulturalne naszego regionu poprzez gotowanie żuru, robienie makówek, przetworów na zimę oraz szkubanie pierza.

Koło Gospodyń powstało z inicjatywy pani Urszuli Sędzik, która została jego Przewodnicząca, obecnie po dziesięciu latach działalności funkcję przewodniczącej objęła pani Gabriela Gizdoń.

---

Ks. Konrad Opitek

Urodził się 22 kwietnia 1958 w Chełmie Śląskim.

Po ukończeniu edukacji w szkole podstawowej kontynuował naukę w Tychach, uzyskując dyplom technika budownictwa ogólnego. Następnie ukończył studia filozoficzno-teologiczne, a pracę magisterską z teologii moralnej obronił w 1985 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1988 roku na Akademii Teologicznej w Warszawie uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie teologii praktycznej. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu z zakresu zarządzenia i marketingu.

Święcenia kapłańskie przyjął 4 kwietnia 1985 roku z rąk ks. bp Herberta Bednorza.

Obecnie kontynuuje dzieło swojego bezpośredniego poprzednika. Jako, że Parafia zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II ma być wspólnotą wspólnot, pod jego kierownictwem na jej terenie działają: ministranci, Dzieci Marii, grupa młodzieżowa, Grupa mam modlących się za swoje dzieci, Grupa Żywego Różańca, Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego, Chór mieszany „Cecylia”. Szczególną troską otacza nieczynny kościół drewniany 1753 roku, a także nowy - konsekrowany 2007 roku.

Oprócz działalności duszpasterskiej, dzięki współpracy z tutejszym Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i miejscowym stowarzyszeniem, przyczynił się do wykonania min. renowacji zabytkowych krzyży kamiennych przy drewnianym kościele oraz projektu związanego z upowszechnianiem starego cmentarza z XIX w.

Jest jednym z ambasadorów corocznego przeprowadzania na terenie przykościelnym Dni Dziedzictwa Narodowego, które budzą coraz większe zainteresowanie lokalnej społeczności. Służy pomocą przy przeprowadzaniu zbiórek publicznych, których celem jest ratowanie miejscowych zabytków, w wydawaniu okolicznych folderów i pamiątek na temat sołectwa, w którym obecnie sprawuje posługę duszpasterską. Organizuje koncerty i wyjazdy o charakterze religijnym oraz wystawy przedstawiające wydarzenia religijne i społeczne. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, w tym Parafian, wykonał także szereg inwestycji w nowym kościele i wokół niego.

Jest niezwykle zaangażowany w życie społeczności lokalnej oraz gminy, w której obecnie zamieszkuje i co wymaga podkreślenia - działa.

Był kapelanem Klubu sportowego oraz duszpasterzem sportowców w archidicezji katowickiej, a także katechetą w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pracował w wielu parafiach, w tym jako proboszcz. Był ekonomem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach oraz pracował jako specjalista administracji na Wydziale Teologii UŚ w Katowicach. Pełnił funkcję wicedziekana i dziekana dekanatu Pszów oraz ojca duchowego dekanatu dębieńskiego.

Za swoją posługę i działalność społeczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, a wśród nich m.in.: Srebrną Odznakę Honorową przyznaną przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” przyznaną przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przyznaną przez Śląską Chorągiew Harcerstwa, Złotą Odznaką za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej, Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Medal przyznany przez Akcję Katolicką w Archidiecezji Katowickiej za dzieło Ewangelizacji, Medal 60-lecia nadania prawa miejskich Czerwionce-Leszczynom oraz 100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

W uznaniu zasług dla kościoła, w roku 2015 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej. Dekretem Arcybiskupa w dniu 1 sierpnia 2017 roku objął urząd proboszcza parafii św. Jana Sarkandra w Bełku.

---

Bożena Bierowiec-Chrustek

Urodziła się 4 września 1964 roku w Człuchowie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie jako nauczyciel fizyki ze specjalnością nauczycielską. W 1987 roku podjęła pracę nauczyciela w placówkach oświatowych w naszej gminie. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego oraz Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach. Jest także ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Zaangażowana była w takie projekty jak: „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką”, „Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę”, „Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu”.

Jej uczniowie zostali laureatami, finalistami, zdobywali wyróżnienia w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych i szkolnych z fizyki i matematyki oraz wolontariatu.

Jako jeden z koordynatorów Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Wł. Broniewskiego kierowała pracą kilkunastu nauczycieli i 98 wolontariuszy, corocznie realizując 83 akcje wolontariatu na terenie naszej Gminy.

Jest współorganizatorem m.in. takich akcji jak: „Pomagać możemy zawsze, pomagać możemy różnie”, Dać im nadzieję, „Łączy nas uśmiech”, „Kilometry dobra”, „Wolontariat łączy pokolenia”, „Koncerty dla seniorów”, „Klasa o złotym sercu”, „Przywróćmy Dzieciom uśmiech”, „Święty Mikołaj dla Polskich dzieci mieszkających na Kresach”, „Góra Grosza”.

Wspólnie ze Szkolnym Kołem Wolontariatu bierze stały udział w gminnej akcji „Walentynkowe serce dla zwierzaków”, wspiera schronisko dla bezdomnych zwierząt w Rybniku oraz Punkt przetrzymań zwierząt w Czerwionce-Leszczynach wraz z Fundacją „Jestem głosem tych co nie mówią”.

Przez wiele lat koordynowała akcje organizowane przez UNICEF i Polska Akcję Humanitarną, była także koordynatorem „Szkoły bez przemocy”. Zwieńczeniem jej pracy wychowawczej było uzyskanie w 2021 roku dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach certyfikatu „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” - certyfikat przyznawany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Zdobyła pierwsze miejsce za koordynowanie wolontariatem szkolnym „Barwy Wolontariatu Śląskiego 2019”, a także otrzymała tytuł najlepszego animatora w kraju: „Doktora Akademii Aktywności Młodych” - „Poszukiwana - Poszukiwany 2016”.

Jej 35-letni uznany dorobek zawodowy nauczyciela fizyki oraz matematyki potwierdzony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty, Nagrodami Burmistrza Gminy i Miasta oraz Nagrodami Dyrektora Szkoły.

---

Edward Kucharczyk

Urodził się 30 września 1951 roku w Leszczynach, tam też ukończył Szkołę Podstawową. Następnie uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Rybniku. Kolejnym etapem kształcenia były studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Budownictwa.

Pracę zawodową rozpoczął już w czasie trwania studiów w Zakładzie Remontowo Budowlanym w Rybniku, a po ich zakończeniu w 1977 roku został kierownikiem budów na terenie Rybnika. W 1993 roku został prezesem spółki ZPHU Stal-Drew, od 2001 roku pracował w Rybnickich Służbach Komunalnych na stanowisku Głównego Mechanika a następnie Dyrektora, które to pełnił do 2010 roku. Pracę społeczną rozpoczął od 1992 roku, kiedy to został członkiem Rady Sołeckiej w Książenicach. W 1996 roku został wybrany na funkcję Sołtysa, którą pełni przez okres 16 lat aż do 2012 roku. W latach od 2012 do 2016 nadal był aktywnym członkiem Rady Sołeckiej.

W tym czasie podejmował szereg działań na rzecz rozwoju Sołectwa. Z jego inicjatywy między innymi został wyremontowany ośrodek zdrowia, przebudowano pomieszczenia sołtysówki wraz z zapleczem dla Koła Gospodyń Wiejskich, wyremontowano chodnik przy ulicy Ks. Pojdy, utwardzono szereg dróg; na przykład ulice Wolności, Leśna, Powstańców, Zielona; zmodernizowano ulicę Brzozy wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową. Był również organizatorem obchodów dożynkowych wraz z korowodem w sołectwie.

W kadencji 1998-2002 został wybranym radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Budownictwa. W roku 2006 ponownie został radnym Rady Miejskiej i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje aż do 2014 roku. W tym czasie był przewodniczącym Komisji Budownictwa oraz przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.

Za swoja prace zawodową i społeczną został odznaczony: Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej, Medalem 50-lecia w uznaniu zasług dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Medalem 60-lecia nadania praw miejskich w Czerwionce-Leszczynom oraz 100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

---

Wojciech Pukowiec

Urodził się 27 czerwca 1964 roku w Pankach. Szkołę Podstawową ukończył w Turzy Śląskiej. Naukę kontynuował w Technikum Budowlanym w Rybniku a następnie w Studium Nauczycielskim w Raciborzu. Studiował na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie, który ukończył obroną pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem profesora Adolfa Dygacza. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie prawa i administracji oraz zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej.

W latach 1975-1989 był uczniem Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wodzisławiu, Rybniku i Cieszynie.

W wieku 16 lat rozpoczął aktywną działalność w roli muzyka - instrumentalisty, był współzałożycielem i klawiszowcem m.in. takich zespołów jak: Drops, Konflikt, Minus M, Bis, Trojak, Enter. W latach 1979 - 1984 był również piłkarzem - zawodnikiem Klubu Sportowego Unia Turza.

Cała Jego działalność zawodowa związana jest z muzyką, był między innymi dyrygentem chóru kościelnego w kościele pw. Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju, pracował jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej w Olzie, założył wydawnictwo muzyczne WOAL, prowadził Zespół Śpiewaczy „Karolinki” a obecnie prowadzi założony przez siebie Zespół Śpiewaczy „Leszczyny”, jest również kierownikiem Domu Kultury w Leszczynach.

Od 1991 do 2000 roku pełnił funkcję Dyrygenta Orkiestry Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” a od 2000 roku do chwili obecnej pełni funkcję Dyrygenta Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach. W swojej długoletniej pracy zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym imprezy cykliczne takie jak: „Jesienne Impresje Muzyczne”, koncerty kolęd, koncerty majowe, koncerty noworoczne, Festiwal Młodych Talentów, Festiwal Orkiestr Dętych. Jest również pomysłodawcą utworzenia Formacji Mażoretek.

Pełnił i nadal pełni również wiele funkcji społecznych takich jak:

Prezes Stowarzyszeni Kulturalno-Społecznego Orkiestra Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny, członek Powiatowej i Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, juror w regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” w Koszęcinie.

W trakcie 32 lat pracy jako Dyrektor Orkiestry wraz z Orkiestrą zdobył wiele nagród i wyróżnień, między innymi:

- wyróżnienie na II Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira” w Rybniku,

- II miejsce na przeglądzie Orkiestr Gliwickiej Spółki Węglowej w Gliwicach,

- nagroda Prezydenta Miasta Katowice,

- III miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Katowicach,

- I miejsce i tytuł najlepszego dyrygenta na IV Rewii Orkiestr Dętych „Łaziskie liście”,

- I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr na Węgrzech. Orkiestra została również nagrodzona wyróżnieniem „Karolinka” w edycji 1998 roku.

Został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, Nagrodą Człowieka Roku Rybnik.com.pl 2019 w kategorii Kultura, wielokrotnie nagradzany w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Oceń publikację: + 1 + 17 - 1 - 11

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~Karolina# 2023-12-30
    18:31:53

    10 2

    wielu wybitnych przedstawicieli, a kanalizacji w powiecie dalej brak

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?
Oddanych głosów: 3986