zamknij

Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2016

Nominowani:

Maria Budny-Malczewska
Łukasz Drozd OZD
Marcin Giba
Tomasz Kieczka
Andrzej Kłosok
Julia Kowalczyk
Piotr Kuczera
Mariusz Prudel
Mariola Rodzik-Ziemiańska
Karina Szczepkowska
Dariusz Szymura
Kacper Woryna
Bogumiła Ziołko-Napieralska
Wszystkich głosów: 10140

Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2016

30 stycznia rozpoczęło się głosowanie na Człowieka RokuRybnik.com.pl 2016. Głosować możecie codziennie logując się w naszym serwisie lub poprzez Facebooka. Głosy możecie również oddawać poprzez smsy. Miłej zabawy!

Nominowani do Nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2016
Maria Budny-Malczewska

artystka, malarka, animator kultury

Poznaj sylwetkę
Łukasz Drozd OZD

pochodzący z Rybnika twórca nowoczesnej muzyki live elektronicznej

Poznaj sylwetkę
Marcin Giba

organizator i dyrektor artystyczny Rybnickiego Festiwalu Fotografii

Poznaj sylwetkę
Tomasz Kieczka

twórca firmy i marki REGIO, producenta odzieży sportowej

Poznaj sylwetkę
Andrzej Kłosok

właściciel biurowca Business Center K1

Poznaj sylwetkę
Julia Kowalczyk

dżudoczka KS Polonia Rybnik

Poznaj sylwetkę
Piotr Kuczera

dżudoka KS „KEJZA TEAM” Rybnik.

Poznaj sylwetkę
Mariusz Prudel

zawodnik TS Volley Rybnik (siatkówka plażowa)

Poznaj sylwetkę
Mariola Rodzik-Ziemiańska

artystka, trenerka, poetka, wokalistka, animatorka kultury

Poznaj sylwetkę
Karina Szczepkowska

zawodniczka Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku

Poznaj sylwetkę
Dariusz Szymura

właściciel Zakładu Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni „RAJGRAS”

Poznaj sylwetkę
Kacper Woryna

żużlowiec KS ROW Rybnik

Poznaj sylwetkę
Bogumiła Ziołko-Napieralska

bibliotekarka, koordynatorka projektów międzypokoleniowych, animator społeczności dzielnicy Paruszowiec

Poznaj sylwetkę

 

REGULAMIN 11. EDYCJI KONKURSU „CZŁOWIEK ROKU RYBNIK.COM.PL”


Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „ Człowiek roku Rybnik.com.pl” (dalej „Konkurs”) jest spółka tuPolska Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30, KRS: 0000327463, NIP: 642-30-88-117

2. Regulamin Konkursu (zwany dalej także "Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym w portalu www.rybnik.com.pl.


Kategorie laureatów

4. W Konkursie wyróżnia się następujące kategorie laureatów:

a) Kultura
b) Sport
c) Biznes
oraz
d) Nagroda Internautów


Zgłoszenia do Konkursu

5. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rybnika, jak również każdy z mieszkańców Rybnika. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest uzyskanie jego zgody na kandydowanie w Konkursie.

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 5 grudnia 2016 do dnia 2 stycznia 2017 r. do godz. 24.00.

7. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail czlowiekroku@rybnik.com.pl, poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.

8. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia e – maila na serwer Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu wskazanego w punkcie 6 Regulaminu nie zostaną uwzględnione w Konkursie. Organizator przyjęcie każdego zgłoszenia potwierdza informacją zwrotną na e-mail nadawcy.

9. Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego punktu bieżącego Regulaminu.

10. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Człowieka Roku Rybnik.com.pl.

11. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma ścisły związek z Rybnikiem, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

12. Kandydatem zgłoszonym do Konkursu może być tylko i wyłącznie pojedyncza osoba. Do konkursu nie zostaną dopuszczone kandydatury zespołowe.

13. Procedura wyłaniania nominowanych w każdej z kategorii Konkursu oraz laureatów Konkursu w kategoriach: Kultura, Sport, Biznes, jest realizowana przez Kapitułę Konkursu.

 

Kapituła Konkursu

14. Kapitułę Konkursu tworzą osoby publiczne zaproszone do udziału w Kapitule przez Redakcję portalu Rybnik.com.pl.

15. Kapitule przewodniczy Prezydent Rybnika.

16. Członkowie Kapituły oraz Przewodniczący pełnią swoje funkcje przez okres trwania Konkursu.

17. W szczególnych przypadkach Członek Kapituły może złożyć na ręce Przewodniczącego Kapituły rezygnację z funkcji. W takim przypadku Kapituła może postanowić o uzupełnieniu składu poprzez wybór nowego Członka.

18. W posiedzeniu Kapituły należy uczestniczyć osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę. Posiedzenie Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na posiedzenie Członków (z zastrzeżeniem, że przybył chociaż jeden Członek), pod warunkiem, że wszyscy Członkowie zostali skutecznie powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

19. Kapituła Konkursu działa i obraduje na zasadach określonych Regulaminem Kapituły 11. edycji Konkursu Rybnik.com.pl.


Procedura wyłonienia nominowanych

20. Listę nominowanych dla każdej z kategorii spośród skutecznie – na zasadach opisanych Regulaminem - zgłoszonych kandydatów, ustalają Członkowie Kapituły w oparciu o następujące kryteria:

a) w kategorii Kultura – wpływ kandydata na życie kulturalne Rybnika, wpływ kandydata na kształtowanie się świadomości kulturalnej młodzieży, upowszechnianie kultury, uzyskane nagrody i wyróżnienia w 2016 roku
b) w kategorii Sport – wpływ na popularyzację sportu w mieście Rybniku, ranga odniesionych sukcesów w 2016 roku i w dotychczasowej karierze sportowej.
c) w kategorii Biznes – innowacyjność produktów i usług, jakość zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskane certyfikaty i wyróżnienia, działalność społeczna i charytatywna, osobisty wpływ kandydata na rozwój firmy.

21. Wyboru nominowanych spośród skutecznie zgłoszonych kandydatów, w oparciu o kryteria opisane w ustępie poprzedzającym, Członkowie Kapituły dokonują poprzez formularz oceny, udostępniany Członkom Kapituły przez Organizatora.

22. Spośród kandydatów zgłoszonych do nominacji, Kapituła Konkursu w głosowaniu za pośrednictwem formularza oceny, o którym mowa w punkcie 19 powyżej, ustala listę nominowanych w każdej kategorii. Liczbę nominowanych w każdej kategorii ustala Redakcja Portalu Rybnik.com.pl po zapoznaniu się z ilością i jakością nadesłanych zgłoszeń oraz oceną członków Kapituły. Liczba nominowanych musi jednak mieścić się w przedziale od 3 do 7 osób.

23. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów zgłoszonych do nominacji równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

24. Wszyscy nominowani w kategorii Kultura, Sport oraz Biznes - w wyniku wyłonienia przez Kapitułę Konkursu - są jednocześnie nominowanymi w kategorii Nagroda Internautów.


Ogłoszenie listy nominowanych

25. Lista nominowanych wyłonionych w myśl postanowień punktów 19 - 24 niniejszego Regulaminu będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl/czlowiekroku.

26. Każdy jest uprawniony do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych, na ręce Kapituły, za pośrednictwem adresu e–mail redakcja@rybnik.com.pl, swoich uwag dotyczących nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć charakteru pomówień, być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów.

27. Wszelkie przesłane uwagi zostaną przekazane jednorazowo wszystkim członkom Kapituły.


Procedura wyłonienia laureatów

28. W przypadku laureata wybieranego przez Internautów spośród nominowanych kandydatów, wyłonionych zgodnie z treścią postanowień punktu 24 Regulaminu, kryterium decydującym o uzyskaniu statusu Laureata stanowi ilość oddanych przez Internautów głosów na poszczególnych nominowanych kandydatów.

29. Każdy z zarejestrowanych w portalu Rybnik.com.pl użytkowników może oddać 1 (jeden) głos dziennie w Konkursie za pomocą sondy zamieszczonej w w/w portalu. Zabronione jest podejmowanie przez Internautów jakichkolwiek czynności zmierzających do sfałszowania wyników faktycznie uzyskanych głosów - na zasadach opisanych Regulaminem - przez nominowanych kandydatów w głosowaniu Internautów. Dodatkowo każdy internauta będzie mógł oddać głos za pomocą płatnej wiadomości SMS (koszt jednej wiadomości z VAT: 1,23 zł).

30. Głosowanie Internautów odbywa się w okresie od dnia 30.01.2017 roku od godz. 12:00 do dnia 13.02.2017 roku do godz. 12.00.

31. Laureatem Nagrody Internautów zostaje ten nominowany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

32. W przypadku kategorii Kultura, Biznes oraz Sport, Laureata wybiera Kapituła Konkursu na posiedzeniu Kapituły. Termin posiedzenia ustala Organizator konkursu.

33. Laureaci Konkursu w kategoriach Kultura, Sport oraz Biznes są wybierani spośród nominowanych kandydatów jawnie, na posiedzeniu Kapituły. W każdej z kategorii, opisanych w zdaniu pierwszym punktu bieżącego Regulaminu, oceniający tworzy listę rankingową nominowanych. Laureatem w danej kategorii zostaje ten z nominowanych kandydatów, który po zsumowaniu punktacji list rankingowych wszystkich oceniających uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez nominowanych kandydatów takiej samej liczby punktów, przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie nad kandydaturami nominowanych o tożsamej liczbie punktów, w którym każdy z członków Kapituły ma 1 głos (głosowanie uzupełniające). W przypadku opisanym zdaniem poprzedzającym Laureatem zostaje ten z nominowanych kandydatów, który w głosowaniu uzupełniającym zdobędzie większą liczbę głosów. Wstrzymanie się od głosu jest wyłączone. W przypadku gdy głosowanie uzupełniające, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłoni Laureata Konkursu wobec identycznej liczby głosów nominowanych, Laureatem danej kategorii zostanie nominowany kandydat na którego swój głos w głosowaniu uzupełniającym oddał Przewodniczący Kapituły.

34. Członkowie Kapituły oraz Organizatorzy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzenia.

35. Od uchwał Kapituły w przedmiocie wyboru Laureatów nie przysługuje odwołanie.


Nagrody

36. Każdy Laureat danej kategorii otrzyma tytuł Człowieka Roku Rybnik.com.pl oraz statuetkę.


Ogłoszenie Laureatów

37. Ogłoszenie Laureatów w każdej z kategorii nastąpi na uroczystej Gali, która odbędzie się 23 lutego 2017 roku.

38. Każdy z nominowanych kandydatów otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną lub pisemną na adres kandydata o terminie i miejscu odbywania się Gali, co najmniej z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

39. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną także po zakończeniu Gali zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.

Postanowienia końcowe

40. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

41. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń przed zwołaniem posiedzenia Kapituły.

42. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

Kapitułę 11. edycji Konkursu Człowiek Roku Rybnik.com.pl tworzą:

Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, Przewodniczący Kapituły,
Wacław Wrana - Redaktor Naczelny Rybnik.com.pl, Sekretarz Kapituły, 
Stanisława Adamek – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Henryk Frystacki - Prezes KS 1964 ROW Rybnik, 
Łukasz Kaczmarczyk - Kabaret Młodych Panów, 
Izabela Karwot - Dyrektor Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach, 
Bogdan Kloch – Dyrektor Muzeum w Rybniku, 
Romana Kuczera – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku, 
Damian Mrowiec – Starosta Rybnicki, 
Krzysztof Mrozek – Prezes Żużlowego Klubu Sportowego ROW Rybnik, 
Wojciech Ostrzołek – właściciel firmy Catering Śląski, Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2015, 
Wojciech Pfeifer - Starszy Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, 
Marek Pietras – Przewodniczący Rybnickiej Rady Sportu, 
Tomasz Pruszczyński - Prezes tuPolska Sp. z o.o., Członek Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
Arkadiusz Skowron – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Stanisław Słowik – Prezes Aksel Sp. z o.o., Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2011,
Edward Szweda – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rybniku,
Rafał Tymusz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Grzegorz Wolnik – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
Michał Wojaczek - Dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej,
Marian Wolny – Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach,
Stanisław Wójtowicz – Członek Zarządu Fundacji EDF,
Andrzej Żylak - Konsul Honorowy Republiki Chorwacji, prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

 

 

Patronat honorowy:
Człowiek Roku 2016

 

Mecenas konkursu:
Rybnik.eu
Sponsor Generalny:
Taaka Ryba