zamknij

Wiadomości

Około 500 osób podpisało się pod apelem do wojewody

2020-05-28, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

To była szybka i spontaniczna akcja rybniczan. Wczoraj raz jeszcze zawarli szyki, by jak najszybciej zebrać podpisy pod apelem do wojewody śląskiego. Cel? Zgoda na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie miałaby powstać kopalnia „Paruszowiec”. Zebrano około 500 podpisów.

Reklama

Rybniczanie znów zmobilizowali siły

To reakcja rybniczan na wieść o tym, że wojewoda wszczął postępowanie w związku z uchwałą zmieniającą plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Golejowskiej. Miasto ma jeden cel – powstrzymać spółkę Bapro przed budową kopalni „Paruszowiec”. Zamiana planu ma to uniemożliwić.

Jednakże wojewoda śląski jest zdania, że doszło do naruszenia prawa przez miasto, o czym szerzej pisaliśmy w artykule >>Kopalnia Paruszowiec: wojewoda wszczął postępowanie<<

Protestujący mieszkańcy Rybnika nie zwlekając postanowili pokazać wojewodzie, jak z poważnym problemem ma do czynienia i jak ważna jest jego pozytywna decyzja co do zmiany planu >>Błyskawiczna akcja rybniczan. Wyślij apel do wojewody<<

Michał Mroszczak, przedstawiciel protestujących mówi nam dzisiaj, że udało się zebrać około 500 podpisów pod apelem. To sporo biorąc pod uwagę tempo całej akcji. Jak się dowiedzieliśmy, wkrótce podpisy zostaną wysłane wojewodzie poprzez ePUAP.

Prezydent odpowiada wojewodzie

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego, Prezydent Miasta Rybnika przekazał Wojewodzie Śląskiemu obszerne wyjaśnienia miasta w tej sprawie, uzasadniając zgodność z prawem treści podjętej przez radę Miasta Rybnika uchwały, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania.

- Piłka w grze. Przesłaliśmy obszerne wyjaśnienia do wojewody w związku z zapisami w planach zagospodarowania przestrzennego, które naszym zdaniem nie naruszają prawa. Jesteśmy zdeterminowani, by zrobić wszystko, co w naszej mocy by ta kopalni na terenie Rybnika nie powstała – zapowiada prezydent Piotr Kuczera.

>>Treść wyjaśnień Prezydenta Miasta Rybnika<<

Poniżej możecie przeczytać odpowiedź prezydenta do wojewody śląskiego:

Odpowiadając na zawiadomienie z dnia 21 maja 2020 r. znak IFIII.4131.1.15.2020 dotyczące wszczęcia postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr 361/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) wyjaśniam, co następuje.

W zakresie zarzutu odnoszącego się do naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 125 ustawy z dnia 29 lipca 2019 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) poprzez wprowadzenie w § 6 pkt 2 uchwały zakazu realizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko na terenach oznaczonych symbolami 3P4P5P wyjaśniam, że gmina, w mojej ocenie, nie przekroczyła granic władztwa planistycznego oraz nie naruszyła przepisów prawa, w tym art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 72 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 125 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. W ramach tych zasad organ gminy wprowadził w § 6 pkt 2 uchwały zakaz realizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko na terenach oznaczonych symbolami 3P4P5P.

Zakaz, o którym mowa powyżej, nie dotyczył natomiast przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do których zalicza się między innymi wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b lub metodą otworów wiertniczych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 24 (§ 3 ust. 1 pkt 41 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), a także poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin (§ 3 ust. 1 pkt 44 przywołanego wyżej rozporządzenia). Wobec powyższego organ gminy określając zasady ochrony środowiska, a w ramach nich zakazując na części obszaru objętego planem realizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, nie przekroczył swoich kompetencji i nie naruszył kompetencji organu koncesyjnego, wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do których należy zaliczyć między innymi podejmowanie decyzji o tym, czy działalność górnicza na danym złożu kopaliny może być prowadzona czy też nie.

Wprowadzając powyższe ustalenie nie zakazano bowiem eksploatacji ujawnionych złóż. Nie naruszono także art. 72 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 125 ustawy Prawo ochrony środowiska, gdyż uwzględniono w planie miejscowym obszary występowania złóż kopalin oraz obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji tych złóż. Wypełniono także obowiązek objęcia złóż kopalin ochroną, o której mowa w art. 125 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W zakresie zarzutu odnoszącego się do naruszenia art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 ze zm.) poprzez wprowadzenie w § 6 pkt 2 uchwały zakazu realizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko na terenach oznaczonych symbolami 3P4P5P informuję, że gmina nie przekroczyła granic władztwa planistycznego oraz nie naruszyła przepisów prawa, w tym art. 46 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Art. 46 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że plan miejscowy nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Treść przywołanego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że plan nie może wprowadzać zakazu lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych na całym obszarze objętym planem, uniemożliwiającego realizację takiego celu publicznego. Nie oznacza to jednak, że nie może on wprowadzać ograniczeń czy to w zakresie lokalizacji (czyli do określonego terenu) czy też rodzaju urządzeń z uwagi na miejsce, w którym będą zlokalizowane. Ponadto przepis ten nie stanowi blankietowego dozwolenia na realizowanie w każdym miejscu każdej inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Gdyby tak było, to wprowadzanie do planów miejscowych jakichkolwiek regulacji dotyczących wymienionych wyżej kwestii, byłoby w istocie zbędne. Sam fakt, że rozwój łączności publicznej na terenie objętym planem będzie wiązał się z poszukiwaniem innych terenów, niż objęte ograniczeniami planu, nie oznacza, że rozwój ten jest zakazany czy też niemożliwy, tym bardziej, że w ramach obszaru objętego planem przewidziane są tereny w ramach których możliwa jest realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej (§ 7 pkt 7 uchwały). Ograniczenie możliwości realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenach oznaczonych symbolami 3P4P5P do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do których zalicza się między innymi przedsięwzięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), nie stanowi naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

Podzielam również pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2018 r. sygn. akt II SA/Bd 264/18, zgodnie z którym wprowadzenie w miejscowym planie zakazu lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowych na pewnych obszarach objętych planem, niewątpliwie mieści się w granicach kompetencji organów gminy i nie narusza art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Z treści powyższej regulacji nie można bowiem wyprowadzać normy pozbawiającej organy gmin prawa kształtowania przestrzeni poprzez wprowadzanie zakazów czy ograniczeń zabudowy urządzeniami, o których mowa w tym przepisie. Na jego podstawie nie można oczekiwać, aby obszar objęty miejscowym planem był bezwarunkowo otwarty na inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, gdyż przepis ten nie przyznaje przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym uprawnień do kształtowania polityki przestrzennej. Na uwagę zasługuje także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 lutego 2020 r. sygn. akt II SA/Gd 541/19, zgodnie z którym przepis art. 46 ust. 1 ustawy z 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych nie może być rozumiany jako nakaz takiego tworzenia prawa miejscowego, aby zawsze odpowiadało intencjom inwestycyjnym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Przeciwnie, regulacja ta musi być odczytywana łącznie z celami i zadaniami planowania przestrzennego oraz samodzielnością gminy w tym zakresie, w konsekwencji czego za dopuszczalne należy uznawać pośrednie ograniczanie w planie miejsca lokalizacji, rodzaju urządzenia łączności publicznej czy jego parametrów z uwagi na inne istotne dobra i wartości podlegające ochronie z punktu widzenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw. Przepis art. 46 ust. 1 ustawy z 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych zostałby naruszony, gdyby uchwała w przedmiocie planu pozbawiała przedsiębiorstwo jakichkolwiek możliwości inwestycyjnych na terenie objętym planem, w szczególności jeśli plan ten swoim zakresem obejmuje całą gminę, a nie wyłącznie jej fragment, ograniczony do jednej działki.

Ponadto w zakresie powyższej argumentacji podzielam także stanowiska wyrażone w orzeczeniach sądów administracyjnych: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt. II SA/Gl 406/18 z dnia 25 lipca 2018 r., Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Kr 1484/14 oraz z dnia 11 lutego 2016 r. sygn. akt II SA/Kr.

Wobec powyższego wnoszę o umorzenie postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr 361/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22).

Oceń publikację: + 1 + 38 - 1 - 27

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (32):
 • ~corona 2020-05-28 15:07:47

  Ja proszę o apel by powstała ta kopalnia. Bo za chwile nie będzie gdzie pracować w rybniku. Jestem za powstaniem tej kopalni i nazbierałbym 3000 podpisów. Z samych Jankowic.

 • ~sympatykrybnika 2020-05-28 16:01:59

  „za chwile nie będzie gdzie pracować w rybniku”, ale w Rybniku na pewno będzie gdzie pracować.

 • ~maciek.stk 2020-05-28 16:02:51

  A ja z chęcią taki apel o powstaniu nowoczesnej kopalni podpiszę.

  Nazbieraliście 500 podpisów wśród rodzin i znajomych. Brawo! Miasto ma około 130 000 mieszkańców, uprawnionych do głosowania było 105 tys. z tego co pamiętam. Więc zebraliście całe 0,5%. Buhehehehe no gratulacje. I to jest to całe miasto przeciw inwestycji?

  TU JEST ŚLĄSK! Przemysł ciężki. A jak się komuś nie podoba, to działki na mazurskich wsiach pewnie nie są bardzo drogie. Tylko co zrobicie jak będzie corona i nie przyjadą turyści???

  54 98
 • ~sympatykrybnika 2020-05-28 16:09:43

  Jest 63,8 mld euro do wzięcia, ale na energetykę i górnictwo ani jednego euro, jest na Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Po co ta nowa kopalnia!!!!

  KE przedstawiła pakiet antykryzysowy o nazwie Next Generation EU (Nowa generacja UE), o wartości 750 miliardów euro na odbudowę unijnej gospodarki po pandemii. Nasz kraj ma otrzymać 37,7 mld euro w formie dotacji oraz 26,1 mld euro w formie pożyczek (razem 63,8 mld euro).
  Środki te przyznane będą na:
  • transformację energetyczną*,
  • wspierania inwestycji neutralnych dla klimatu,
  • inwestycji związanych z dekarbonizacją,
  • przechodzenie na gospodarkę niskoemisyją.
  Na to wszystko minister klimatu Michał Kurtyka stwierdził, że „Polska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że transformacja energetyczna została wskazana jako jeden z głównych filarów strategii ożywienia gospodarki UE po COVID-19. (...) Działania inwestycyjne na rzecz transformacji klimatycznej mają duży potencjał do pobudzenia gospodarki”. Plan przedstawiony wczoraj przez Brukselę wpisuje się w plany Polski dotyczące:
  • zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze budownictwa,
  • zwiększenia znaczenia sektora odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej,
  • rozwoju elektromobilności, ale także wsparcia dla infrastruktury gazowej i wytwarzania gazu, „jako paliwa przejściowego,
  które przyczyni się do czystej i sprawiedliwej transformacji”.
  KE planuje dalsze wzmocnienie finansowe Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. To oznacza dodatkowe 6 mld euro dla polskich regionów węglowych, które będą się transformować, żeby tworzyć nowe miejsca pracy.
  Next Generation EU ma być dla UE skokiem w przyszłość. Jeśli ktoś wciąż liczył, że pandemia zmusi UE do ograniczenia swoich ambicji, to dziś Komisja pokazała, że ma zupełnie inny plan – chce włożyć bezprecedensowo duże pieniądze nie tylko w szybszą transformację gospodarki, ale też we wzmocnienie europejskiej solidarności i zacieśnienie integracji. Dla Polski powinien to być sygnał do przemyślenia swojego stanowiska w UE. Ten budżet może również dla naszej gospodarki stać się trampoliną do skoku cywilizacyjnego – pod warunkiem, w końcu na serio podpiszemy się pod transformacyjnymi celami UE
  __________________
  * Transformacja energetyczna to przejście do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ostatecznym celem transformacji jest całkowite zastąpienie węgla, uranu i innych nieodnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Główną rolę w transformacji odgrywa oszczędzanie energii i poprawa efektywności energetycznej. Przykładem skutecznego sposobu oszczędzania energii jest lepsza izolacja cieplna w budynkach; przykładem poprawy efektywności energetycznej jest kogeneracja ciepła i energii. Ponadto inteligentne liczniki elektryczne mogą zaplanować zużycie energii w czasie, gdy energia elektryczna jest dostępna najtaniej.

  95 19
 • ~donia96 2020-05-28 16:16:40

  Wojewodo nie bądź pan taki do przodu bo po wyborach może pana z przodu zabraknąć . A ty cwaniaku z BApRO przyjedź tylko do Rybnika a zobaczysz co z tobą zrobią mieszkańcy Rybnika i ze wszystkimi kto jakąś łopatę wbije na naszej ziemi

  68 34
 • ~sympatykrybnika 2020-05-28 16:24:46

  Jest 63,8 mld euro do wzięcia, ale na energetykę WĘGLOWĄ i górnictwo ani jednego euro, jest na Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Po co ta nowa kopalnia!!!!

  93 20
 • ~Franek7 2020-05-28 16:33:18

  Co wy oczekujecie od tego najbardziej antyobywatelskiego rzadu w historii Polski? Od rządu, który bez skrupułów pałuje i gazuje spokojnych ludzi jak ZOMO w PRLu? Myślicie że oni się wami przejmują? Im chodzi tylko o to żeby się nachapać jak Szumowski i reszta tej bandy. Jak będą mieli do wyboru zarobić trochę forsy albo waszą prośbę to jak myślicie co oni wybiorą???

  99 35
 • ~hanys z Rybnika 2020-05-28 16:33:55

  maciek.stk nam te 500 podpisów nam zajeło tylko 1 dzień , a ty być zbierał podpiszy na terenie Rybnika całe twoje życie i tak byś nie usbierał . daję Ci słowo !

  39 41
 • ~ 2020-05-28 16:43:45

  franek7 - Sługusie z PO daj już spokój. Jednak muszę przyznać, że Goebels mógłby się od ciebie uczyć.

 • ~sympatykrybnika 2020-05-28 16:52:50

  Jest 63,8 mld euro do wzięcia, ale na energetykę węglową i górnictwo ani jednego euro, jest na Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Po co ta nowa kopalnia.

  Pożyczki dla sektora publicznego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
  Instrument zostanie wdrożony przy udziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego i będzie zachęcał władze sektora publicznego do inwestycji wspierających przejście do gospodarki neutralnej dla klimatu, z korzyścią dla regionów górniczych i na pomoc regionom, które mogą najbardziej ucierpieć na odejściu od węgla, przy czym priorytetem będą te, które mają mniejszą zdolność do pokrycia kosztów transformacji.
  Obszary inwestycyjne obejmą:
  • infrastrukturę energetyczną i transportową,
  • sieci ciepłownicze,
  • transport publiczny,
  • środki efektywności energetycznej,
  • infrastrukturę społeczną,
  • inne projekty,
  które mogą bezpośrednio przynieść korzyści społecznościom dotkniętych regionów i zmniejszyć społeczno-ekonomiczne koszty przejścia w kierunku neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku.

  71 14
 • ~sympatykrybnika 2020-05-28 17:09:19

  Jest 63,8 mld euro do wzięcia, ale na energetykę węglową i górnictwo ani jednego euro, jest na Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Po co ta nowa kopalnia!!!


  ~corona, i ~Trop leminga nie wiedzą jak się ustosunkować do Next Generation EU i Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji widząc jak Andrzej Duda kandydat na prezydenta, i Mateusz Morawiecki premier byli dzisiaj w skowronkach na konferencji prasowej.

  52 10
 • ~Kwinto 2020-05-28 17:09:58

  ~corona 2020-05-28 15:07:47
  Ja proszę o apel by powstała ta kopalnia. Bo za chwile nie będzie gdzie pracować w rybniku.

  ~corona w budownictwie brakuje mnóstwo rąk do pracy, ale jeden wymóg tam trzeba pracować!

  33 23
 • ~Arteks 2020-05-28 17:17:05

  @maciek.stk - ja bym wolał aby Śląsk się przeistoczył tak jak Zagłębie Rurhy. Tam już nie ma kopalń, hut też jest mało - a miasta się rozwijają, ludzie mają pracę w "czystych" zakładach, zarabiają nieźle. Miasta są zielone, z dobrą komunikacją miejską. Powietrze jest czyste bo nikt nie smrodzi z kominów. Jakby taka miała być przyszłość Śląska - to wolę ją niż z kopalniami. Miejsca pracy? Można stworzyć inne - popatrz na Ostrawę. Tam zamknięto wszystkie kopalnie, a ludzi do pracy brakuje i trzeba ich sprowadzać z Polski czy Słowacji. Niech te kopalnie które wybudowano 50-100 lat temu wydobędą do końca węgiel - ale po co budować nowe i po co dać sobie degradować miasto?

 • ~Kwinto 2020-05-28 17:23:54

  ~Franek7 2020-05-28 16:33:18
  Myślicie że oni się wami przejmują? Im chodzi tylko o to żeby się nachapać jak Szumowski i reszta tej bandy.

  Eee tam Szumowski to już historia, jest kolejna afera
  -rząd przepłacał za testy na koronawirusa, a zarabiała firma związana z PiS
  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-polska-rzad-przeplacal-za-testy/lqmcpcx

  30 18
 • ~corona 2020-05-28 18:17:53

  Donia96... nie ośmieszaj się. Postawisz się tak samo jak ludzie postawili za parkiem przy domusie.

  12 52
 • ~ 2020-05-28 18:25:03

  do kwinto/franek7 - Onet czy GW to wszystko wyjaśnia. No i wysmażyli nowy fake news. Dlaczego nikt nie zgłosi do prokuratury i sądów peowskich. Takich dokumentów mogę przedstawić codziennie kilkadziesiąt. Drukarki i technikę w tym zakresie mamy dziś doskonałą. A zresztą może zacznijmy od 250 mld zł mafii vatowskiej czy 1 mld zł AmberGold.

  18 71
 • ~Piotr Czaja 2020-05-28 18:25:45

  kazo,azok,kukuryku,vel corona,przestań PiSać idiotyzmy.Szczerbaty - Wycignij w końcu swój łeb z PiSuaru.Za głebokoko go towarzyszu partyjny tam wsadziłeś i już swoje mądrości zasysasz tylko z szamba.

  76 14
 • ~ 2020-05-28 18:34:04

  do herr Czaja - Brak argumentów. Nie wciskaj do wszystkiego polityki PISu. Paranoję maniakalną można leczyć. Powinni Cię zacząć leczyć najlepiej u Koperfilda.

  16 79
 • ~Jacek Kamiński 2020-05-28 18:39:04

  do trop leminga:
  Z 850 milionów zrobiłeś miliard. Ale niech ci będzie. Pominąłeś za to aferę Get Back (2,5 mld) i SKOK (4). Czyżby dlatego, że PIS-owskie?

  74 13
 • ~Piotr Czaja 2020-05-28 18:45:37

  Towarzyszu szczerbaty to lecz się pod wskazanym adresem.Bo Tobie towarzyszu polscy psychiatrzy już ni pomogą.

  72 10
 • ~donia96 2020-05-28 18:48:31

  corona się zdziwisz my tak nie pozwolimy oddać ten kawałek ziemi w ręce jakiegoś cwaniaka co chce na tym tylko zarobić, od razu daje wniosek do sądu i do ubezpieczalni ze jak cos sie stanie z moim domem to ta firma się nie wypłaci. I od dziś wszyscy mieszkańcy dzielnicy niech składają takie wnioski do ubezpieczalni i do sądu będziecie mieć prawo po swojej stronie jak coś się stanie !!

  23 6
 • ~corona 2020-05-28 19:48:02

  Donia Ty masz 96 lat czy jesteś 96 rocznik ? Bo nie wiem czy za robotą na Śląsk przyjechałaś Ty czy Twoi rodzice ? Tak się zastanawiam czy Ty nie chcesz by szyb postawiono czy nie wybierano złóż pod Tobą ?

  10 75
 • ~donia96 2020-05-28 20:08:29

  Corona to mój rocznik urodzenia i sie nie musze tobie tłumaczyć ,ale Ci powiem jestem z kości as pod grób ślązaczką tak jak moje pokolenie a nie jak ty cwaniak tylko przed monitorem komputera .Jak by Ci zależało na śląsku do byś wiedział że my już mamy dość tych kopalń śmierdzą z kilometra . A jak ty chcesz dalej oddychać i podziwiać kopalnie proponuję Ci zamieszkanie w Radlinie zobaczę co za miesiąc tu napiszesz.

  16 9
 • ~corona 2020-05-28 20:28:50

  Czyli rodzice przyjechali.

  8 44
 • ~hanys z Rybnika 2020-05-28 20:31:31

  Corona uważaj zeby ja Ci złóż nie podwoił

  8 4
 • ~donia96 2020-05-28 23:48:53

  Corona czytaj z zrozumieniem

  6 1
 • ~Chantal Hutchens 2020-05-29 00:32:17

  Pomijając wszelkie aspekty środowiskowe i ekonomiczne. Zastanawia mnie jeden fakt związany z totalną obłudą mieszkańców dzielnicy Paruszowiec-Piaski-Zastaw-Ligota a mianowicie... Ci ludzie którzy protestują przeciwko wydobyciu są jednocześnie największymi fanami spalania węgla, mułu i flotu. Paruszowiec Piaski Ligota Zastaw są zakopcone od 1 września do 15 czerwca w takim stopniu, że totalnie nic tu nie widać. Jak się mówi SMOG - to twierdzą że "węgiel jest naszym darem- naszym czarnym złotem", ale jak się dowiedzieli, że będą ryć pod ich domami to się okazało, że kopalnia jest BE! Czy któryś z mieszkańców ww. dzielnic jest mi to w stanie logicznie wytłumaczyć???

  13 6
 • ~Franek7 2020-05-29 07:17:08

  To, że kopalnia będzie to już jest dawno dogadane. Za duże w tym wszystkim są pieniądze. Oczywiście do wyborów będą udawać, że nie wiadomo jeszcze a nawet będą twierdzić że nie będzie...Po wyborach powiedzą, że zmienili decyzję i jednak będzie. PiS ma taki sposób robienia w ch...ińczyka przećwiczony... Tam są grube pieniądze i łapówy do zgarnięcia i zbyt wiele „kryształowych ludzi„ ( jak Banaś, Chrzanowski czy Szumowski) żeby się wami ktoś przejmował....

  12 5
 • ~Arteks 2020-05-29 10:59:02

  @Chantal Hutchens - od czegoś trzeba zacząć. Nawet jeśli są zacofani odnośnie obecnego stanu rzeczy to być może mają świadomość, że następne pokolenie już łopaty nie chwyci i do pieców będzie miało obrzydzenie. Poza tym każdy rybniczanin powinien odwiedzić np. Kielowiec z pozostawionymi tam ruinami i kikutami drzew oraz rozlewiskami i zobaczyć skalę zniszczeń działalności górniczej. Nie chcemy tego z Grzybówką, Kamieniem, tężnią i całą okolicą. To nie czas na budowę kopalń - kiedy inni je już pozamykali (Węgrzy, Włosi, Belgowie, Francuzi, Anglicy, Niemcy, Słowacy itd.).

  nie są przyzwyczajenie do kopalń tak jak ci z dzielnic południowych. Zdają sobie też sprawę z tego jak np. wygląda obecnie zdegradowany do granic możliwości księżycowy Kielowiec i nie chcą aby tak wyglądała Grzybówka czy

  4 6
 • ~starocierybnik 2020-05-29 14:17:12

  Po co nam kopalnia prywatna ? Po to żeby ludzie robili jak niewolniki za grosze ! :(

  5 3
 • ~dwie_kosy 2020-05-29 18:41:00

  Arteks a czemu pozamykali? Hmmmmmm...Może dlatego że się złoża pokończyły? Nie wpadłeś na to?

  9 1
 • ~Jacek Kamiński 2020-05-29 20:55:38

  do starocie rybnik:
  A po to nam kopalnia prywatna - by zysk przynosiła i płaciła podatki. Tak jest w świecie normalnym. W KRLD inaczej i głód i nędza. W Wenezueli wydobycie ropy znacjonalizowali i...importują. U nas też narodowym socjalistom wydaje się, że własność państwowa lepsza. Ale oficjalnie na tzw. komunistów psioczą. Profesor Staniszkis nazwała ich antykomunistycznymi bolszewikami.

  5 4

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co wg Ciebie jest przyczyną wyludniania się Rybnika?

Oddanych głosów: 3132