zamknij

Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2023

Wyniki głosowania Internautów:

Szymon Szulik
432
Przemysław Malgrab
270
Paulina Rzymanek, Elżbieta Janota
182
Remigiusz Michalik
159
Paweł Rusek
85
Tomasz Dwornicki
64
Alicja Klasik
57
Henryk Tkocz
47
Marta Frąckowiak
44
Krzysztof Magiera
32
Maja Kołoczek- Olszewska
27
Kinga Zgryźniak
17
Przemysław Knapik
15
Piotr Kuczera
8
Daniel Pawlik
0
Wszystkich głosów: 1439

Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2023

Nominowani do Nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2023
Tomasz Dwornicki

Prezes zarządu firmy Hostersi.

Poznaj sylwetkę
Paulina Rzymanek, Elżbieta Janota

Autorki podcastu "Już tłumaczę"

Poznaj sylwetkę
Marta Frąckowiak

artystka, graficzka, ilustratorka, właścicielka wirtualnej galerii sztuki, wykładowczyni akademicka, nauczycielka

Poznaj sylwetkę
Alicja Klasik

szpadzistka RMKS Rybnik

Poznaj sylwetkę
Przemysław Knapik

pasjonat historii, prowadzący grupy rekonstrukcyjne

Poznaj sylwetkę
Maja Kołoczek- Olszewska

Prezes Centrum Sportów Rakietowych Platinium

Poznaj sylwetkę
Piotr Kuczera

judoka Kejza Team Rybnik

Poznaj sylwetkę
Krzysztof Magiera

Prezes firmy Sfera Sportu

Poznaj sylwetkę
Przemysław Malgrab

Właściciel firmy Arachnohobbia

Poznaj sylwetkę
Remigiusz Michalik

aktor, animator kultury, popularyzator historii i Śląska

Poznaj sylwetkę
Daniel Pawlik

Prezes firmy TURENWERKE Sp.z o.o.

Poznaj sylwetkę
Paweł Rusek

Asystent trenera reprezentacji Polski w siatkówce. Trener Cuprum Lubin i były siatkarz

Poznaj sylwetkę
Szymon Szulik

Judoka KS Polonia Rybnik

Poznaj sylwetkę
Henryk Tkocz

Fotograf

Poznaj sylwetkę
Kinga Zgryźniak

szpadzistka RMKS Rybnik

Poznaj sylwetkę

(aktualizacja: 14 lutego 2024 roku)

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Człowiek roku Rybnik.com.pl” (dalej „Konkurs”) jest spółka tuPolska Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30, KRS: 0000327463, NIP: 642-30-88-117

2. Regulamin Konkursu (zwany dalej także "Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym w portalu www.rybnik.com.pl.

Kategorie laureatów

4. W Konkursie wyróżnia się następujące kategorie laureatów:
a) Kultura
b) Sport
c) Biznes
oraz
d) Nagroda Internautów

Zgłoszenia do Konkursu

5. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rybnika, jak również każdy z mieszkańców Rybnika. W przypadku kategorii Biznes warunkiem zgłoszenia kandydata jest uzyskanie jego zgody na kandydowanie w Konkursie.

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 22 grudnia 2023 roku do dnia 28 stycznia 2024 r. do godz 24.00.

7. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl w zakładce „Człowiek Roku”. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest podanie przez zgłaszającego adresu email.

8. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia zgłoszenia na serwer Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu wskazanego w punkcie 6 Regulaminu nie zostaną uwzględnione w Konkursie. Organizator przyjęcie każdego zgłoszenia potwierdza informacją zwrotną na e-mail nadawcy.

9. Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego punktu bieżącego Regulaminu.

10. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Człowieka Roku Rybnik.com.pl.

11. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma ścisły związek z Rybnikiem, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

12. Kandydatem zgłoszonym do Konkursu może być tylko i wyłącznie pojedyncza osoba. Do konkursu nie zostaną dopuszczone kandydatury zespołowe.

13. Procedura wyłaniania nominowanych w każdej z kategorii Konkursu oraz laureatów Konkursu w kategoriach: Kultura, Sport, Biznes, jest realizowana przez Kapitułę Konkursu.

Kapituła Konkursu

14. Kapitułę Konkursu tworzą osoby publiczne zaproszone do udziału w Kapitule przez Redakcję portalu Rybnik.com.pl.

15. Kapitule przewodniczy burmistrz Czerwionki-Leszczyn.

16. Członkowie Kapituły oraz Przewodniczący pełnią swoje funkcje przez okres trwania Konkursu.

17. W szczególnych przypadkach Członek Kapituły może złożyć na ręce Przewodniczącego Kapituły rezygnację z funkcji. W takim przypadku Organizator może postanowić o uzupełnieniu składu poprzez wybór nowego Członka.

18. Organizator powiadania Członków Kapituły o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Organizator dopuszcza zdalną formę posiedzenia Kapituły Konkursu.

19. Kapituła Konkursu działa i obraduje na zasadach określonych Regulaminem Kapituły 18. edycji Konkursu Rybnik.com.pl.

Procedura wyłonienia nominowanych

20. Listę nominowanych dla każdej z kategorii spośród skutecznie – na zasadach opisanych Regulaminem - zgłoszonych kandydatów, ustalają Członkowie Kapituły w oparciu o następujące kryteria:

a) w kategorii Kultura – wpływ kandydata na życie kulturalne Rybnika, wpływ kandydata na kształtowanie się świadomości kulturalnej młodzieży, upowszechnianie kultury, uzyskane nagrody i wyróżnienia w 2023 roku.

b) w kategorii Sport – wpływ na popularyzację sportu w mieście Rybniku, ranga odniesionych sukcesów w 2023 roku i w dotychczasowej karierze sportowej. W kategorii Sport mogą być zgłaszani zarówno czynni zawodnicy, jak trenerzy i szkoleniowcy.

c) w kategorii Biznes – innowacyjność produktów i usług firmy, którą reprezentuje kandydat; jakość zarządzania zasobami ludzkimi; uzyskane certyfikaty i wyróżnienia; działalność społeczna i charytatywna; osobisty wpływ kandydata na rozwój firmy.

21. Wyboru nominowanych spośród skutecznie zgłoszonych kandydatów, w oparciu o kryteria opisane w ustępie poprzedzającym, Członkowie Kapituły dokonują poprzez formularz oceny, udostępniany Członkom Kapituły przez Organizatora.

22. Spośród kandydatów zgłoszonych do nominacji, Kapituła Konkursu w głosowaniu ustala listę nominowanych w każdej kategorii. Liczbę nominowanych w każdej kategorii ustala Organizator Konkursu po zapoznaniu się z ilością i jakością nadesłanych zgłoszeń oraz oceną członków Kapituły. Liczba nominowanych musi jednak mieścić się w przedziale od 3 do 7 osób.

23. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów zgłoszonych do nominacji równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

24. W każdej kategorii konkursu Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nominacji zgłoszonego kandydata, niezależnie od wyników oceny kandydatów przez Kapitułę Konkursu.

25. Wszyscy nominowani w kategorii Kultura, Sport oraz Biznes - w wyniku wyłonienia przez Kapitułę Konkursu - są jednocześnie nominowanymi w kategorii Nagroda Internautów.

Ogłoszenie listy nominowanych

26. Lista nominowanych wyłonionych w myśl postanowień punktów 20 - 25 niniejszego Regulaminu będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl w zakładce pod nazwą „Człowiek Roku”.

27. Każdy jest uprawniony do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych, na ręce Kapituły, za pośrednictwem adresu e–mail [email protected], swoich uwag dotyczących nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć charakteru pomówień, być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów.

28. Wszelkie przesłane uwagi zostaną przekazane jednorazowo wszystkim członkom Kapituły.

Procedura wyłonienia laureatów

30. W przypadku laureata wybieranego przez Internautów spośród nominowanych kandydatów, wyłonionych zgodnie z treścią postanowień punktu 26. Regulaminu, kryterium decydującym o uzyskaniu statusu Laureata stanowi ilość oddanych przez Internautów głosów na poszczególnych nominowanych kandydatów.

31. Każdy z zarejestrowanych w portalu Rybnik.com.pl użytkowników może oddać 1 (jeden) głos dziennie w Konkursie za pomocą sondy zamieszczonej w w/w portalu. Zabronione jest podejmowanie przez Internautów jakichkolwiek czynności zmierzających do sfałszowania wyników faktycznie uzyskanych głosów - na zasadach opisanych Regulaminem - przez nominowanych kandydatów w głosowaniu Internautów.

32. Głosowanie Internautów odbywa się w okresie od dnia 14.02.2024 roku od godz. 17:00 do dnia 29.02.2024 roku do godz. 17.00.

33. Laureatem Nagrody Internautów zostaje ten nominowany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

34. W przypadku kategorii Kultura, Biznes oraz Sport, Laureata wybiera Kapituła Konkursu na posiedzeniu Kapituły. Termin i formę posiedzenia ustala Organizator konkursu.

35. Laureaci Konkursu w kategoriach Kultura, Sport oraz Biznes są wybierani spośród nominowanych kandydatów na posiedzeniu Kapituły. W każdej z kategorii, opisanych w zdaniu pierwszym punktu bieżącego Regulaminu, oceniający tworzy listę rankingową nominowanych. Laureatem w danej kategorii zostaje ten z nominowanych kandydatów, który po zsumowaniu punktacji list rankingowych wszystkich oceniających uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez nominowanych kandydatów takiej samej liczby punktów, przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie nad kandydaturami nominowanych o tożsamej liczbie punktów, w którym każdy z członków Kapituły ma 1 głos (głosowanie uzupełniające). W przypadku opisanym zdaniem poprzedzającym Laureatem zostaje ten z nominowanych kandydatów, który w głosowaniu uzupełniającym zdobędzie większą liczbę głosów. Wstrzymanie się od głosu jest wyłączone. W przypadku gdy głosowanie uzupełniające, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłoni Laureata Konkursu wobec identycznej liczby głosów nominowanych, Laureatem danej kategorii zostanie nominowany kandydat na którego swój głos w głosowaniu uzupełniającym oddał Przewodniczący Kapituły.

36. Członkowie Kapituły oraz Organizatorzy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzenia.

37. Od uchwał Kapituły w przedmiocie wyboru Laureatów nie przysługuje odwołanie.

Nagrody

38. Każdy Laureat danej kategorii otrzyma tytuł Człowieka Roku Rybnik.com.pl 2023 oraz statuetkę. Ogłoszenie Laureatów

39. Ogłoszenie Laureatów w każdej z kategorii nastąpi w miesiącu marcu 2024 roku.

40. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.

Postanowienia końcowe

41. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl oraz w siedzibie Organizatora