zamknij

Wiadomości

Upadłość konsumencka coraz popularniejsza. Kto może ją ogłosić?

2018-01-19, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

W sądach lawinowo rośnie ilość wniosków o upadłość konsumencką. W latach 2015-2017 w obszarze nadzoru Sądu Okręgowego w Gliwicach liczba osób chcących ogłosić upadłość wzrosła dwukrotnie. Sprawdziliśmy komu i w jakich sytuacjach przysługuje prawo ogłoszenia upadłości oraz jakie są wady i zalety takiego rozwiązania problemu zadłużenia.

Upadłość konsumencka, a właściwie postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, pozwala na oddłużenie, a w szczególnych przypadkach również na umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Reklama

Jak wyjaśnia apladw. Urszula Klisiewicz - Makuła z Kancelarii Adwokata Jarosława Recka, przyczyną wprowadzenia przepisów o upadłości konsumenckiej było przede wszystkim zjawisko nadmiernego zadłużenia osób fizycznych. - Ustawodawca wyszedł więc z założenia, że w pewnych wypadkach możliwe będzie oddłużenie osób fizycznych, które są zadłużone w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną spłatę długów – tłumaczy.

Nowelizacja prawa wprowadzona 31 grudnia 2014 roku przyniosła istny „boom”, co widać szczególnie w sądach. W przypadku naszego regionu upadłościami konsumenckimi zajmuje się Sąd Okręgowy w Gliwicach. Jak mówi nam Tomasz Pawlik, rzecznik SO, pod koniec 2014 roku w okręgu gliwickim nie występowały żadne zaległości w rozpatrywaniu tego typu wniosków. - W sprawozdaniu rocznym zajmującego się tymi sprawami Wydziału Sądu Rejonowego w Gliwicach (jego właściwość w tych sprawach obejmuje cały okręg) wykazano 1 niezałatwioną sprawę tej kategorii – wyjaśnia.

Sytuacja przedstawia się już inaczej w 2015 roku. Wtedy wpłynęło 221 wniosków o upadłość, z czego załatwiono 152. Z kolei w 2016 roku do sądu wpłynęły 363 sprawy tego typu, z których załatwiono 291. Jak na razie pod tym względem rekordowy okazał się miniony rok. W 2017 roku sąd przyjął 527 wniosków o upadłość, załatwiono 476 spraw, a zaległości wyniosły 238.

W skali kraju dane z października 2017 roku wskazują na rosnące zadłużenie - 1,8 mln Polaków posiadało 3 mln przeterminowanych długów. Ich łączna wartość wynosiła 25 mld złotych. Wg ERIF Biura Informacji Gospodarczej, to o niecałe 1,4 mld złotych więcej niż z początku 2017 roku.

Liberalizacja upadłości konsumenckiej przyczyniła się do zwiększenia składanych wniosków do sądu. Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką? O poradę zwróciliśmy się do Kancelarii Adwokata Jarosława Recka.

Przede wszystkim wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sporządza się na specjalnym formularzu. Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 30 złotych bądź złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wypełnionym oświadczeniem obejmującym szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów (oświadczenie takie jest składane na odpowiednim wzorze, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, informacje zamieszczone w oświadczeniu, powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami).

- We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy wskazać podstawowe dane dłużnika, aktualne informacje dotyczące składników posiadanego majątku oraz ich szacunkową wartość. Jeśli na składnikach tego majątku są ustanowione jakieś zabezpieczenia np. hipoteka czy zastaw, należy również wykonać listę takich zabezpieczeń wraz z datami ich ustanowienia. We wniosku należy również dokonać spisu wierzycieli, wraz z podaniem ich adresów, wysokości wierzytelności oraz terminów zapłaty. Oczywiście do takiego wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające ww. dane, w tym również, jeśli posiadamy — wyroki sądowe, nakazy zapłaty oraz dokumenty otrzymane od komornika, jeśli już jest prowadzone postępowanie egzekucyjne – tłumaczy apladw. Urszula Klisiewicz – Makuła.

Nasza rozmówczyni podkreśla, że taki wniosek może zostać oddalony przez Sąd z kilku przyczyn wskazanych przez ustawodawcę w ustawie Prawo upadłościowe. - Jedną z tych przyczyn jest m.in. doprowadzenie do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopienia przez dłużnika umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa. Sąd oddala również wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono już postępowanie upadłościowej i jeżeli postępowanie to zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, a także, jeżeli w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań – słyszymy.

Istotne jest też to, aby we wniosku o ogłoszenie upadłości podawać dane zupełne oraz zgodne z prawdą, bowiem Sąd również na tej podstawie może oddalić zgłoszony wniosek.

Uwzględniając wniosek o upadłość, Sąd wydaje postanowienie o upadłości, w którym wymienia dane upadłego oraz wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze.

Kolejno Sąd powołuje Syndyka oraz Sędziego – komisarza, następuje ustalanie majątku dłużnika oraz jego wartości, a także analizuje się dochody upadłego oraz osoby pozostające na jego utrzymaniu. Ustala się również tzw. Listę wierzytelności, a także realność spłaty wierzycieli w przyszłości. Kolejno, jeśli upadły posiada jakikolwiek majątek, następuje jego spieniężenie i podział sumy między wierzycieli.

Po wykonaniu ostatecznego planu podziału (a gdy upadły nie ma majątku i plan podziału nie został sporządzony — to wtedy po zatwierdzeniu listy wierzytelności), a także po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli.

Sąd z urzędu wydaje postanowienie o Planie Spłaty, który podlega na dobrowolnym i regularnym spłacaniu wierzycieli, ujętych w takim planie, przez okres maksymalnie 3 lata. Sąd określa również jaka cześć zobowiązań upadłego zostanie umorzona po wykonaniu spłaty.

Jeśli upadły nie ma funduszy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, tymczasowo pokrywa je Skarb Państwa. Kolejno koszty te uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości. Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości, jeżeli nie zostały spełnione w toku postępowania upadłościowego powinny być wykonywane w całości i na bieżąco, bez możliwości ich umorzenia, choćby częściowego.

W sytuacji, gdy upadły nie ma majątku, Sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli i pomija ten etap. Ma to miejsce w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach Planu. Wtedy Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Oddłużenie następuje zatem bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz wierzycieli w ramach takiego Plan. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonanie takie czynności prawnej.

Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Podsumowując oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może nastąpić w trzech różnych okolicznościach:

1. po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego;

2. po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, gdy sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli, bo osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonywania żadnych spłat w ramach Planu.

3. po uchyleniu Planu Spłaty Wierzycieli, jeżeli upadły trwale utracił możliwość wykonywania Planu na skutek okoliczności niezależnych od niego.

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Zalety: Wady:
- można składać wniosek o ogłoszenie upadłości, nawet jeśli nie posiada się majątku; - wniosek można złożyć raz na 10 lat, inaczej zostanie on oddalony
- możliwość umorzenia, gdy dłużnik nie jest zdolny do spłaty zaległości; - w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli
- z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, zawieszeniu ulegają toczące się postępowania egzekucyjne, a w chwili ogłoszenia upadłości – postępowania egzekucyjne zostają umorzone z mocy prawa; - przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że dłużnik musi udowodnić, że popadł w niewypłacalność lub istotnie zwiększył jej stopień nie ze swojej winy umyślnej, a nawet nie na skutek rażącego niedbalstwa. A co za tym idzie, Sąd oddali taki wniosek, jeśli stwierdzi np. że dana osoba zadłużała się lekkomyślnie i np. chciała żyć ponad stan.
- możliwość spłaty wierzycieli wg. planu spłaty, Sąd ustala biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego; - upadłość konsumencką nie należy kojarzyć z umorzeniem od razu wszystkich zaległości. Jeśli dana osoba posiada jakiś majątek, straci go. Dotyczy to również własnego domu i mieszkania. Należy przygotować się nawet ze stratą całego dorobku życia.
- jeżeli upadły będzie prawidłowo wykonywał ustalony plan spłaty to może liczyć na oddłużenie, czyli umorzenie części lub całości długu. Należy jednak pamiętać, że całkowite oddłużenie, bez ustalania planu spłaty, możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. - osoba wobec której ogłoszono upadłość, traci z reguły szanse na kredyt czy pożyczki w przyszłości.
- zawieszeniu ulega również naliczanie odsetek od niespłaconych wierzytelności. - należy pamiętać że oddłużenie nie obejmuje np. alimentów czy kar oraz środków karnych, a także obowiązku naprawienia szkody czy zadośćuczynienia orzeczonych na skutek zakończenia postępowania karnego
  - procedura jest skomplikowana, czasochłonna oraz wymaga od dłużnika zaangażowania i cierpliwości oraz regularnego wykonywania plany spłaty.
Oceń publikację: + 1 + 8 - 1 - 5

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (6):
 • ~PogromcaSzkodnikow 2018-01-19 12:33:00

  dobra zmiana.. gospodarka sie rozwija.. coraz bogatsi jestesmy.. panstwowe instytucje coraz lepsze wyniki i prognozy gospodarcze nam prezentuja.. na tvp reporterzy w ekstazie prezentuja zaslugi naszych niezlomnych ministrow.. tu san escobar.. tu lukaszenko.. nowe wazne strategiczne kontakty dla naszego kraju.

  Tylko dlaczego prawda wyglada zupelnie inaczej?

  15 27
 • ~adamczykhenryk 2018-01-19 14:07:52

  PogromcaSzkodnikow
  przez nowe ważne strategiczne kontakty.
  Wałęsa zmienił pogląd o naszym kraju jak dziś pamiętam ( film YouTube )
  jak w 89 r wychodzi z sali i mówi : Mamy Stocznie Huty Górnictwo obalimy całą Europe .
  dobra zmiana może tylko posprzątać a pieniędzy i tak nie będzie.
  Szacuję tylko gdyby nikt nie nawalił po 89 r to dziś pensja robotnika mogła liczyć 15 tys zł

  31 10
 • ~PogromcaSzkodnikow 2018-01-19 15:08:19

  Oj no nie badzmy tacy powsciagliwi w tych szacunkach.. dajmy, ze kazdy z nas wtedy mialby pensje 1MLN nowych amerykanskich dolarow!

  Jak juz klamiemy to robmy to porzadnie!

  p.s.
  Mysle, ze warto sie zglosic do specjalisty po lepsze psychotropy.

  8 29
 • ~nico9876 2018-01-21 05:41:02

  Pogromcaszkodników-Nie wiem o co ci chodzi , prawo to wprowadzono 31 grudnia 2014. Więc bubel powstał z czasów PO jak wiele innych.

  5 1
 • ~PogromcaSzkodnikow 2018-01-21 10:07:17

  ja o wozie, a ty o kozie.. duza czesc elektoratu pis ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem.. z wyciaganiem wnioskow i z duza latwoscia przychodzi im plucie na innych ludzi, ktorym sie zyje lepiej od nich.

  a no i jeszcze mistrzowie prognoz gospodarczych.. "jakby nie Walesa.. jakby nie Balcerowicz.. to robol by w Polsce zarabial po 15tys PLN"...

  Nie wiem skad wy sie bierzecie.. moze to nasza wina.. w wolnej Polsce stworzylismy pokolenie 'dysortografow' i innych, od ktorych nawet nie wymagano umiejetnosci czytania i pisania.. teraz mamy tego brzemie.

  0 2
 • ~Fif Fifowski 2018-05-13 00:25:02

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

  0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy Waszym zdaniem Kanał Śląski powstanie?
Oddanych głosów: 1843