zamknij

Wiadomości

Miasto zmienia statuty rad dzielnic. W Golejowie mówi się o skandalu. Dlaczego?

Bartłomiej Furmanowicz 2022-06-07, Autor:  Bartłomiej Furmanowicz

Do dzisiaj (7 czerwca) trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Rybnika, w sprawie nowych statutów dzielnic. Nie wszystkim jednak podobają się zmiany, a także forma przeprowadzania konsultacji. Rada Dzielnicy Golejów w ostrych słowach mówi o skandalu, wyrazie pogardy władz miasta do rybnickich rad dzielnic i ich deformy. O co poszło?

Reklama

Magistrat zamierza sprowadzić nowe statuty rad dzielnic. Mają obowiązywać od ich następnej kadencji. Nie byłoby tematu, gdyby nie fakt, że informacja na ten temat została opublikowana w ostatni dzień maja. Konsultacje kończą się dzisiaj, trwały więc jedynie 8 dni. Tę kwestię porusza Rada Dzielnicy Golejów z Dominikiem Harazimem (Przewodniczący Rady Dzielnicy Golejów) i Arkadiuszem Trzebuniakiem (Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Golejów) na czele. Panowie mają miastu o wiele więcej do zarzucenia.

Konsultacje statutów rad dzielnic bez udziału… rad dzielnic?

W przesłanym do nas i do magistratu piśmie, czytamy, że przyjęty przez władze miasta tryb przeprowadzenia konsultacji i opracowania projektów nowych statutów dzielnic, Rada Dzielnicy Golejów uważa za skandaliczny.

Termin 7-8 dni na przeprowadzenie konsultacji nie pozwala nawet na zebranie się rady dzielnicy, a co dopiero na rzetelne zapoznanie się z proponowanym dokumentem czy na ewentualne złożenie merytorycznych uwag. Zaznaczamy także, że rady dzielnic nie zostały zaproszone do uczestnictwa w tworzeniu proponowanego dokumentu, co przeczy wszelkim standardom obywatelskości i partycypacji społecznej, powszechnie znanym z rozwiniętych systemów demokratycznych – czytamy.

Pomijając już termin konsultacji, rada dzielnicy proponowane zmiany opiniuje negatywnie – w szczególności pomysł uzależnienia utworzenia rady dzielnicy od frekwencji mieszkańców w wyborach oraz liczby zgłoszonych kandydatów na członków rady większej o 1/3 od liczby miejsc w radzie.

Retorycznie zapytamy, czy utworzenie rady miasta też może powinniśmy uzależnić od aktywności obywatelskiej mieszkańców i ich udziału w wyborach? - pytają panowie.

Nowe statuty przyczynią się do degradacji rad dzielnic?

Zwracają też uwagę, że przygotowana propozycja dokumentu została opracowana z naruszeniem zasad techniki prawodawczej.

Uzasadnione obawy budzi fakt, iż wiele proponowanych rozwiązań w nowych statutach jest nieprecyzyjnych, zależnych od interpretacji, co, w naszej opinii, posłuży władzom miasta do dalszej degradacji rad dzielnic i kontynuowania obecnej polityki ograniczania ich kompetencji. Nasze wątpliwości budzą np. zapisy dotyczące: "występowania do Organów Miasta z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawach dotyczących Dzielnicy" czy "składanie propozycji co do wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych dla Dzielnicy". Czy teraz przed wydatkowaniem jakichkolwiek środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy przewodniczący zarządów dzielnic będą musieli pytać o zgodę? - pytają.

Zadaniem Arkadiusza Trzebuniaka i Dominika Harazima, niezrozumiały jest również zapis "jeżeli nowo wybrany skład jest mniejszy od ilości mandatów to Rady nie powołuje się" zwłaszcza w kontekście zapisu, iż "warunkiem przeprowadzenia wyborów w Dzielnicy jest zgłoszenie liczby kandydatów co najmniej o 1/3 większej od liczby mandatów do uzyskania w wyborach Dzielnicy".

Nie zostało również określone co w sytuacji, gdy rzeczywiście wybory nie zostaną przeprowadzone z powodu zgłoszenia się mniejszej niż wymagana liczby kandydatów, ponieważ w kwestii ponownego przeprowadzenia wyborów mowa jest tylko o niespełnieniu warunku 10% frekwencji. Nie jest też jasne, co w sytuacji, gdy w ponownie zarządzonych wyborach do rady dzielnicy nie weźmie udziału wymagane 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców - czytamy

Zdaniem nadawców niejasności jest tak dużo, by można było wypowiedzieć się o projekcie nowych statutów pozytywnie.

Sposób opracowania nowych statutów i tryb przeprowadzania konsultacji uważamy za wyraz pogardy obecnych władz dla obywateli i deformy, a nie reformy rybnickich rad dzielnic – piszą dobitnie.

Co na to magistrat?

Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta Rybnika odpiera zarzuty Rady Dzielnicy Golejów.

Prace nad nowymi statutami dzielnic rozpoczęły się już w 2019 r., kiedy to Rada Miasta Rybnika powołała doraźną Komisję ds. statutów dzielnic, której celem było przygotowanie projektów statutów. W skład komisji weszli przedstawiciele wszystkich klubów radnych funkcjonujących w tym czasie w Radzie. Informacja nt. powołania komisji, a także informacja o wszystkich jej posiedzeniach była podawana do publicznej wiadomości, poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej – dodaje.

Zaznacza też, że do wszystkich rad dzielnic skierowano pismo o rozpoczęciu oraz planowanym przebiegu prac komisji, a w trakcie ich trwania informowano rady dzielnic o pracach i zakresie planowanych zmian.

Jednocześnie zorganizowano spotkanie dla wszystkich rad dzielnic w urzędzie miasta. Jednak w czasie trwania prac komisji żaden z przedstawicieli rad dzielnic nie był obecny na jej posiedzeniach (mimo ich jawności). Ponadto ze strony rad dzielnic do komisji nie wpłynęła - jako inicjatywa „oddolna” - żadna uwaga lub propozycja, co do kształtu nowych statutów – zaznacza rzecznik magistratu.

Agnieszka Skupień podkreśla, że do 7 czerwca br. projekty statutów konsultowane są z mieszkańcami miasta Rybnika – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rybnika z 28 czerwca 2006 roku.

Jak wynika z uchwały konsultacje prowadzone są ze wszystkimi mieszkańcami miasta, w związku z tym również członek rady dzielnicy może - w przewidzianym do tego trybie - zgłosić uwagi do przedstawionych projektów statutów (nie jest konieczne zwoływanie posiedzenia rady dzielnicy w celu wydania opinii w formie uchwały) – dodaje nasza rozmówczyni.

Podkreśla też, że informację o przebiegu konsultacji udostępniono:

- na stronie www.rybnik.eu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.um.rybnik.eu/),

- aplikacji mobilnej halo! RYBNIK,

- wszystkim radom dzielnic z prośbą o jej wywieszenie w ich siedzibach, stronach internetowych i gablotach,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika.

Jak jednak magistrat może ustosunkować się do pozostałych zarzutów sformowanych przez radę z Golejowa? W przesłanej dzisiaj odpowiedzi przez biuro prasowe UM Rybnika, czytamy:

Z uwagi na dotychczasową bardzo niską frekwencję w wyborach do rad dzielnic świadczącą o znikomym zainteresowaniu mieszkańców taką formą ich działania, wprowadzenie 10% progu wyborczego ma służyć aktywizacji mieszkańców, a także dawać - wybranym radom dzielnic - mandat poparty przez minimum 10% mieszkańców dzielnicy. Jeżeli chodzi o zapis dotyczący liczby kandydatów, których musi być więcej od liczby miejsc w radzie należy wskazać, że w obecnie obowiązujących statutach liczba kandydatów również musi być większa. Zwiększenie tej liczby do 20 kandydatów (na 15 miejsc w radzie) daje mieszkańcom możliwość faktycznego wyboru.

Pytanie do innych rad dzielnic z Rybnika – jak oceniacie zaproponowane zmiany w statutach? Dajcie znać w komentarzach!

Oceń publikację: + 1 + 42 - 1 - 33

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (20):
 • ~Karolina# 2022-06-07
  19:34:09

  75 26

  osobiście uważam, że już najwyższy czas był na zmiany. Wystarczy poczytać protokoły z wyborów do Rad, i wysunąć wnioski. Dla członków tych niby Rad Dzielnic wystarczyło obecnie, by przyszli na zebranie ze swoimi żonami/rodzicami, i już było pewne, że została wybrana Rada. Najlepiej oczywiście, by nikt z mieszkańców o takim zebraniu nie wiedział. W Golejowie 12 maja br. było zebranie sprawozdawcze za 2021 r. może Pan Przewodniczący ujawni listę obecności i powie, ilu mieszkańców było obecnych na tym zebraniu? Czy informacja o tym zebraniu była ogólnodostępna dla mieszkańców Golejowa? Niestety, ale ta dzielnica jest w zasadzie "przejęta" przez nieodpowiednich ludzi, co zresztą widać po inwestycjach w Golejowie. Popieram zmiany i powiem: Nareszcie !!!!!

 • ~ 2022-06-07
  19:49:35

  74 13

  Jaki sens mają rady dzielnic w obecnej strukturze miast? Przecież dzielnice są reprezentowane przez radnych w radzie miasta?

 • ~Arkadiusz Trzebuniak 2022-06-07
  20:18:55

  36 65

  Karolina# Pani na pewno nie było. Nie tylko na spotkaniu sprawozdawczym, ale także na żadnym zebraniu Rady w ostatnich 7 latach, chyba że to imię nie jest prawdziwe. Nie wiem jakich inwestycji Pani oczekuje. W ostatnich latach w Golejowie wystarczy wspomnieć: rozbudowa i termomodernizacja szkoły, budynku OSP, przebudowy ul. Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej, budowa gazociągu, rozbudowa ośrodka na Grzybówce o chatę solną, grillową, wiatę, budowa miasteczka ruchu drogowego, zakup mobilnej pracowni komputerowej dla szkoły - to tylko te ważniejsze. By to wiedzieć nie trzeba nawet koniecznie chodzić na zebrania. Mamy rozbudowany system komunikacji - jest strona Golejów.info i 8 gablot informacyjnych, które zresztą też zostały zakupione w tej kadencji :-) Zanim się wystosuje taki komentarz jak Pani warto się wcześniej co do niektórych spraw zorientować. Co do samych rad - najpierw trzeba dać im odpowiednie kompetencje, zachęcić ludzi do pracy społecznej w jakiś sposób, edukować - nasze Miasto tego nie robi. W kwestii rad dzielnic Miasto postępuje zresztą wbrew aktualnym trendom delegowania uprawnień na rzecz jednostek pomocniczych. Wystarczy sprawdzić jak takie reformy przebiegały w Gdyni, Opolu, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie.

 • ~Moritz Mor 2022-06-07
  20:46:51

  61 26

  Wszystkie wymienione sukcesy tej rady dzielnicy to praca Miasta Rybnika. Chcę wspomnieć że nie każdy posiada FB (Golejów.info) a nigdzie indziej nie ma informacji nt. dyżurów rady. Być może takich dyżurów w ogóle nie ma? Więc co się tu dziwić że nie ma frekwencji na wyborach? Uważam tu, jako mieszkaniec Golejowa, że zmiany proponowane przez UM są właściwe i powinny być wprowadzone w życie jak najszybciej.

 • ~Arkadiusz Trzebuniak 2022-06-07
  21:10:38

  24 38

  ~Moritz Mor w komentarzu nie wspominam, że to sukcesy rady dzielnicy. Pani ~Karolina# pytała o inwestycje, które były realizowane w dzielnicy. Nie nazwałbym sukcesem Miasta inwestycji z budżetu obywatelskiego, gdyż projekty były opracowywane przez kogo innego. Gdyby nie zaangażowanie rad dzielnic i włączanie w to mieszkańców - dużej części inwestycji by nie było, gdyż zasadniczo inwestycje są realizowane jeżeli zwróci się na jakiś problem uwagę - obecnie kompetencje rad dzielnic są zresztą do tego ograniczone - wnioskowanie i opiniowanie. To zresztą nie zasługa Miasta a obowiązek Miasta. Zgadzam się, że w tym kształcie rady dzielnic mają niewielki sens, jednak w proponowanym kształcie w ogóle go nie mają. Jeżeli chodzi o dyżury rad dzielnic to nie są one obligatoryjne - u nas były przez kilka lat, ale w pandemii nie mogły być organizowane. Informacje, jak już wspomniałem, są dystrybuowane również przez gabloty informacyjne. Jest ich aż 8. Można się też kontaktować mailowo i telefonicznie. Kontakt dostępny w BIPie. Zadania i kompetencje dzielnic są opisane w obecnych statutach - też można się z nimi łatwo zapoznać. Problem z frekwencją to problem we wszystkich dzielnicach, a nie tylko w Golejowie. Informacje o tym jak należy takie reformy przeprowadzać też łatwo znaleźć - można poszukać w serwisach przytoczonych przeze mnie wcześniej miast.

 • ~Wertykalny Magik 2022-06-07
  22:01:53

  63 10

  Rady Dzielnic to w dużej mierze skrajna patologia - te zmiany są właśnie po to, żeby choć troszkę to ukrócić.

  Jutro 8 czerwca o 18 w SP5 jest spotkanie sprawozdawcze Rady Dzielnicy Rybnik Północ o którym nikt by się nie dowiedział, bo przewodniczącemu rady Kamilowi Jakubiakowi nie chciało się nawet kartki z ogłoszeniem na tablicy wywiesić.

  Zapraszam, opowiem jak ta rada wywala kasę na prywatne zabawy karnawałowe czy inne bzdury - bez nawet jakiejkolwiek uchwały czy głosowania. Oczywiście jakiejkolwiek dokumentacji brak. Będąc w tej radzie nie miałem żadnej wiedzy na co co roku wydawane jest pełniutkiej 12 tysięcy + wynagrodzenia dla Pani Kozielskiej za nicnierobienie.

  Zapraszam, jutro godź. 18 SP5 - pogadamy też o tych statutach jeśli miastu nie chciało się konsultacji zrobić.

  W programie: pierwszy raz w historii przedstawienie na co przepalono kasę!

  Pozdrawiam i zapraszam
  Tomek Miłowski

 • ~Karolina# 2022-06-08
  07:49:56

  39 11

  obecnie rady w dzielnicach nie mają żadnego sensu. Panie Arkadiuszu, czy Pan nadal dla swojej działalności (fundacje, stowarzyszenia) używa adresu siedziby OSP w Golejowie? Czy płaci Pan czynsz? vide: https://rejestr.io/krs/681133/stowarzyszenie-akademia-rozwoju-edukacji-kreatywnej
  Czy to jedyna Pana kreatywna działalność, oprócz oczywiście pracy honorowej, bez wynagrodzenia w Radzie?
  Dla dzielnicy Pan i Pana rada wybrana przez raptem 51 mieszkańców NIC NIE ZROBIŁA. Z protokołu wyborów do Rady wynika, że 13 członków obecnej Rady wybrało raptem 51 osób, bo tyle osób z obecnych na zebraniu oddało ważny głos. Dla mnie jednoznacznie wynika, że prawie każdy z 16 kandydatów do rady (wg protokołu) przyszedł na zebranie ze swoim współmałżonkiem, teściem, ojcem. Tej Pana Rady nie wybrali mieszkańcy dzielnicy, tylko Państwa rodzina. Ale nepotyzm nie jest Panu obcy, prawda?
  Nie ma Pan szacunku dla nikogo, kto nie popiera Pana i Pana działalności, ty bardziej jeśli to Panu nie przynosi korzyści. Wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń nie załatwia sprawy, bo nikt tego nie czyta. Skoro to było dla Pana tak ważne zebranie, należało powiadomić mieszkańców chociażby poprzez zaproszenia pisemne włożone do skrzynki pocztowej mieszkańców. Nie każdy ma FB, zresztą Pan już dba, aby blokować mieszkańców, by żadnych informacji nie przeczytali w odpowiednim terminie.

 • ~Arkadiusz Trzebuniak 2022-06-08
  08:26:00

  10 33

  ~Karolina# w OSP siedzibę ma nie tylko jedno Stowarzyszenie. O zasadach wynajmu decyduje zarząd OSP. Budynek został wybudowany przez mieszkańców i im ma też służyć. Co do sposobu informowania - dawniej (a w części dzielnic nadal) nikt nie informował nawet poprzez tablice ogłoszeniowe o zebraniach, a ludzie, którzy byli zainteresowani, potrafili na nie przyjść. To, że Rady dzielnic wybiera taka, a nie inna liczba mieszkańców to wina rad dzielnic? To, że w każdych kolejnych wyborach jest niższa frekwencja to wina rządzących, radnych? Przez osoby takie jak Pani, które krytykują, ale same nie angażują się w działalność społeczną i nawet nie potrafią sprecyzować swoich oczekiwań coraz mniej osób chce w ogóle kandydować do rady. Twierdzi Pani, że Rada nic nie zrobiła, ale na szczęście ludzie korzystajacy z infrastruktury, która powstała dzięki Radzie potrafią wskazać, co się zmieniło w funkcjonowaniu dzielnicy przez ostatnie lata. Reformq rad dzielnic jest potrzebna, ale należy czytać ze zrozumieniem - taka, która przyniesie dzielnicom rozwój i możliwość partycypacji społecznej mieszkańcom. Ta proponowana przez miasto niczego w funkcjonowaniu rad dzielnic nie zmienia. Co do Pani wywodów personalnych - trudno je skomnetować, gdyż nie są poparte żadnymi konkretnymi argumentami.

 • ~rzyt 2022-06-08
  08:29:50

  31 5

  Ciekawe czy w nowym statucie będzie np. punkt o odwołaniu rady ilością 1/3 głosów oddanych
  w wyborach. Wtedy można będzie weryfikować aktywność rad "biczem" odwołania. Ten mechanizm stosowałbym do całych rad i poszczególnych członków, także radnych miejskich.

 • ~Arkadiusz Trzebuniak 2022-06-08
  08:41:29

  16 7

  ~rzyt i to jest bardzo dobry wniosek. Teraz np. są osoby nieobecne na posiedzeniach rad i których nie można z tego tytułu odwołać. Są natomiast mechanizmy pozwalające odwołać członków zarządu czy przewodniczacego rady.

 • ~Wolny_człek 2022-06-08
  08:58:31

  20 12

  Jakiś czas temu Platfusy podobnie zrobiły w Gliwicach, skończyło się na tym, że są dzielnice bez Rady, bo osoby kandydujące nie otrzymały poparcia na odpowiednim poziomie

 • ~MatiW 2022-06-08
  09:47:34

  31 9

  Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zobaczenia składu osobowego rady dzielnicy Golejów: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=245&Id=9 Rodzina przewodniczącego. To takie teraz standardy ogólnopolskie, jak w spółkach skarbu Państwa?

 • ~Wielewiedzący 2022-06-08
  09:54:10

  29 8

  W Rybniku mamy dwudziestuparu radnych wybieranych co cztery lata, teraz pięć. Są to radni z różnych dzielnic, reprezentują nas, mieszkańców. Jaki sens mają rady dzielnic i radni dzielnicowi? Czym oni zajmują się po za organizacją festynu w dzielnicy, gdzie organizują go zazwyczaj na terenie OSP i ze środków miasta? Burza w szklance wody, a interesuje to garstkę ludzi, którzy czerpią z tych rad jakąś korzyść.

 • ~Arkadiusz Trzebuniak 2022-06-08
  10:18:26

  12 21

  ~MatiW a to komuś nie wolno kandydować? Proszę popatrzeć na składy osobowe innych dzielnic - tam też są rodziny, bo trzeba było kandydatów dosłownie prosić, by zechcieli być w radach, ponieważ do tej krainy "pełnej korzyści" nikt nie chciał kandydować. Gdyby Pan chociaż na kilku takich zebraniach sprawozdawczo-wyborczych był to wiedziałby Pan jak to wygląda. Nie każda dzielnica ma też swojego reprezentanta w radzie miasta. ~Wielewiedzący ma rację, że przy takim okrojeniu kompetencji jak obecnie rady nie mają sensu. Więc nie twórzmy wrażenia, że je reformujemy tylko miejmy odwagę przyznać, że je likwidujemy. A członkiem spółki skarbu państwa chętnie zostanę - tam przynajmniej płacą i nikt nikogo nie musi do niej wybierać. Dziwnym trafem w Rybniku, jako w jednym z nielicznych miast, rady dzielnic zamiast mieć delegowane większe kompetencje, mają ich coraz mniej.

 • ~"MADA" 2022-06-08
  11:10:49

  13 7

  Pewne zmiany w Statutach jak najbardziej wymagają doprecyzowania ale daje się zauważyć przyrost treści nad formą i to, że ma to na celu bezwzględną likwidację Rad dzielnic, skoro nie udaje się z nimi nawiązywać dialogu, współpracować czy też ich upolitycznic zgodnie z obcją panującą w danym mieście.

 • ~rzyt 2022-06-08
  11:47:37

  15 7

  ~"MADA", Twój wniosek jest słuszny; wielu konkurentów dla "spleśniałych" radnych wyrastało w radach dzielnic. Przykład Zamysłowa, gdzie aktywność rady dzielnicy spolaryzowała się przeciw posłusznej i spolegliwej radzie dzielnicy, na którą "miasto" zawsze mogło liczyć. Takie społeczności zagrażają "spokojnemu" rządzeniu miastem.

  Czy mamy dalej akceptować fakt, by o przyszłości miasta decydowali wieloletni emeryci?

 • ~Wertykalny Magik 2022-06-08
  11:59:35

  25 5

  Jeśli 99% energii rad dzielnic idzie na ustalenie składu krokietów na najbliższy festyn/zabawę to nie ma się co dziwić, że zaangażowanie w nie jest znikome i z biegiem lat coraz mniejsze, bo każdy widzi nonsens takich działań.

  Należy jednak pamiętać, że w dużej mierze wynika to z obowiązujących statutów (a nowe w tym zakresie niewiele zmieniają), a głównie z tego, że "wszystkim się tak wydaje", że zadaniem RD jest właśnie kupowanie kiełbasek i krupnioków, a nie merytoryczna dyskusja o mieście.

 • ~Wojciech Sobczak 2022-06-08
  18:08:05

  9 4

  W komentarzach jest wiele racji na NIE dla rad dzielnic. W takiej sytuacji po co te pozory dotyczące konsultacji nowych statutów dzielnic. Rada Miasta powinna podjąć uchwałę o zakończeniu działalności Rad i nie męczmy się nimi. Przewidziane w nowych statutach sformalizowanie działalności RD, a już karkołomne, nieracjonalne, drogie procedury wyborcze do RD spowodują, że mało kto będzie chciał bawić się w "społeczna pracę" w ramach RD. Moim zdaniem, na podstawie nowych statutów, rady dzielnic kolejnych kadencji po prostu nie powstaną. W małych dzielnicach staraliśmy się, aby RD była miejscem rozmowy dla społeczników działających w różnych organizacjach i grupach, Przyznam, że , jak to by nazwac " MOC SPRAWCZA" rad jest żadna. Nie dysponując budżetem inwestycyjnym nie sposób przeprowadzić remontu drogi, utwardzić kolejny odcinek drogi lokalnej czy też zamontować oświetlenie itd. a tego większość mieszkańców oczekiwała od rad. Prośby o inwestycje w dzielnicach do UM Rybnik to można pisać zamiast w ramach RD w formie wniosków indywidualnych. Efekt w rozpatrzeniu dokładnie taki sam. Tak że zamiast mordowania rad dzielnic nowymi statutami, proszę o konkretną decyzję, czy chcemy rad dzielnic, czy nie.

 • ~Orlik 2022-06-08
  21:27:28

  2 12

  Nie pasuje Rybnik to się odłączcie :P

 • ~Arteks 2022-06-08
  22:10:25

  5 5

  @orlik - fatalny przykład marazmu Wodzisławia i oddzielonych od niego dzielnic jest taką przestrogą, że na Śląsku nikt już nigdy się od żadnego miasta nie oddzieli. Tym bardziej od dobrze funkcjonującego miasta. Dzisiaj jest tendencja odwrotna i choćby ze względu na większe możliwości wiele miejscowości prosi się o przyłączenie do miast np. tak było w Rzeszowie, Zielonej Górze czy Koszalinie.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

MEN powinno wprowadzić zakaz wyjazdów dziecka na wakacje w trakcie roku szkolnego?
Oddanych głosów: 932