zamknij

Wiadomości

Poczta Polska reaguje na krytyczny raport NIK

2021-08-28, Autor: 

Poczta Polska zareagowała na krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli na temat jakości usług tej instytucji.

Reklama

Kilka dni temu pisaliśmy Wam o raporcie Najwyższej Izby Kontroli na temat jakości usług świadczonych przez Pocztę Polskę. NIK zarzucił Poczcie m.in. nieterminowe dostarczanie przesyłek, podnoszenie cen i brak działań naprawczych.

Wczoraj otrzymaliśmy oświadczenie Justyny Siwek - rzecznika prasowego Poczty Polskiej, która odnosi się do zarzutów NIK-u. Publikujemy je w całości:

"Odnosząc się do opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli Informacji o wynikach kontroli „Jakość i dostępność powszechnych usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską S.A.”, którą objęto lata 2015-2020, oraz materiałów zamieszczonych przez NIK w dniu 26 sierpnia 2021 r. na swojej stronie internetowej Poczta Polska pragnie podkreślić, że wykonuje obowiązki operatora wyznaczonego zgodnie z Prawem pocztowym. Poczta Polska zgłosiła do raportu NIK szereg wyjaśnień i uwag dotyczących zawartych w nim ustaleń. Po przeanalizowaniu zaprezentowanego materiału stwierdzamy, że zawiera on liczne nieścisłości oraz dane, które nie mają oparcia w faktach.

Po przeanalizowaniu materiałów opublikowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli Spółka oświadcza, iż:

1. Poczta Polska spełniła wszelkie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie dostępności do placówek pocztowych na terenie całego kraju. Odnośnie dostępności do placówek pocztowych w ujęciu lokalnym według obecnego stanu prawnego nie obowiązują określone uregulowania. Jeżeli takie uregulowania staną się obowiązujące Poczta Polska będzie stosownie rozwijała sieć placówek pocztowych, aby spełnić wszelkie nałożone na nią obowiązki.

Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, tj. rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony została zobowiązana do sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych zgodnie z poniższym:

Jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przypada na 6000 miesz­kańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich.

Jedna placówka pocztowa operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przypada na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich.

W każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego.
Placówki pocztowe operatora wyznaczonego powinny być czynne we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowied­nio niższa.

W kontrolowanym okresie ww. wymogi Spółka spełniała nadmiarowo. Niezależnie od ww. regulacji prawnych w zakresie rozmieszczenia placówek pocztowych zarówno lokalnie, jak i na poziomie centralnym prowadzone były i są działania mające na celu uruchamianie nowych placówek na obszarach, gdzie występuje uzasadnione zapotrzebowanie klientów.

Ponadto warto wskazać, że w materiale graficznym zamieszczonym w raporcie zaprezentowane dane dot. dostępności do placówek na terenach gmin wiejskich są niezgodne z obowiązującymi przepisami, bowiem na terenach gmin wiejskich dostępność liczona jest w odniesieniu do powierzchni gmin, a w materiale NIK przeliczono ją na liczbę mieszkańców. Ponadto dane graficzne są niespójne, ponieważ zaprezentowane informacje dot. liczby placówek w kontekście liczby mieszkańców i rodzaju gmin są nieczytelne - nie sumuje się liczba placówek do wskazanej liczby w tytule, np. 4570 placówek gmin miejskich i miejsko-wiejskich rozpisanych na grafice zostało tylko w sumie 2472 placówek. Trudno więc nawet odnieść się do tak przedstawionych danych.

2. W odniesieniu do przykładowych cen wybranych przez NIK należy podkreślić, że wartości procentowe podwyżek zostały niewłaściwe przedstawione, niezgodnie ze stanem rzeczywistym, a mianowicie:

W materiale podano, że list krajowy ekonomiczny wzrósł o 87 % w 2019 roku w stosunku do 2015 roku. Porównaniu poddano list nierejestrowany ekonomiczny o masie do 350 g w gabarycie A. Tymczasem cena tego listu w 2015 roku wynosiła 1,75 PLN, zaś w 2019 roku cena listu o tych samych parametrach wynosiła 2,60 PLN, co daje wzrost o 48 %, a nie wzrost o 87% jak podano w artykule.

Analogicznie sytuacja wygląda w wypadku listu poleconego ekonomicznego i priorytetowego o masie do 350 g w gabarycie A, albowiem cena listu poleconego ekonomicznego w 2015 roku wynosiła 4,20 PLN, zaś w 2019 roku cena listu o tych samych parametrach wynosiła 5,20 PLN, co daje wzrost o 24 %, a nie wzrost o 40% jak podano w artykule. W wypadku listu poleconego priorytetowego w 2015 roku wynosiła 5,50 PLN, zaś w 2019 roku cena listu o tych samych parametrach wynosiła 6,80 PLN, co daje wzrost o 24 %, a nie wzrost o 53% jak podano w artykule.

Należy podkreślić, że Poczta Polska kształtuje politykę cenową usług pocztowych z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Składają się na nie m.in. koszt świadczenia usługi, w tym koszty pracy) zmieniająca się sytuacja rynkowa, w tym zmiany zachodzące na rynku pocztowym, zachowania klientów, postępowania konkurencji na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Polityka cenowa usług Poczty Polskiej jest analizowana także pod kątem opinii klientów na temat wartości oferowanych usług i w konsekwencji ulega elastycznie zmianom. Zmiana cen usług pocztowych w latach 2015-2019 wywołana została w szczególności zachowaniem wyżej wymienionych czynników.

3. Poczta Polska regularnie raportuje do Urzędu Komunikacji Elektronicznej stan dostosowania placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych.

Poczta Polska świadczy usługi poprzez sieć placówek pocztowych dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. Kwestia dostosowania placówek pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych, w zakresie wynikającym z przywołanego art. 62 Ustawy Prawo pocztowe, podlega stałemu monitorowaniu, a ewentualnie pojawiające się utrudnienia są eliminowane, przy uwzględnieniu uregulowań prawnych i możliwości finansowych Spółki.

4. Poczta Polska podejmuje działania zapewniające osiąganie wskaźników terminowości doręczania przesyłek w ramach usługi powszechnej w obrocie krajowym, które zostały przez NIK ocenione pozytywnie.

Zapewnienie obowiązujących wymogów dotyczących terminowości doręczania przesyłek stanowi jedno z priorytetów jakościowych przyjętych przez Spółkę. W przedmiotowym zakresie podejmowanych jest szereg czynności w skali ogólnokrajowej oraz lokalnej. W skontrolowanych jednostkach prowadzone są wewnętrzne analizy, których wyniki wykorzystuje się w procesie podejmowania działań rozwojowych czy naprawczych, w sytuacjach tego wymagających. Osiąganie wymaganych wyników terminowości połączone jest z systemem monitorowania, a tematyka ta objęta jest stałym nadzorem funkcjonalnym i kontrolą realizowaną przez pracowników nadzoru bezpośredniego. Wskazane działania powinny zapewnić spełnienie obowiązujących wymogów dotyczących terminowości doręczania przesyłek.

Reasumując, jak słusznie zauważa NIK w swojej publikacji: „Sytuacja operatora wyznaczonego jest o tyle skomplikowana, że z jednej strony przepisy prawa zobowiązują go do świadczenia usług w sposób, który generuje koszty, jednocześnie jest spółką prawa handlowego, wiąże go więc rachunek ekonomiczny.” Obecnie Spółka utrzymuje sieć placówek, która w ponad 70% jest nierentowna, natomiast realizując wnioski NIK, które wykraczają poza ramy obecnie obowiązującego prawa, Poczta poniosłaby kolejne koszty, które nie miałyby ani uzasadnienia ekonomicznego, ani prawnego. Poczta Polska od 2009 roku jest spółką prawa handlowego, a obowiązki operatora wyznaczonego pełni od 2015 roku. W tym czasie Spółka nie otrzymała żadnego dodatkowego wsparcia na realizację ustawowych obowiązków na nią nałożonych, a wszelkie koszty związane z tą działalnością ponosi samodzielnie. Na rynku tradycyjnych usług listowych od wielu lat obserwuje się stały, kilkuprocentowy trend spadkowy wolumenów, co odpowiada ogólnym wieloletnim trendom europejskim determinowanym rozwojem e-substytucji i ograniczaniem skali korespondencji przez masowych nadawców. W 2020 roku nastąpiło istotne przyspieszenie zjawiska e-substytucji, na co przede wszystkim miała wpływ pandemia SARS-CoV-2 (spadek o 15,4% w stosunku do 2019 roku). NIK pozytywnie oceniła sposób rozliczania przez Pocztę usług powszechnych i prowadzenia rachunkowości regulacyjnej, a także podjęte przez Spółkę działania, skutkujące poprawą terminowości rozpatrywania reklamacji klientów. Jednakże zarzuty dotyczące braku odpowiedniej dostępności do usług pocztowych Spółka uważa za bezpodstawne i niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Należy też zauważyć, iż raport NIK dotyczy lat 2015-2020. Zarząd Poczty Polskiej, działający w obecnym składzie od połowy 2020 roku, podjął liczne działania mające na celu unowocześnianie Poczty i zmiany w jej funkcjonowaniu. Na początku tego roku została ogłoszona Strategia Poczty Polskiej na lata 2021-2023, która zakłada znaczące zwiększenie poziomu wydatków inwestycyjnych m.in. na infrastrukturę logistyczną i informatyzację, które przełożą się na poprawę terminowości i jakości świadczonych usług oraz podniesienie konkurencyjność Poczty. Strategia jest konsekwentnie realizowana, o czym informujemy i będziemy informować, także w najbliższym czasie."

Oceń publikację: + 1 + 12 - 1 - 13

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (8):
 • ~ 2021-08-28
  12:20:29

  12 55

  Noo i jak zwykle Banas trafil kulka w plot:)))
  Ciekawe jak Trzaskowski odniesie sie raPOrtu NIKu odnosnie przekretu stulecia pt."Czajka".

 • ~DobryK 2021-08-28
  15:05:28

  33 7

  pracowałem przez chwilę na poczcie, ludzie, doceniajcie listonoszy to są tacy cisi bohaterowie, to tak się wydaje ze listonosz to lekka praca nic nie muszą robić. Ale oni tak naprawdę mają napierdol pracy, najpierw te listy musza posortować i nie ważne czy pada deszcz, śnieg czy jest ciepło czy jest zimno to muszą donosić listy, czasem nawet przesyłki (głównie na wsi) i przekazy pieniężne, pamiętajcie ze oni są tylko trybikiem w maszynie a gdy covid się zaczął to zakazali nosić polecone, po jednym dniu listonosze się zbuntowali i jedna dziewczyna musiała roznieść ponad 200 listów poleconych

 • ~pawlmesten 2021-08-28
  18:52:46

  26 8

  Noo i jak zwykle Franca pierd..i jak potrzaskany

 • ~Franek 7 2021-08-28
  20:42:16

  35 10

  W tym kraju PiS wszystko postawił na głowie. Kontrolowany ocenia kontrolującego albo obwiniony niekorzystne orzeczenia Sądu. Tymczasem w normalnych krajach orzeczenia sądu ( nawet niekorzystne) są przez władze wykonywane a za niekorzystne wyniki kontroli najwyższych organów kontrolnych kontrolowani poniszacaurowe konsekwencje. Tymczasem u nas kontrolowany wychodzi i mówi: a nie prawda, że jest bajzel albo minister sprawiedliwości mówi, że sąd wydał błędna decyzje i dlatego on jej nie wykona. Czy to jest normalne?
  Żyjemy w patologicznym kraju. Bardziej patologicznym niż Białoruś.

  Ciekawe co by było gdyby skontrolował mnie ( przedsiębiorcę) urząd skarbowy i wykrył nieprawidłowości a ja bym wygłosił oświadczenie, że to nie prawda i, że się urzędnik pomylił. I w ogóle niech się czepiają innych a nie mnie? Jak myślicie o której rano by po mnie przyjechali??? :))

  Tak się kończy patologia polegająca na zgwałceniu prokuratury i podporzadkowanie jej Ziobrze. To samo z Policją, wojskiem itp. Kto im ma coś zrobić jeśli prokurator, który zechciałby zająć się taką sprawą na poważnie, następnego dnia ma odebraną sprawę i jedzie 600 km w delegację a Sędzia który chciałby skazać takiego skontrolowanego jest odsuwany od orzekania i wszczyna się mu dyscyplinarkę bo 15 lat temu kupił traktor i nie zapłacił podatku, który się nie należał ( jak sędzia Żurek).

  Patologia, patologia, patologia…

 • ~hub381 2021-08-29
  12:38:01

  9 7

  Poczta poczcie w RP nie równa. Jak to możliwe ,że list z Białegostoku dochodzi do Rybnika w ciągu 20 tuu kilku godzin, zaś list z Poczty 22 z Rybnika do Poczty 3 (Paruszowiec) wędruje 6 dni ?
  Nie dziwię się iż ceny usług rosną -jak nie potrzebnie biorą udział w polityce wyborczej rządu za FRICO.
  Tak wygląda Poczta Poska Pisowska. Nie dochodzą przesyłki z innych stron PL ?
  Mom nadzieja,że FRANCA pomoże...

 • ~ 2021-08-29
  13:01:44

  6 4

  hub381
  nie cofniesz się przed manipulacją, problemy Poczty istnieją od wielu lat a nie pojawiły się z nastaniem pisowców
  "Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, tj. rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego" czytamy w artykule
  kto był wtedy przy korycie ?
  no cóż od dawna na tym portalu zarówno u artykułach jak i komentarzach prawdy nie ma, jest tylko poklask klakierów

 • ~ 2021-08-29
  13:43:31

  9 3

  Z Poczty Polskiej politycy w ostatnim czasie chcieli zrobić instytucję wyborczą i agitacyjną bo przecież jak się wejdzie do obiektu pocztowego to mamy coś na wzór kiosku z pamiątkami kościelnymi i książkami o żołnierzach wyklętych. Kolejki do okienek prawie poznikały wraz z ostatnimi klientami którzy listów nie nadają, przelewy robią sami, a paczki wysyłają kurierami lub paczkomatami. Kierownictwo poczty zamiast skupić się na paczkach (chyba ostatnim dochodowym biznesie) - wolało próbować sprzedawać dewocjonalia. A co do listów to te urzędowe nadal się wysyła przez pocztę. Faktycznie potrafią dochodzić nawet po 5-7 dniach czyli tak jak było w PRL ale wtedy nie było automatycznych sortowni, nie było listów internetowych i telefonów. Listów było miliony.

 • ~ 2021-08-29
  14:30:42

  1 11

  Panie Orient widac ze dawno nosa ze swojej ziemianki pan nie wysunol,bo NORMA jest ze na poczcie sa rozne butiki,baa nawet biblioteki,czy wypozyczalnie np.plyt!
  Co ci do tego kto czym handluje na wlasnym terenie,czyzby jakas zawisc o Bohaterow Zolnierzy Wykletych,czy moze POzostalosc z "dokonan" pana przodkow?
  Pozdrawiam.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy będziesz głosował/głosowała na Piotra Kuczerę jako Prezydenta Miasta Rybnika?
Oddanych głosów: 1637