zamknij

Biznes

Pół wieku temu zaczęła się budowa elektrowni w Rybniku!

Jutro - 5 marca 2019 roku mija dokładnie 50 lat od momentu, kiedy na teren Elektrowni PGE Energia Ciepła w Rybniku wjechały pierwsze spychacze i rozpoczęła się budowa obiektów zakładu. Cofnijmy się w czasie i zobaczmy, jak wyglądały początki jednej z najbardziej charakterystycznych budowli w Rybniku.

Reklama

Choć rybnicka elektrownia niedawno skończyła 45 lat, to plany jej budowy powstały znacznie wcześniej. W 1966 roku zatwierdzono projekt budowy zakładu o nazwie „Zakłady Okręgu Południowego w Katowicach – Elektrownia Rybnik”. Powstał on na podstawie prac, które już dwa lata wcześniej prowadzili geodeci z Katowickiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Okoliczni mieszkańcy zostali poinformowani oficjalnie o budowie elektrowni na zebraniu zorganizowanym w październiku 1967 roku. Planowanym terminem zakończenia prac miał być rok 1980.

Konstrukcja elektrowni zakładała chłodzenie jej bloków przez chłodnie kominowe oraz sztuczny zbiornik wodny, dlatego też zakres prac był ogromny. Już w 1968 roku rozpoczęła się budowa sztucznego jeziora na rzece Rudzie, zwanego obecnie zalewem Rybnickim, stanowiącym jedną z wizytówek miasta.

Pierwszy blok rybnickiego zakładu rozpoczął pracę dokładnie 31 grudnia 1972 roku. Jest to data, którą uznajemy za początek działania rybnickiej elektrowni.

W ciągu następnych 13 miesięcy oddano do użytku kolejne trzy bloki. W 1978 roku rozpoczęły produkcję tzw. bloki drugiego etapu, czyli bloki od 5 do 8.

Wraz z budową elektrowni rosła także cała niezbędna do jej funkcjonowania infrastruktura. W 1973 roku oddano do użytku nową szosę łączącą Orzepowice z elektrownią. Powstały wtedy także trzy pierwsze bloki osiedla mieszkaniowego przy zakładzie, które stopniowo rozrastało się do obecnych rozmiarów.

Zbudowano także nowe mosty, pawilon handlowy, a cała dzielnica Rybnicka Kuźnia doczekała się utwardzonych dróg i linii autobusowej uruchomionej pod koniec 1977 roku.

Zakład w swojej historii niejednokrotnie zmieniał nazwę – funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe („Południowy Okręg Energetyczny”, a następnie Elektrownia "Rybnik" w Wielopolu) oraz jednoosobowa spółka skarbu państwa Elektrownia "Rybnik" S.A. W 2001 roku w procesie prywatyzacji zakład został sprzedany konsorcjum EDF i EnBW, aby w 2017 roku ponownie stać się spółką skarbu państwa, częścią Grupy Kapitałowej PGE.

- Na początku marca mija 50 lat od rozpoczęcia budowy obiektów technologicznych elektrowni w Rybniku. Choć niedawno obchodziliśmy 45-lecie działalności zakładu, to sama jego budowa rozpoczęła się znacznie wcześniej i zmieniła na stałe nie tylko krajobraz okolicy, ale także funkcjonowanie całego miasta. – mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku. Rybnik zyskał dużego pracodawcę, a to pociągnęło za sobą rozwój komunikacji, handlu, infrastruktury oraz rekreacji. - Przez te kilkadziesiąt lat staliśmy się nieodłącznym elementem miasta i życia jego mieszkańców. Cieszymy się, że od początku swojego istnienia dajemy nie tylko miejsca pracy, ale dzielimy się tym, co mamy, wspierając liczne instytucje na terenie Rybnika oraz naszą Fundację PGE Energia Ciepła – dodaje Wojciech Sobczak.

Od początku swojego istnienia elektrownia dbała o przestrzeganie norm środowiskowych oraz wprowadzanie nowych technologii. Funkcjonowała w niej własna opatentowana technologia półsuchego odsiarczania spalin zastąpiona w 2008 roku przez - jedną z pierwszych w Polsce - instalację mokrego odsiarczania IMOS I. Natomiast w ostatnich latach w ramach projektu Nowy Rybnik zbudowano instalację IMOS II, instalację katalitycznego oraz niekatalitycznego odazotowania spalin, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, jak również instalację do współspalania biomasy.

Elektrownia uruchomiła także Zakład Odzysku Węgla „ZOWER” w Czerwionce – Leszczynach, który odzyskuje paliwo z hałd pogórniczych, a w roku 2004 utworzyła fundację, która do chwili obecnej jest największym ośrodkiem edukacyjno–sportowym w Rybniku.

Obecnie Elektrownia PGE Energia Ciepła posiada moc wytwórczą równą 1790 MW i jest największą elektrownią na Górnym Śląsku oraz jedną z największych w kraju.

Działania proekologiczne elektrowni w Rybniku

Elektrownia PGE Energia Ciepła w Rybniku jest elektrownią kondensacyjną i blokową o znaczeniu systemowym. Podstawowa działalność zakładu to wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obecnie elektrownia posiada moc osiągalną rzędu 1790 MW zainstalowanych w ośmiu blokach i jest największą elektrownią na Górnym Śląsku, a tym samym należy do grona największych elektrowni systemowych w Polsce. Zakład stosuje najwyższej jakości system zarządzania potwierdzony normami ISO 14001, ISO 9001 oraz PN-N-18001 / OHSAS 18001.

- Elektrownia realizuje zadania związane z przepisami ustanawiającymi dla dużych obiektów nowe normy emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów oraz rtęci. Dlatego wykonuje obecnie szereg inwestycji, które pozwolą spełnić nowe wymagania np. modernizuje elektrofiltry, buduje instalację ciągłego monitoringu ilości rtęci w spalinach, czy też doposaża laboratorium w dodatkowy sprzęt pomiarowy – czytamy w informacji przygotowanej przez Marię Niewierko, rzecznik prasową PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrownia w Rybniku już od wielu lat dysponuje nowoczesnymi instalacjami odsiarczania, odazotowania i redukcji pyłów.

Program Ograniczenia Emisji

W elektrowni w Rybniku został zrealizowany Program Ograniczenia Emisji, którego celem było przeprowadzenie modernizacji urządzeń zakładu, przedłużenie ich żywotności i ograniczenie wielkości emisji do atmosfery.

Projekt objął instalację katalitycznego oraz niekatalitycznego odazotowania spalin (SCR i SNCR), inwestycje wydłużające żywotność wszystkich urządzeń zakładu, a także drugą instalację odsiarczania spalin. Ponadto w ramach projektu wybudowany został węzeł oczyszczania ścieków z instalacji odsiarczania spalin oraz planowana była budowa nowej stacji demineralizacji wody.

Projekt pozwolił na blisko 4-krotne zmniejszenie emisji tlenków siarki oraz na ponad 2-krotne ograniczenie emisji tlenków azotu i pyłu, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza.

Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin – IMOS

W elektrowni w Rybniku działają dwie instalacje IMOS – pierwsza została oddana do użytku w 2008 roku, a druga w 2017.

Głównym zadaniem instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOSIIMOSII) jest oczyszczanie spalin do poziomów gwarantujących maksymalną produkcję elektrowni, przy zachowaniu rygorów emisji zanieczyszczeń.

Do chwili uruchomienia IMOS w rybnickiej elektrowni spaliny były odsiarczane metodą suchą polegającą na podawaniu zmielonego kamienia wapiennego do komór paleniskowych kotłów oraz dodatkowo, na blokach 1, 5, 6 i 8, przy pomocy nawilżania spalin w reaktorach. Od roku 2008 elektrownia spełniać musi jednak rygorystyczne wytyczne wynikające z unijnych dyrektyw. Dlatego zakładowi potrzebna jest skuteczna, sprawdzona i wydajna instalacja odsiarczania spalin.

Zakład Odzysku Węgla – ZOWER

- Odpowiedzialność społeczna oznacza dla zakładu minimalizację negatywnych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, a dbałość o otaczające środowisko naturalne znajduje swoje odzwierciedlenie w realizowanych od wielu lat inwestycjach proekologicznych – dodaje Maria Niewierko.

Jedną z inwestycji w tym obszarze było wybudowanie w roku 2003 Zakładu Odzysku Węgla w Czerwionce – Leszczynach. Zakład ten eksploatuje składowisko odpadów pogórniczych, które stało się źródłem tańszego paliwa dla elektrowni. Realizacja tego projektu pozwoliła również utworzyć nowe miejsca pracy w regionie o bardzo dużym bezrobociu, pobudzić lokalną działalność gospodarczą oraz przekształcić teren zdegradowany ekologicznie w miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe.

Projekt ten przewiduje zmniejszenie objętości hałdy o 20%, a następnie zagospodarowanie terenu (65 ha) jako obszaru zadrzewionego. Zrekultywowane składowisko pozwoli na stworzenie bazy rekreacyjnej oraz uatrakcyjni walory krajobrazowe okolic Czerwonki – Leszczyn. Dodatkowo ZOWER spełnia pozytywną rolę w zakresie ochrony złóż kopalin. Natomiast społeczność lokalna, dzięki inwestycji, zyskała około 50 nowych miejsc pracy.

Uciepłownienie Rybniku

Bliskość elektrowni może wpłynąć na poprawę powietrza w Rybniku, co może na pierwszy rzut oka wydawać się zaskakujące. - Obecnie przygotowywany jest projekt „Uciepłownienie elektrowni w Rybniku”, który polega na przebudowie dwóch bloków elektrowni w sposób umożliwiający jej produkcję ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, czyli w tzw. kogeneracji. Uciepłownienie rybnickiej elektrowni umożliwi także produkcję ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej – tak jak w pozostałych miastach ogrzewanych przez elektrociepłownie należące do spółki PGE Energia Ciepła. Warto wspomnieć, że ciepło miejskie jest najbardziej ekologiczne i pozwala ograniczać niską emisję – zaznacza Maria Niewierko.

Prace nad projektem przebiegają zgodnie z przyjętym planem. W grudniu 2017 r. PGE Energia Ciepła podpisała z władzami Rybnika porozumienie prowadzące do ograniczenia tzw. niskiej emisji w regionie, którego efektem jest projekt "Uciepłownienie elektrowni w Rybniku". Sygnatariuszami porozumienia są także PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa – operator sieci ciepłowniczej w Rybniku oraz Polska Grupa Górnicza – zarządzająca obecnie elektrociepłownią Chwałowice, lokalnym źródłem ciepła.

W marcu ubiegłego roku został przygotowany harmonogram przewidywanych prac związanych z projektem, został on również wysłany do Urzędu Miasta Rybnika. W połowie sierpnia zakończono realizację studium wykonalności, które potwierdziło możliwość realizacji projektu w zakładanym terminie, do września 2022. Uruchomienie produkcji ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Rybniku planowane jest na wrzesień 2022 r.

Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia”

Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia” została powołana 19 kwietnia 1991 roku. Jednym z jej fundatorów była rybnicka elektrownia (obecnie: PGE Energia Ciepła).

Fundacja w swej długiej historii była odpowiedzialna, m.in. za przygotowanie i wdrażanie programów ograniczenia niskiej emisji, przygotowanie i realizację programu zarządzania energią i mediami oraz zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej czy wykonywanie dokumentacji technicznej.

Pod koniec 2018 roku Fundacja wygrała przetarg na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w Rybniku. Punkt jest czynny od stycznia tego roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Rybnika i okolic – w samym styczniu udzielono konsultacji ok. 500 mieszkańcom.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. PGE Energia Ciepła posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,3 GWt mocy elektrycznej 4,1 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 538 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Elektrownia PGE Energia Ciepła w Rybniku

Rybnicka elektrownia jest elektrownią kondensacyjną i blokową o znaczeniu systemowym. Podstawowa działalność zakładu to wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obecnie elektrownia posiada moc osiągalną rzędu 1790 MW zainstalowanych w ośmiu blokach i jest największą elektrownią na Górnym Śląsku, a tym samym należy do grona największych elektrowni systemowych w Polsce. Zakład stosuje najwyższej jakości system zarządzania potwierdzony normami ISO 14001, ISO 9001 oraz PN-N-18001 / OHSAS 18001.

Oceń publikację: + 1 + 48 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (11):
 • ~Stasek 2019-03-04
  11:43:55

  49 12

  Widzę jak jeden kopie koryto pod ciepłociag na Nowiny, ale ten za nim zasypuje. Pewnie
  dowiedzieli się, że około 2020 roku będą kopać na nowo żeby połączyć elektrownię z osiedlem...

 • ~ 2019-03-04
  12:17:33

  Ach! Kiedyś to były inwestycje :)))
  Teraz to tylko ścieżki rowerowe i nowe donice :)
  Miłego dnia życzę wszystkim czytelnikom!

 • ~Arteks 2019-03-04
  12:44:19

  @daro67 - trzeba mieć szacunek do rozmachu ówczesnych inwestycji, a także tych dodatkowych przemyślanych w najdrobniejszych szczegółach: nie tylko sama elektrownia ale także wybudowano sztuczny zalew, nowe drogi, osiedle mieszkaniowe, ośrodki sportowe, zaporę, szkoły, kilka mostów, dom kultury, nowe linie kolejowe, zmieniono bieg dwóch rzek, zbudowano kilometry linii wysokiego napięcia itd. Bieda inwestycyjna dotyczyła czasów między zmianą ustroju, a wejściem do Unii Europejskiej. Wtedy był brak inwestycji i stanie w miejscu. Ale narzekać obecnie? Inwestycje w kanalizacje, przebudowy (a praktycznie budowy od nowa) dróg, linii kolejowych, stacji, budowa nowej drogi obwodnicowej z jedną z najdłuższych estakad na Śląsku, autostrada A1... To bardzo duże inwestycje. Z tych miejskich też nie koncentrowałbym się na donicach kiedy miasto buduje: przedszkola, parkingi, żłobki, przepusty, tworzy nowe miejsca rekreacji mieszkańców itd.

 • ~Janusz_Cebularz 2019-03-04
  15:28:15

  68 14

  Łooo wystarczą tylko 53 lata, żeby ciepło przestało się marnować i zasiliło miejską sieć.

 • ~cyd 2019-03-04
  15:36:38

  Daro 67
  Niestety masz rację. W trzech dzielnicach rybnika nie ma kanalizacji-bo się nie opłaci. Dwa tysiące lat temu w Rzymie się opłacało a w XXI wieku w rybniku się nie opłaci! Miasto nie rozwija sieci ciepłowniczej - nie chce partycypować w kosztach bo się nie opłaci. MAMY ELEKTROWNIĘ, PRZY ODROBINIE DOBREJ WOLI MIASTA WSZYSCY RYBNICZANIE MIELIBY OGRZEWANIE I CIEPŁĄ WODĘ ale nie opłaci się. Tu się opłaci wywalać kasę na przekopy, parkingi, ścieszki rowerowe. Polityka tego miasta to: bezsensowne betonowanie, przekopwanie, stawianie niepotrzebnych gargameli, wycinanie drzew - wiecie czemu? Bo do tego dopłaca unia. Pozostaje się cieszyć, że unia nie dopłaca do budowy muru chińskiego bo byśmy go w rybniku mieli:) KARAĆ- najnowszy pomysł walki ze smogiem, miasto zaś ograbi mieszkańców i nikt nie powie, że NIC NIE ROBI!

 • ~ 2019-03-04
  17:38:09

  100 6

  do czasu wielkiej prywatyzacji Elektrownia była znaczącym i bogatym zakładem hojnie dotując zarówno inwestycje służące mieszkańcom (kampus), imprezy kulturalne (OFPA, czy Ryjek), które dzięki mecenatowi mogły funkcjonować z rozmachem, czy działalność sportowo - kulturalno - rekreacyjną (Multirelaks, Klub Energetyka, czy ośrodki nad zalewem, służące wszystkim z prężnie działającą sekcją sportów wodnych ), niestety po szumnej prywatyzacji obecna elektrownia, pomimo powrotu w polskie ręce jest tylko cieniem dawnego zakładu i chyba już nie wróci do dawnej formy, niestety na tym straciliśmy wszyscy jako miasto i mieszkańcy

 • ~secretkey 2019-03-04
  19:58:24

  15 15

  @ursus chyba raczej nacjonalizacji. PGE to spółka państwowa.

 • ~Piotr Czaja 2019-03-04
  20:17:47

  64 17

  piekna sprawa gdyby nie elektrownia i kopalnie Rybnik bylby miastem 15tys.bez mozliwosci rozwoju. Prosze sprawdzic historie Rybnika.BOZE chron nas przed prezesem Janikiem bo doprowadzi elektrownie tam gdzie doprowadzil klub pilkarski

 • ~ 2019-03-04
  21:42:31

  21 4

  ~secretkey chyba jednak prywatyzacja, jej następstwa o których piszę miały miejsce gdzieś od roku 2000, a nacjonalizacja tego co pozostało pod szyldem PGE to dopiero koniec 2017 roku

 • ~zbig67 2019-03-06
  09:20:20

  24 3

  wtedy się dało w ciągu niecałych 10 lat a dzisiaj? nie da się atomówki wybudować bo pieniądze gdzieś przepadają, nie ma ludzi którzy podjęliby decyzję, od strony technicznej też leżymy, bo ktoś zza granicy musiałby nam to zbudować.

 • ~rzyt 2019-03-11
  22:33:48

  16 2

  @Ursus, masz rację, czasy Sopickiego to był złoty okres ER i Rybnika. Wielu rybnickich "polityków" wygrzewało się w cieple elektrowni i dyrektora Sopickiego. Wspomnę tylko kampus...

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.