zamknij

Konkursy

Ambasadorowie Przedsiębiorczości

> Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

R E G U L A M I N   K O N K U R S U
pod nazwą  „Ambasadorowie Przedsiębiorczości”


                  
Preambuła - DefinicjeIlekroć w treści niniejszego regulaminu pojawią się zwroty, wyrażenia i pojęcia wskazane poniżej należy im przypisać znaczenie zgodnie ze wskazaną definicją:

1. „Konkurs” – konkurs organizowany przez Organizatora, na zasadach i warunkach wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, pod nazwą „Ambasadorowie Przedsiębiorczości”. Konkurs jest  realizowany w ramach projektu „Ambasadorowie Przedsiębiorczości” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego w ramach Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu w związku ich z udziałem w Konkursie.


3. „Organizator” –  Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży SIM z siedzibą przy ul. Dąbrówki 11b.17, 44-200 Rybnik, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000257708,


4. „Partner” - spółka pod firmą tuPolska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rynek 11, 44-200 Rybnik, REGON: 241138855, NIP: 642-30-88-117, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327463.


5. „Uczestnik Konkursu” – użytkownik sieci Internet, który dokonał skutecznego zgłoszenia swego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 3 Regulaminu.


6. „Serwisy” – serwisy internetowy Partnera, zamieszczony w Internecie pod domenami: www.rybnik.com.pl, www.tuwodzislaw.pl, www.tuzory.pl oraz www.tujastrzebie.pl,  w których to Serwisach organizowany jest Konkurs. Każdy z serwisów zwany jest również indywidualnie Serwisem.


7. „Nagrody” – nagrody Konkursowe, opisane w treści postanowień § 8 Regulaminu. Fundatorem Nagród jest Organizator Konkursu.


§ 1
Postanowienia wstępne


1. Konkurs jest organizowany na terytorium województwa śląskiego, za pośrednictwem Internetu w Serwisach, w okresie wskazanym w treści postanowień § 2 Regulaminu.


2. Prawo uczestniczenia w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu (§ 3). Internauta dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie, winien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w § 3 Regulaminu i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek z warunków wskazanych w § 3 ust. 2) odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.


3. Istotą Konkursu jest wyłonienie przez Komisję Konkursową Laureata Konkursu w drodze wyboru spośród kandydatur zgłoszonych do Konkursu.


4. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora.


5. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznania Nagród opisane są w § 7 Regulaminu.


6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.


§ 2
Termin  Konkursu


1. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 01.08.2012 roku godz. 00:00 do dnia 31.08.2012 roku do godz. 23:59.


2. Zgłoszenia do Konkursu nadesłane po upływie terminu opisanego w ustępie 1 powyżej, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.


§ 3
Warunki  uczestnictwa w Konkursie1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje każdemu, kto spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu.


2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy województwa śląskiego, spełniający łącznie następujące warunki:
a) jest zameldowany na terenie województwa śląskiego,
b) prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, nie krócej niż rok i nie dłużej niż 5 lat,
c) ukończył w dacie zgłoszenia swego uczestnictwa na Konkurs lat 18 (osiemnaście) i nie ukończyła lat 35 (trzydziestu pięciu), przy czym osoba ubezwłasnowolniona (całkowicie lub częściowo) za uprzednią zgodą swego opiekuna prawnego,
d) dokonał skutecznego zgłoszenia swego uczestniczenia w Konkursie w okresie jego trwania.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.


§ 4
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego, do którego należy dołączyć wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, w której Uczestnik Konkursu posiada zarejestrowaną działalność. Zgłoszenie należy wysłać na adres email: [email protected] , w okresie, o którym mowa w § 2.

 

2. Uczestnik, celem skutecznego zgłoszenia swego udziału w Konkursie, musi wykonać następujące czynności :
a) zweryfikować czy spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, określone w treści Regulaminu (§ 3 Regulaminu) i w przypadku pozytywnej weryfikacji,
b) zaznajomić się z treścią i zaakceptować postanowienia Regulaminu,
c) dokonać prawidłowego zgłoszenia w Konkursie.

 

3. Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w § 2 ust. 1  powyżej nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

 

4. Zgłoszenia nadesłane w okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w treści postanowień § 2 ust. 1, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po weryfikacji przez Organizatora, czy dane zgłoszenie spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, nie narusza zasad czy też reguł Konkursu opisanych Regulaminem.

 

5. Decyzje Organizatora w przedmiocie dopuszczenia bądź niedopuszczenia danego Uczestnika Konkursu nie wymagają uzasadnienia, są ostateczne i wiążące.

 

6. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego Uczestnictwa w Konkursie nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania Nagród opisanych Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. Wydanie Nagród wyczerpuje wszelkie zobowiązania Fundatora o charakterze cywilnoprawnym.


§ 5
Dane osobowe1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia Nagród, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte.


2. Administratorem danych jest Organizator.


3. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagród Laureat Konkursu uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie podać dane adresowe wymagane przez Organizatora Konkursu, niezbędne do wydania Nagród.


4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.


5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu, w szczególności w Serwisie.


§ 6
Cel Konkursu


Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości w woj. śląskim w szczególności w subregionie zachodnio-południowym.


§ 7
Tryb wyłonienia Laureata i przyznania Nagród1. Laureat Konkursu zostanie wybrany przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora, w oparciu o następujące kryteria:
- ciekawe pomysły na prowadzenie biznesu, godne do naśladowania
- sprawne zarządzanie
- osiągnięte sukcesy biznesowe
- przedsięwzięcia biznesowe zlokalizowane zwłaszcza na Śląsku
- innowacyjność projektów biznesowych.


2. Organizator ogłosi Laureata Konkursu w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.


3. Imię i nazwisko Laureata Konkursu oraz wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Serwisach.


4. Komisja Konkursowa wyłoni tylko jednego Laureata Konkursu, któremu będą przysługiwały nagrody opisane Regulaminem.

         
§ 8
Nagrody Konkursu1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:

- bon towarowy o wartości 500 zł
- realizacja kilkuminutowego materiału wideo na temat prowadzonej przez Laureata działalności, w formacie dostosowanym do emisji w serwisach internetowych,
- emisja w/w materiału wideo na temat prowadzonej działalności przez Laureata w Serwisach
- artykuł promocyjny o Laureacie Konkursu opublikowany w Serwisach.

2. Nagrody wydaje Organizator. Organizator może działać za pośrednictwem innych podwykonawców.

3. Nagrody opisane powyżej, co do zasady nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych -  zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.).


§ 9
Wydanie Nagród1. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu konkursowym adres e-mail, w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.


2. Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zgłosić się do siedziby Organizatora celem ustalenia zasada odbioru i wykorzystania Nagrody.


3. W przypadku niestawiennictwa Laureata po odbiór Nagrody w terminie opisanym w ustępie poprzedzającym Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu względnie postanowienia o przepadku Nagrody na rzecz Organizatora.


4. Laureat jest zobowiązany do stawiennictwa w miejscu wydania Nagród i odbioru Nagród na swój koszt, przy czym w przypadku uzasadnionej prośby Laureata o zmianę terminu wydania Nagród Organizator oraz Laureat ustalą zgodną wolą Stron przedmiotowy termin. Organizator jest uprawniony do nieograniczonego rozpowszechniania zdjęć lub/oraz filmów dokumentujących fakt wydania Nagród na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji: rozpowszechnianie w sieci Internet, rozpowszechnianie techniką drukową i poligraficzną, korzystanie w celach marketingowych i reklamowych Organizatora. Laureat Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydania Nagród (zdjęcia, film) w zw. z informacjami o Konkursie.


5. Uczestnikom Konkursu tytułem uczestnictwa w Konkursie nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz Nagród  przyznanych wedle treści Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.


6. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, opisanej w § 8 Regulaminu, ani też prawo do  zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania Nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany Nagrody na nagrodę tożsamą wartościowo.


§ 10
Warunki prawne1. Uczestnik poprzez przesłanie do Konkursu zgłoszenia oświadcza, iż jest uprawniony do dokonania zgłoszenia i ponosi z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.


2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zgłoszenia, jeżeli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, iż osoba dokonująca zgłoszenia nie jest do tego uprawniona.


3. Laureat Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydania Nagród (zdjęcia, film) w zw. z informacjami o Konkursie, w przypadku wydania Nagród w sposób bezpośredni.§ 11
Reklamacje

 


1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.


2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora.


3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.


4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji


5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 12
Odpowiedzialność1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.


2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia do Konkursu.


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród wynikłe z winy producenta.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia Nagród z przyczyn innych niż wina Organizatora, w szczególności z przyczyn zależnych od banku, poczty czy firmy kurierskiej.


5. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu.


6. Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację i przebieg Konkursu oraz za wydanie Nagród.


§ 13
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.


2. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora.


3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.


4. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.


5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.


6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

Obserwuj nasz serwis na: