zamknij

Wiadomości

Jest pierwszy raport Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Poraża!

2021-07-26, Autor: 

Dzisiaj pojawił się ponad 250-stronicowy raport Państwowej Komisji ds. Pedofilii. To pierwszy tak obszerny dokument w Polsce poruszający problemy dzieci. Co z niego wynika? Ponad 35% sprawców pedofilii to członkowie rodziny skrzywdzonego dziecka. W blisko 30% spraw, podejrzanym była osoba duchowna.

Reklama

Pełna treść dokumentu brzmi: „PIERWSZY RAPORT PAŃSTWOWEJ KOMISJI do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15”.

I faktycznie, to pierwszy tak obszerny raport komisji po roku jej aktywności. Całość składa się dokładnie z 254 stron podzielonych na 8 części. Czego się z niego dowiedzieliśmy?

Pozory mylą

Jak czytamy na wstępie, wyobrażenie o tzw. typowym sprawcy przestępstw seksualnych przeciwko małoletnim jest bardzo odległe od rzeczywistego obrazu.

- Często wyobrażamy sobie tzw. typowego pedofila jako starszego mężczyznę, który przesiaduje w okolicach placów zabaw, wykonuje z ukrycia zdjęcia dzieci, a same ofiary porywa i w dalszej kolejności wykorzystuje seksualnie przy pierwszych oznakach nieuwagi rodziców. Przykładem są głośne, zapadające w pamięć przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci oraz dopuszczania się innych przestępstw, np. Mariusza Trynkiewicza i Josepha Fritzla – dowiadujemy się z raportu.

Badania nad charakterystyką psychologiczną sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej są prowadzone już od dłuższego czasu. O ile badaczom udało się ustalić cechy psychologiczne, które rzeczywiście współwystępują częściej w tej grupie osób (zostaną one omówione w dalszej części rozdziału), to wyobrażenie o jednym typie sprawcy jest błędne. Grupa ta jest na tyle różnorodna i charakteryzuje się odmiennymi profilami psychologicznymi, że trudno w tym wypadku wskazać jedną drogę, która prowadzi do stania się sprawcą tak poważnych czynów.

- Nie każdy sprawca przestępstwa seksualnego, w którym ofiarami są dzieci, jest automatycznie osobą z zaburzeniem pedofilnym w rozumieniu klinicznym – czytamy.

Autorzy raportu wskazują, że jedną z przyczyn wykorzystywania seksualnego dziecka jest to, że dana osoba nie ma możliwości lub umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji społecznych z innymi ludźmi.

- Do podjęcia stosunku seksualnego z dorosłą kobietą lub mężczyzną (z wyjątkiem płatnej prostytucji) wymagane jest zwykle nawiązanie relacji romantycznej. Zazwyczaj w pierwszej kolejności przez dłuższy czas kogoś poznajemy, spotykamy się, rozmawiamy na coraz to bardziej złożone tematy, a dopiero później podejmujemy z taką osobą kontakt seksualny. Ten tylko pozornie prosty proces społeczny może zostać zaburzony na wielu różnych etapach. W konsekwencji może się zdarzyć, że dana osoba może nie być w stanie nawiązać relacji romantycznej oraz seksualnej z dorosłym partnerem, zatem w celu wyładowania pobudzenia seksualnego jej ofiarą stanie się często osoba słabsza fizycznie i nieświadoma wielu aspektów społecznych – dziecko – dowiadujemy się.

Dlaczego dochodzi do wykorzystania? Na to składa się wiele czynników, m.in.:

- nieśmiałość;

- obniżona zdolność intelektualna;

- upojenie alkoholowe;

- zaburzenia psychiczne;

Autorzy podkreślają, że zdecydowana większość polskich sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej dzieci nie popełniła tego przestępstwa w wyniku występowania zaburzenia pedofilnego.

- Blisko 10% sprawców przestępczości seksualnej wobec dzieci stanowią osoby z wyższym wykształceniem. Podobny odsetek sprawców analizowanych spraw karnych cechował się inteligencją wyższą niż przeciętna. Ten typ sprawców omawianej przestępczości charakteryzuje się szczegółowym planowaniem aktywności seksualnej z dziećmi w ten sposób, żeby z jednej strony realizować swoje zaburzone preferencje seksualne, a z drugiej – zmniejszyć szansę na wykrycie sprawy.

W badaniach aktowych przeanalizowanych zostało 345 przypadków z 245 postępowań sądowych. Różnica między liczbą postępowań a liczbą przypadków wynika z tego, że w niektórych sprawach występował więcej niż jeden pokrzywdzony lub więcej niż jeden sprawca. Analiza akt poszczególnych spraw nie zawsze dawała możliwość ustalenia, czy dana zmienna występuje, ze względu na brak danych w dokumentach sądowych.

Co wiemy o pokrzywdzonych?

W zdecydowanej większości zło dotyka dziewczynki (93%) niż chłopców (7%)

Najczęściej w chwili popełniania przez sprawcę przestępstwa, dziecko było w wieku 13-15 lat (49% przypadków). Niewiele mniej, bo 41% pokrzywdzonych miało 7-12 lat, 8% - 4-6 lat i 1% - 0-3 rok życia.

Do przestępstw najczęściej dochodziło w miastach do 50 tys. mieszkańców i na wsiach.

W 263 przypadkach istniała możliwość ustalenia faktu, czy dziecko posiadało niepełnosprawność intelektualną. W 244 przypadkach dzieci funkcjonowały w ramach szeroko pojętej normy, jedynie u 19 dzieci występowała niepełnosprawność intelektualna.

W 242 przypadkach możliwe było ustalenie miejsca pobytu dziecka w analizowanych sprawach 184 dzieci przebywało w rodzinach biologicznych. 45 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz pogotowiach rodzinnych i rodzinnym domu dziecka. 9 dzieci przebywało w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych oraz na oddziałach psychiatrycznych, a 4 w internatach, bursach i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W 217 przypadkach było możliwe ustalenie statusu rodziny pokrzywdzonego w chwili popełnienia czynu zabronionego. Pokrzywdzone dzieci w 125 przypadkach wychowywały się w domach, w których rodzice pozostawali we wspólnym pożyciu, a w pozostałych 92 przypadkach rodzice dziecka nie mieszkali razem.

W 209 przypadkach możliwa była ocena sytuacji finansowej rodziny dziecka pokrzywdzonego, z czego w 150 (44%) sytuację socjoekonomiczną można ocenić jako przeciętną. Trudna i bardzo trudna sytuacja finansowa występowała łącznie w 55 domach, co stanowi 16% próby, w której możliwe było ustalenie badanej zmiennej.

Dziecko samo ujawniło informacje o czynie w 121 przypadkach. Jeśli dziecko nie zdecydowało się ujawnić informacji samo, to najczęściej objawy molestowania zauważał rodzic. Relatywnie najrzadziej fakt wykorzystania seksualnego ujawniał rówieśnik, znajomy, pracownik socjalny czy opiekun prawny.

Pomimo braków danych ze względu na występowanie spraw internetowych – w 218 przypadkach udało się ustalić, czy pokrzywdzony na etapie postępowania przygotowawczego był objęty opieką psychologiczną. W 170 przypadkach dziecko nie miało opieki psychologa.

Krzywdzone na całe życie

Autorzy raportu w oparciu o opinie specjalistów przedstawili analizę. Wynika z niej, że:

- u dzieci, którym prezentowano treści pornograficzne występowała depresja;

- pokazywanie narządów płciowych dzieciom, eksponowanie im czynności seksualnych współwystępuje u nich z koszmarami nocnymi;

- dotykanie mające charakter seksualny z wyłączeniem intymnych części ciała koreluje u dzieci z lękiem, poczuciem winy oraz depresją;

- dzieci, które sprawca całował głęboko w usta, istotnie częściej odczuwały lęk, poczucie winy oraz cierpiały z powodu depresji, ponadto ujawniały się u nich zachowania agresywne;

- pokrzywdzeni, którym dotykano intymnych części ciała (piersi, genitalia, pośladki), odczuwali lęk, poczucie winy, depresję, występowały u nich zachowania agresywne, autoagresywne, w tym próby samobójcze oraz koszmary nocne;

- dotykanie intymnych części ciała dziecka skutkuje bardzo dużą liczbą szkód psychicznych;

- dzieci, które były masturbowane przez sprawcę, odczuwają wysoki lęk, poczucie winy oraz depresję; pokrzywdzeni ci częściej prezentowali zachowania autoagresywne;

- dzieci, z którymi sprawca odbywał stosunki udowe i oralne, doświadczały lęku, poczucia winy, depresji, podejmowały próby samobójcze, zachowania autoagresywne, występowały u nich koszmary nocne oraz częściej sięgały po środki psychoaktywne;

- lęk i poczucie winy współwystępowały u dzieci, którym wprowadzano palce lub przedmioty do odbytu lub pochwy;

- odbywanie stosunku analnego z dzieckiem istotnie koreluje z występowaniem u niego lęku, depresji, poczucia winy, zachowań autoagresywnych oraz koszmarów nocnych.

Co wiemy o sprawcach?

W zdecydowanej większości przypadków sprawcy to mężczyźni, jedynie niewielki udział w analizowanych sprawach miały kobiety.

Przeciętnie sprawca w chwili popełnienia przestępstwa miał 34 lata. Okres wczesnej dorosłości jest czasem, w którym najczęściej sprawca dopuścił się wykorzystywania seksualnego dziecka.

Prowadzone analizy dotyczyły także wieku sprawców. 25 osób, które popełniły przestępstwo na tle seksualnym wobec małoletniego, to niepełnoletni w momencie popełnienia czynu (byli sądzeni jako osoby pełnoletnie).

Najwięcej spośród objętych badaniami sprawców, bo 95, zamieszkiwało w małych miejscowościach (do 50 tys. mieszkańców). Dużą grupę stanowili także sprawcy mieszkający na wsi.

Przeprowadzona w ramach badań aktowych analiza danych pozwoliła ustalić, że znaczna liczba sprawców to osoby niebędące w związkach formalnych. Dużą grupą osób dopuszczających się wykorzystywania seksualnego dzieci byli także żonaci/mężatki – 65 sprawców. Siedmiu było po rozwodzie, a tylko jeden sprawca pozostawał w separacji.

Niemal połowa wszystkich sprawców miała własne dzieci.

Większość sprawców ukończyła obowiązkową edukację lub miała wykształcenie zasadnicze zawodowe. Relatywnie niewielki procent sprawców legitymuje się wykształceniem wyższym.

W momencie popełnienia czynu znacząca większość sprawców była aktywna zawodowo, z czego 101 wykonywało prace fizyczne. 55 utrzymywało się z prac dorywczych. Najmniej liczną grupę w przeprowadzonych badaniach stanowili pracownicy umysłowi.

Wśród sprawców dwóch było księżmi, a dwie osoby związane były z obszarami sportu. Większość skazanych za przestępstwo wykorzystania seksualnego sprawców nie pełniła żadnej z przedstawionej na wykresie funkcji społecznej związanej z obszarem oświaty i wychowania.

Sytuacja finansowa 14 sprawców była bardzo dobra. Trudną i bardzo trudną sytuację materialną odnotowano w przypadku 97 sprawców. W większości jednak sytuacja materialna sprawców była przeciętna.

Niemal połowa wszystkich objętych badaniami sprawców mieszkała we własnym domu rodzinnym/ z rodziną pochodzenia. Jedynie pięć osób przyznawało się do swojej bezdomności w chwili popełnienia czynu.

Większość – 188 sprawców – nawiązała w przeszłości relacje intymne z dojrzałą płciowo osobą. Jedynie 26 spośród wszystkich badanych osób nigdy nie miało kontaktów seksualnych z dojrzałym płciowo partnerem. Należy dodać, że także w okresie popełniania czynu ponad połowa sprawców (51%) pozostawała w kontaktach seksualnych z dojrzałą płciowo osobą.

W stosunku do 29 sprawców stwierdzono zaburzenie seksualne pod postacią pedofilii. Jednak zdecydowana większość to osoby, które – nie posiadając tego zaburzenia – wykorzystały dziecko, traktując je jako zastępstwo dojrzałego partnera. Aż w 89 przypadkach analiza akt spraw nie pozwoliła ustalić, czy u sprawcy występowały zaburzenia pod postacią pedofilii, co może mieć związek z brakiem opinii biegłych seksuologów, kompetentnych do orzekania o występowaniu tego typu zaburzenia.

Sprawców z niepełnosprawnością intelektualną i stopniem inteligencji poniżej przeciętnej było w sumie 45. Zdecydowana większość jednak charakteryzuje się inteligencją w granicach normy (N = 189). W 30% przypadków, ze względu na braki danych, nie można było ustalić funkcjonowania intelektualnego sprawcy.

Jak dalej czytamy w raporcie, spośród tych sprawców, u których stwierdzono uzależnienie u 73% występowała choroba alkoholowa, a u 14% uzależnienie od narkotyków. W sumie 205 sprawców przed popełnieniem przestępstwa dopuściło się nieakceptowanych społecznie zachowań. 8% objętych badaniami wchodziło w konflikty, 7% dokonało kradzieży lub włamania, natomiast 6% podejmowało próby samobójcze i akty autoagresji. 6% wszystkich badanych sprawców wagarowało przed 13 rokiem życia.

28% sprawców nie przyjmowało odpowiedzialności za swoje działanie, a 16% przyjmowało ją jedynie częściowo. 26% sprawców przyjęło pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie seksualne dziecka. Braki danych ujawnione w 74 przypadkach spraw karnych nie pozwoliły ustalić, czy sprawca wziął odpowiedzialność za swoje działanie.

W 35,36% wszystkich badanych spraw miejscem popełnienia czynu był internet. W przypadku kontaktów bezpośrednich najczęściej wykorzystanie seksualne odbywało się w miejscu zamieszkania sprawcy

Zbrodnia ze zbyt małą karą

Autorzy dokumentu wskazują, że w analizowanych sprawach jedynie w 32 przypadkach sądy zawyrokowały o zadośćuczynienie, a w 24 o nawiązkę. Nie odnotowano przypadków zasądzenia odszkodowania w analizowanych sprawach. W 83% przypadków sąd nie zawyrokował o żadnym środku kompensacyjnym.

- Jedynie w przypadku 20 dzieci zasądzono zadośćuczynienie, co stanowi około 8% wszystkich przypadków. Wysokość zadośćuczynienia pozostawała w przedziale od 200 zł (2 dzieci) do 80 000 zł (1 dziecko). Natomiast dla nawiązek przedział ten wynosił od 500 zł (15 dzieci) do 20 000 zł (2 dzieci) – czytamy.

Najczęstszy przedział wysokości grzywien to 1000 –5000 zł. Najniższa grzywna została przyznana w sprawie związanej z przymuszeniem małoletniej poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej polegającej na dotykaniu w autobusie okolic jej krocza przez sprawcę posiadającego ograniczoną w znacznym stopniu zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Najwyższe natomiast za namawianie przez komunikator internetowy dziecka w wieku 12 lat do spotkania i obcowania płciowego

- Najczęściej orzekanym środkiem karnym wobec sprawców był zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, co stanowi 42% spośród wszystkich orzeczonych środków karnych. Ani razu nie orzeczono pozbawienia praw publicznych. Zakaz wykonywania określonego zawodu i zajmowania danego stanowiska orzeczono w sumie w 11% wyroków analizowanych sprawach karnych. Należy zauważyć, że wśród orzeczonych obowiązków poddanie się terapii uzależnień występowało jedynie w 12 sprawach (3,5%). W żadnej z badanych spraw ani razu nie orzeczono wobec sprawcy obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym – dowiadujemy się.

Z raportu wynika, że sądy dosyć łagodnie obchodziły się ze sprawcami:

- Kara bezwzględnego pozbawienia wolności za zgwałcenie dziecka poniżej 15 roku życia orzekana przez sąd (art. 197 § 3 pkt 2 k.k.) wahała się od 3 do 10 lat, choć zakres ustawowy wynosi 3–12 lat;

- Kara bezwzględnego pozbawienia wolności za obcowanie płciowe z dzieckiem poniżej 15 roku życia orzekana przez sąd wahała się od 2 lat do 10 lat, tj. w żadnym przypadku nie były orzekane kary pomiędzy 10 a 12 lat;

- Kara bezwzględnego pozbawienia wolności za prezentowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści pornograficznych dziecku poniżej 15 roku życia orzekana przez sąd wahała się od 4 miesięcy do 1 roku i była daleka od górnej granicy przewidzianej ustawowo;

- Kara bezwzględnego pozbawienia wolności za przechowywanie, posiadanie lub uzyskanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem dziecka poniżej 15 roku życia orzekana przez sąd wahała się od 3 miesięcy do 2 lat. Nie orzekano kar między 2 a 5 lat;

- Kara bezwzględnego pozbawienia wolności za produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie treści pornograficznych z udziałem dziecka poniżej 15 roku życia orzekana przez sąd wahała się od 2 do 3 lat, podczas gdy przewidziane przez ustawodawcę granice sięgają 12 lat;

- Kara bezwzględnego pozbawiania wolności za publiczne prezentowanie treści pornograficznych najczęściej wynosiła 3 miesiące. Podczas gdy ustawodawca dał możliwość orzekania kary do 2 lat.

Krzywdzą członkowie rodziny, a duchowni?

Państwowa Komisja ds. Pedofilii pogrupowała też dane przyjmując kryterium osoby zgłaszającej.

W okresie objętym raportem zgłoszono następującą liczbę spraw:

- osoba obca – 116 spraw,

- rodzic małoletniego poszkodowanego – 77 spraw,

- poszkodowany – 39 spraw,

- osoba spokrewniona z osobą poszkodowaną – 13 spraw,

- osoba duchowna – 8 spraw,

- brak danych o osobie zgłaszającego – 43.

Wśród osób poszkodowanych przeważały osoby małoletnie płci żeńskiej – 188 osób. Zdarzało się, że w sprawie występowało np. 3 pokrzywdzonych. Liczba spraw nie zawsze odpowiadała liczbie poszkodowanych. Jako poszkodowanych płci męskiej wskazano 173 osoby. W pozostałych przypadkach brak było informacji o płci ofiary.

W zdecydowanej większości zgłoszeń (99% spraw) osoby poszkodowane w chwili czynu zabronionego nie miały ukończonych 15 lat. W pozostałym procencie spraw wiek poszkodowanych małoletnich w chwili przestępstwa mieścił się w przedziale od 15 do 18 lat.

W chwili popełnienia czynu zabronionego najmłodsza z osób poszkodowanych miała zaledwie rok, a najstarsza 16 lat. W 22 przypadkach poszkodowani to osoby w wieku do 3 lat. W 71 zgłoszonych do Państwowej Komisji sprawach poszkodowani to osoby w wieku od 3 do 10 lat.

Pozostali poszkodowani to osoby w wieku poniżej 15 lat (brak danych o wieku poszkodowanego w chwili czynu).

W zdecydowanej większości zgłoszeń jako potencjalnych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich poniżej lat 15 wskazywano mężczyzn – 275 osób, co stanowi blisko 96% wszystkich zgłoszeń. W gronie potencjalnych sprawców znalazło się 17 kobiet.

W wielu zgłoszonych sprawach jako domniemanego sprawcę wskazywano rodzica (68 spraw) lub inną osobę spokrewnioną z poszkodowanym (36 spraw). To oznacza, że ponad 35% przypadków dotyczyła członków rodziny. Osoby obce dla poszkodowanych były podawane jako potencjalni sprawcy w 193 przypadkach.

Wśród zgłoszeń dotyczących niespokrewnionych sprawców najwięcej spraw dotyczyło osób duchownych (100 spraw). W blisko 1/3 spraw (a więc 30%), którymi zajmuje się Państwowa Komisja, osobą wskazaną jako sprawca wykorzystywania seksualnego dziecka jest osoba duchowna.

Jako sprawcy wykorzystania seksualnego małoletniego do lat 15 są wskazywane inne osoby, niespokrewnione z dzieckiem, ale dla niego znajome. W wielu sprawach wskazywanym potencjalnym sprawcą jest ktoś wywodzący się z bliskiego otoczenia poszkodowanego małoletniego, na przykład – sąsiad, przyjaciel domu, wychowawca z placówki opiekuńczo-wychowawczej czy internatu, trener w klubie sportowym, nauczyciel, pracownik domu pomocy społecznej czy też partner matki.

Co zawodzi?

Komisja przedstawiła też szereg nieprawidłowości, jak:

- Brak właściwej reakcji na przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci

- Trudności w diagnozowaniu przejawów przemocy seksualnej

- Przedwczesne decyzje o odmowie wszczęcia śledztwa lub jego umorzeniu

- Przewlekłość postępowań karnych

- Nienależytą ochrona praw dzieci jako pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

- Nieprawidłową reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Rekomenduje m.in. reformę systemowych, proceduralnych i działań profilaktycznych. Należałoby też zmienić prawo karne, a także znowelizować ustawę o państwowej komisji.

Wg autorów, sprawy karne dotyczące pedofilii powinny być priorytetowe, a dziecko powinno mieć swojego adwokata. Z kolei prokurator w każdej takiej sytuacji powinien ustanawiać kuratora procesowego dla pokrzywdzonego dziecka.

Komisja stoi na tym, by sprawcy byli poddawani obligatoryjnemu opiniowaniu seksuologicznemu i psychiatrycznemu. Wnioskują, by byli poddawani terapii uzależnień. Przypadłaby się też dla pokrzywdzonych szybka ścieżka interwencyjna w postaci opieki psychologicznej.

Cały dokument możecie przeczytaj »TUTAJ«

Oceń publikację: + 1 + 10 - 1 - 12

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (41):
 • ~Franek 7 2021-07-26
  18:06:12

  45 58

  Ta komisja została powołana do tego aby zatuszować wiele przypadków pedofilii. Szczególnie wśród duchownych. Jeśli oni podają, że 30% to duchowni to znaczy, że co najmniej 60% wszystkich zgwałceń dzieci to księża i duchowni.

  Przestańcie promować tych zboczeńców. A najlepiej to zrobicie kiedy przestaniecie chodzić w niedzielę do kościoła. I trzymajcie dzieci zdała od nich…

 • ~Maciej Kowalski 2021-07-26
  18:08:52

  48 8

  Oczywiście w raporcie o politykach szczególnie wyższego szczebla cicho sza, a ci mało za uszami nie mają

 • ~Franek 7 2021-07-26
  18:11:11

  42 35

  Dodam tylko, że poza analizą zagadnienia z raportu nie dowiecie się w ogóle ilu pedofilów w sutannach wykryła owa komisja. Wiecie dlaczego? Bo nie wykryła ani jednego. Komisja kosztowała nas za to grube miliony a taką analizę można by zlecić niezależnym instytutom za kilka tysięcy i byłaby lepsza.

 • ~artefaks 2021-07-26
  18:37:30

  18 24

  Smołka pojechał z makietą kościoła do lichenia ? Więc powinien powiedzieć czy został tam wylansowany ?

 • ~artefaks 2021-07-26
  18:43:16

  24 18

  @ ~Maciej Kowalski
  Co racja to racja. Najbardziej ciekawy byłbym raport z podkarpacia.
  Gdzie było też dużo lotów z gorączką w systemie heat. Gdzie cygan się powiesił na płasko. Gdzie jeździli na kilometrówkach w zimie zezłomowanymi już kabrioletami. Może telegram da jakiś filmik z momentami ?

 • ~waldus 2021-07-26
  19:16:01

  34 16

  ~Franek: 35proc pedofilskich przestępstw jest popełnianych w rodzinach. Obyś nie doswiadzczyl faktu, że ktoś z twojej rodziny też krzywdzi dzieci. Ba może nawet twoje własne i to mimo, że do kościoła nie chodzisz.

 • ~ 2021-07-26
  19:52:42

  20 21

  Kary za małe a sądy za łagodne, czego ci pedofile mają się bać obojętnie jakiej maści?
  -artefaks kawał gnoja z ciebie,nawet w takim temacie nie możesz sobie odpuścić swojej głupoty.Twoje dzieci do kościoła nie chodziły , to i molestowania się pewnie nie bały, chyba , że z twojej strony.

 • ~Franek 7 2021-07-26
  20:04:11

  26 28

  Oooo, jest Smołka pod postacią Antypoha… Kaziu kary są wysokie tylko prokuratorzy Ziobry umarzają kieckowym bo taki układ…
  Tak jak niejaki prokurator Stanisław Piotrowicz bronił takiego właśnie zboczeńca w sutannie z Tylawy bo on tylko „kuśku” dawał dziewczynce z przedszkola. A dziś ten obrońca pedofilów siedzi w Trybunale Kulinarnym Przyłębskiej. W nagrodę za to między innymi.
  Nie niskie kary są problemem tylko bezkarność i parasol Ziobry nad kościelnymi zboczeńcami.

 • ~romcost 2021-07-26
  20:13:21

  28 2

  Zadość uczynienie 200 zł? Mam nadzieję, że to żart lub czeski błąd... Sprawcy powinni być kastrowani i dożywotni zakaz zbliża nią się do jakiegokolwiek dziecka na bliżej niż 10m!!!

 • ~ 2021-07-26
  20:28:13

  25 21

  Panie Franku dla przyPOmnienia;List Stowarzyszenia Filmowców Polskich w obronie Romana Polańskiego.Przytoczę tylko kilka zdań,bo kto ciekawy, kto BRONI pedofili to znajdzie se w necie te chyba 115 nazwisk "AUTORYTETOW"!!!
  "Żądamy od władz Polski uniemożliwienia ekstradycji Romana Polańskiego, od władz Szwajcarii jego natychmiastowego uwolnienia, a od Stanów Zjednoczonych rzetelnej rewizji nadużyć śledczych i prokuratorskich w procesie Romana Polańskiego, wobec którego ewidentnie stosowano inne standardy, niż wobec obywateli USA.
  Żądamy wolności dla Romana Polańskiego!"


  "

 • ~ 2021-07-26
  20:43:37

  24 20

  Franek by dzieci do Polańskiego na naukę posłał , przecież to nie ksiądz.

 • ~Franek 7 2021-07-26
  21:04:31

  24 21

  Kazik, ty nam Polańskim oczu nie mydl. Polanski siedział za to w więzieniu. Z tego właśnie powodu polski Sąd odmówił jego ekstradycji do USA.

  Problemem jest ukrywanie pedofilii . A robił to systemowo Kościół Katolicki przenosząc księży pedofilów z parafii na parafię…A jak już nawet udawało się takiego zboka w sutannie wytropić to go tacy Piotrowicze obronili przed odpowiedzialnością.
  A te rzekome 30% to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Jest ich tam o wielu, wielu więcej. Ja oceniam, że minimum 75% księży mają takie ciągoty. Fuj.

 • ~waldus 2021-07-26
  21:15:48

  18 10

  a pato-celebryci z zatoki sztuki są ujęci w raporcie, czy raczej zgrabnie ominięci?

 • ~ 2021-07-26
  21:18:50

  15 15

  Panie Franku POWAŻNIE??? PEDOFIL POlański ,"siedział".???Jeśli tak było to jaki sens ma ten list by go NIE wydawać Yankeskiemu sądowi???

  Jeszcze "lepsze"cyrki odchodziły w przypadku prof.Samsona.

  A może panie Franku jest tak że swój broni swego,w takim przypadku,WSZYSCY co są na tych listach to zwykli pedofile, i powinni odpowiadac za wspoludział,tylko że oni są ze sfer wyższych i na "świeczniku i dlatego nietykalni?

  A co do pedofilii w KK,to myśle że najlepiej problem rozwiąze to pismo:"Jeżeli Biskup byłby gotowy wypłacić mi rekompensatę w wysokości 200 tys. zł na terapię, straty moralne i psychiczne, gotów jestem zrzec się przyszłych roszczeń, a nawet wycofać się z działalności publicznej w fundacji” – taką propozycję diecezji płockiej złożył w 2014 r. Marek Lisiński, prezes fundacji „Nie lękajcie się”. Pieniędzy nie otrzymał, a teraz jest jednym z „niezależnych” ekspertów bijących w Kościół."
  Pozdrawiam.

 • ~Franek 7 2021-07-26
  21:39:25

  20 16

  Kaziczku gdybys się interesował to byś wiedział. Polanski poszedł na układ z prokuratorem i w ramach tego układu został osadzony w specjalnym ośrodku dla przestępców seksualnych. W zamian za to prokurator miał wyroku w zawieszeniu. Po wyjściu z ośrodka prokurator wniósł oskarżenie i zarządał bezwzględnej kary więzienia. Polanski w tym czasie przebywał we Francji z której nie wrócił już do USA kiedy dowiedział się o tym, że prokurator złamał zawarty układ. Ty tego Kaziu nie zrozumiesz bo tu chodzi o uczciwość i dotrzymywanie umów czyli dla PiSowca nie do pojęcia.
  A wiem to wszystko bo oglądałem wtedy transmisje uzasadnienia postanowienia o odmowie ekstradycji w TV.
  Rozsiewasz bzdury licząc, że ludzie nie będą znali faktów. Typowe dla propagandy PiS. Kaziu idź coś wystrugać.

 • ~Franek 7 2021-07-26
  21:42:09

  20 14

  A co do odszkodowań to jestem za. Kościół powinien płacić miliony a nie setki tysięcy. Tak jak Kosciol Katolicki w USA. Ty Smołka ich widzę bronisz jak Piotrowicz.

 • ~ 2021-07-26
  22:06:51

  16 14

  Panie Franku ależ z Ciebie POspolity ŁGARZ i MANIPULATOR 1sza klasa.!!!Niestety zaPOmniałeś dodać że Polański po prostu ZWIAŁ jak szczur z tego ośrodka i z USA i POprosił o azyl, a Ty coś bredzisz że wyszedł.
  Widać że należysz lub sympatyzujesz z tą kastą pedofili,ale nietykalnych bo znanych.
  A po 2gie czy uważasz za fair wyrok w zawiasach dla kogoś kto ZGWAŁCIŁ dziewczynkę POnad wszelką wątpliwość?
  A jakby to była Twoja córka,to też podpisałbyś się pod listem w obronie pedofila?
  Panie Franku odstosunkuj się od pana Piotrowicza,boś jest za cienki i Ty wzorem twoich przodkow wysylal wszystkich nie PO twojej mysli na Sybir!

 • ~Fenrir 2021-07-26
  22:07:30

  15 14

  I zapadła niezręczna cisza ze strony duetu Głupi i Głupszy. Zamilkł niebieski z przyrodzeniem na twarzy a ten drugi po skompromitowaniu się nadaje już tylko z innego konta ( ZAKuty Łeb to obecnie ten CASJU64 czyli Kaziu co sobie odwrócił pierwsze 3 litery imienia i zrobił się ZAK-iem)

 • ~Franek 7 2021-07-26
  22:17:51

  16 14

  Kaziczku co ty wiesz, w nogach śpisz. Z ośrodka wyszedł na legalu po zakończeniu terapii. Polski Sąd uznał, że był pozbawiony w ten sposób wolności i odbył już karę a nie można nikogo karać dwukrotnie oraz, że amerykańska prokuratura złamała zawarty układ.

  Takie są fakty.

  Niewtajemniczonym podpowiem, że Franca77 i Antypoh to też Kazimierz Smołka, syn strugacza makiet kościołów też Kazimierza…

 • ~ 2021-07-26
  22:22:03

  13 13

  Panie Franku BREDZISZ jak koza na haju!
  CO miał polski sąd w/s obywatela USA???
  TY niedługo bedziesz peany pochwalne pisal dla Trynkiewicza (NAUCZYCIELA).

 • ~Franek 7 2021-07-26
  22:26:22

  15 14

  Kaziczku, Piotrowicz to może na Sybir nie skazywał ale jego starsi koledzy z partii tak.

  Fajnych masz idoli. Piotrowicz i zboczeńcy w sutannach. No i najlepszy agent Putina w PL- Jarek Kaczyński. Brawo…

 • ~Franek 7 2021-07-26
  22:41:43

  17 10

  Jak powiedział Mark Twain:
  „Żadna ilość dowodów nie przekona idioty”

 • ~ 2021-07-26
  22:44:06

  14 14

  Panie Franku w tym problem że Piotrowicz był prokuratorem i NIE mogl nikogo skazac na ciupę,za to Twoi idole "sędziowie" (nawet teraz zasiada jeden w Sądzie Najwyższym) i członkowie KC PZPR a i owszem!A teraz o ironio losu zasiadają z ramienia POKO w Parlamencie Europejskim i mienią się "demokratami"!
  Masakra mieč tak krótká i wybiórczą pamięc,aż mi Was żal tawariszczu

 • ~ 2021-07-26
  22:52:55

  11 14

  Oj Panie Franku pleess nie podążaj drogą walki ze mną na cytaty,bo Cię POgrążę a to mi do niczego nie jest potrzebne:)))
  Werner Heisenberg laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1932 za fundamentalny wkład w stworzenie mechaniki kwantowej, „Pierwszy łyk ze szklanki nauk przyrodniczych zmieni ciebie w ateistę, zaś na dnie szklanki czeka na ciebie Bóg”.

 • ~Franek 7 2021-07-26
  22:53:40

  9 11

  Widzisz Kaziu proces Polańskiego nawet się nie odbył w USA. Zatem nie został nawet uznany winnym. A jeśli ktoś nie został uznany winnym to w myśl prawa jest niewinny…

  Polańskiemu postawiono sześć zarzutów: gwałtu z użyciem narkotyków, deprawacji, sodomii, nieprzyzwoitego i lubieżnego zachowania w stosunku do dziecka poniżej 14. roku życia i podania substancji odurzającej nieletniej. Reżyser nie przyznaje się do winy. Sędzia zarządza 90-dniową obserwację psychiatryczną w więzieniu stanowym w Kalifornii. Polański wychodzi po 42 dniach z opinią sugerującą nałożenie na niego wyroku w zawieszeniu. Reżyser decyduje się pójść na ugodę - przyznaje się do "bezprawnego współżycia z nieletnią", a w zamian za to sędzia ma mu zaliczyć na poczet kary czas już spędzony w więzieniu, a resztę wyroku zasądzić w zawieszeniu. 1 lutego, dzień przed wydaniem wyroku, adwokaci reżysera dowiadują się, że prowadzący sprawę sędzia Laurence J. Rittenband zamierza zignorować ustalenia ugody i skazać Polańskiego na 50 lat więzienia i deportację. Roman Polański woli nie sprawdzać, czy pogłoski okażą się prawdą. Wsiada w samolot do Londynu, a dzień później do Paryża. Ma francuskie obywatelstwo, a Francja na mocy umowy o ekstradycji ze Stanami Zjednoczonymi nie ma obowiązku wydania Amerykanom swojego obywatela. Ponieważ wyrok nie zapadł, jeśli tylko Polański pojawi się w USA, może zostać natychmiast aresztowany.

  W 1988 r. Samantha Gailey pozwała reżysera, ale sprawę załatwiono poza salą sądową. Polański miał się zgodzić na wypłacenie nieznanej publicznie kwoty odszkodowania. Dwie dekady później Gailey, wtedy już znana jako Geimer, przyznała w wywiadzie, że chciałaby, żeby Polańskiemu wybaczono i im obojgu pozwolono żyć dalej w spokoju. Dodała, że wierzy, iż reżyser żałuje tego, co zrobił, i jej zdaniem nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa.

  Po śmierci sędziego Rittenbanda adwokaci reżysera próbowali zakończyć sprawę bez udziału Polańskiego. Spotykali się zarówno z nowym sędzią, jak i prokuratorami. Bezskutecznie. Nie pomogło nawet to, że w 2008 r. sama Geimer apelowała o odrzucenie oskarżenia. Wniosek o oddalenie sprawy przepadł po tym, jak sędzia stwierdza, że Polański musi pojawić się w sądzie, żeby zakończyć sprawę. W lipcu 2009 r. reżyser składa apelację. Dwa miesiące później zostaje aresztowany w Szwajcarii, gdzie przyjechał na festiwal filmowy, żeby odebrać nagrodę za życiowe osiągnięcia. Rozpoczyna się procedura ekstradycyjna, a Polański oczekuje jej rezultatów najpierw w szwajcarskim więzieniu, gdzie spędza dwa miesiące, a później w areszcie domowym w swojej posiadłości w Gstaad. W lipcu 2010 r. Szwajcaria ostatecznie odmawia ekstradycji reżysera. Jego prawnicy wciąż walczą o zakończenie sprawy przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, który nie daje za wygraną. Kiedy Polański przyjeżdża do Polski, jego los znów staje się niepewny, bo Amerykanie ponownie domagają się wydania reżysera, tym razem przez Polaków. Sędzia Dariusz Mazur odmawia, twierdząc, że jego zdaniem Polański nie ma szans na "sprawiedliwy proces" w USA.

 • ~Franek 7 2021-07-26
  22:55:28

  13 10

  Kaziu, największa ilość postkomuchów jest dziś w PiSuarze. Piotrowicz to największa gnida z nich wszystkich i tylko w PiSie mógł zajść tak daleko.

 • ~ 2021-07-26
  23:13:56

  10 16

  No to ok panie Franku,jeśli POlański jest NIEWINNY(tu masz panie mały błąd w ściądze,bo w USA jest INNE prawo dot.czy ktos jest niewinny,dopóki sąd nie roztrzygnie o winie)to wytlumacz mi tępakowi CZEMU te osoby się podpisały pod petycją by NIE mógł stanąć przed yankeskim SĄDEM???Przecież tj totalny nonsens.
  Mówisz ze najwiecej komuchow teraz jest w PiSie???
  A to ty nie wiesz ze komuchy tak jak i teraz POlszewicy dzielá się na DOBRYCH i ZŁYCH?
  PRL nie był tak zły jak PO,co nie zmienia faktu że wszędzie znajdą się świnie.

 • ~Franek 7 2021-07-27
  07:18:34

  10 8

  Kaziczku podpisali zapewne bo:

  Od czasu tego zajścia minęło bardzo wiele lat i w wielu systemach prawnych to przestępstwo już by się przedawniło. Pojednał się z ofiarą a ona mu wybaczyła i sama prosi o to aby dać mu już spokój. Do tego jest on postacią wybitną dzięki której kultura światowa zyskała bardzo wiele.

  To są argumenty za.

 • ~Franek 7 2021-07-27
  07:21:45

  15 7

  Kaziu a kiedy baron PiSu z Podkarpacia niejaki Kuchciński odpowie za współżycie z nieletnią ukraińską prostytutką? Bo coś cicho w tym temacie. Kilku świadków w tej sprawie zdaje się powiesiło. Jednego, który widział czy ma nagranie ściga ABW. Nie wiesz może?

 • ~rob78 2021-07-27
  08:32:13

  13 3

  Po co ci tyle kont? Możesz to jakoś wytłumaczyć?

 • ~Pawel Krys 2021-07-27
  09:42:23

  10 4

  Komisja ds Pedofilii” podsumowała zgłoszenia. 30% UJAWNIONYCH sprawców molestowania seksualnego to księża. Nie murarze, nie celebryci, nie nauczyciele, ale księża.

  Stanowią oni 0,06% społeczeństwa a odpowiadają za 1/3 przypadków.

 • ~ 2021-07-27
  10:23:56

  5 9

  rob 78 - kłamstwo powtarzane przez artefaksa i franka ,że to wszystko jedna osoba już daje efekty. To na pewno osobne konta innych osób,widać to po stylu pisania.Ja mam jedno.Czy ty też myślisz,że PIS ma tylko jednego zwolennika w Rybniku?

 • ~ 2021-07-27
  10:35:33

  5 10

  rob78- franek i artefaks chcą stąd wyautować wszystkich myślących inaczej niż oni.Mnie się to nie podoba,ale takie jest prawo internetu,do czasu aż ktoś im wywinie podobny numer tacy będą, od takiego zachowania zwolenników im nie przybędzie.

 • ~Wasz Stary 2021-07-27
  11:10:13

  10 1

  Ahahahaha, kościelni funkcjonariusze już pędzą z Polańskim i bliżej niezdefiniowanymi celebrytami, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie :+D

  Sporę dozę satysfakcji daje fakt, że stanowiący mikroskopijny procent społeczeństwa księża odpowiadają za 30% przypadków w tym raporcie - a pamiętajmy, że komisję powołała pisowska szarańcza z jasnym zamiarem nic nie zrobienia w tej sprawie, co tylko wzmacnia efekt wow!

  Żeby jednak być uczciwym - pamiętajmy, że mówimy tutaj o stosunkowo niewielkim wycinku rzeczywistości (w sumie 350 spraw dotyczących zdarzeń na przestrzeni wielu lat), a okres działania komisji to zarazem - na fali masy ujawnionych i głośnych medialnie skandali, dokumentów i idącego za nimi spadającego zaufania do Kościoła - okres (jak najbardziej słusznej) "mody na wychodzenie z szafy" w kwestii molestowania właśnie przez duchownych, co może mieć tutaj wpływ na wywindowanie procentów.

 • ~artefaks 2021-07-27
  11:17:36

  9 8

  Czyli Kazimierzu przyznałem że zostałeś zidentyfikowany i zatopiony. Jest mi z tego powodu przykro. Ale wystarczyło być tylko przyzwoitym by nie wytykali cię palcami. Za nazwanie mnie gnojem bym się może gniewał gdyby mi to powiedziała osoba o wysokim morale. Ale w Twoich ustach to Tylko nobilitacja. Miłego dnia Kazimierzu

 • ~artefaks 2021-07-27
  11:21:01

  9 8

  Smolka.Do aldika rzucili sok z buraka po 1'3. Ale prawda ty od Niemca nie będziesz kupował.Choc to produkt od Polskiego rolnika.....

 • ~Lateks 2021-07-30
  10:35:01

  1 0

  Może mi ktoś to wyjaśnić,
  Redakcja pisze:
  "Ponad 35% sprawców pedofilii to członkowie rodziny skrzywdzonego dziecka. W blisko 30% spraw, podejrzanym była osoba duchowna."  "Krzywdzą członkowie rodziny, a duchowni?

  Państwowa Komisja ds. Pedofilii pogrupowała też dane przyjmując kryterium osoby zgłaszającej.

  W okresie objętym raportem zgłoszono następującą liczbę spraw:

  - osoba obca – 116 spraw,

  - rodzic małoletniego poszkodowanego – 77 spraw,

  - poszkodowany – 39 spraw,

  - osoba spokrewniona z osobą poszkodowaną – 13 spraw,

  - osoba duchowna – 8 spraw,

  - brak danych o osobie zgłaszającego – 43.

  Wśród osób poszkodowanych przeważały osoby małoletnie płci żeńskiej – 188 osób. Zdarzało się, że w sprawie występowało np. 3 pokrzywdzonych. Liczba spraw nie zawsze odpowiadała liczbie poszkodowanych. Jako poszkodowanych płci męskiej wskazano 173 osoby. W pozostałych przypadkach brak było informacji o płci ofiary."

 • ~Lateks 2021-07-30
  10:37:42

  1 0

  "Wśród sprawców dwóch było księżmi, a dwie osoby związane były z obszarami sportu. Większość skazanych za przestępstwo wykorzystania seksualnego sprawców nie pełniła żadnej z przedstawionej na wykresie funkcji społecznej związanej z obszarem oświaty i wychowania."

 • ~Lateks 2021-07-30
  10:47:12

  2 0

  trochę to wygląda jak manipulacja danymi, zwłaszcza jak można przeczytać o zawodzie sprawcy:

  "W wielu zgłoszonych sprawach jako domniemanego sprawcę wskazywano rodzica (68 spraw) lub inną osobę spokrewnioną z poszkodowanym (36 spraw). To oznacza, że ponad 35% przypadków dotyczyła członków rodziny. Osoby obce dla poszkodowanych były podawane jako potencjalni sprawcy w 193 przypadkach.

  Wśród zgłoszeń dotyczących niespokrewnionych sprawców najwięcej spraw dotyczyło osób duchownych (100 spraw). W blisko 1/3 spraw (a więc 30%), którymi zajmuje się Państwowa Komisja, osobą wskazaną jako sprawca wykorzystywania seksualnego dziecka jest osoba duchowna."

 • ~artefaks 2021-07-30
  12:33:13

  2 1

  W Polsce wedle statystyki ujawniono 5000przypadkow pedofilii. Wedle raportu za30# odpowiadają duchowni. Czyli statystycznie jest to 1500 księży..Ukaranych zostało 2 księży i jeden zakonnik. Czyli 3 siedzi a 1497 pedofilii uniknęło kary. Wedle danych GUS w Polsce jest ok. 25 000 duchownych. Wedle statystyki (1500 pedofilii duchownych).6 procent duchownych dopuściło się pedofilii. I teraz rodzynek na koniec.Komisja zwróciła się do Episkopatu o dokumentację zdarzeń. A Episkopat odmówił jej udzielenia. Pozostaje tylko zadania retorycznego pytania. Dlaczego odmówił ?

 • ~artefaks 2021-07-30
  12:46:21

  2 1

  Zadośćuczynienie 200 złotych ? Tyle zapłacił sołtys generał kardynał?. W komunikacie Watykanu było wypłacenie ofierze pewnej kwoty zadośćuczynienia. Smolka przebywa w vaterlandzie to może powiedzieć jakie są teraz aktualne stawki w pufach. Czy 200 Zeta to dużo ? Ile bierze franca 77?

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy w rybnickich urzędach, instytucjach powinny znajdować się symbole religijne?
Oddanych głosów: 875