zamknij

Wiadomości

BSR o prezydencie: z optymisty i marzyciela do pokonanego pesymisty

2020-05-29, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Zbieramy dla Was opinie klubów radnych, które wygłoszone zostały na wczorajszej sesji Rady Miasta Rybnika. Tym razem przedstawiamy Wam treść oświadczenia Bloku Samorządowego Rybnik.

Reklama

Zaprezentowaliśmy Wam już opinie Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Czas na Blok Samorządowy Rybnik, który opisuje wykonanie budżetu Miasta Rybnika i działania prezydenta w słodko-gorzkich słowach.

Przeczytajcie, jak politykę samorządową Piotra Kuczery widzą radni Michał Chmieliński, Andrzej Wojaczek i Jacek Mularczyk:

Opinia Bloku Samorządowego Rybnik w zakresie wykonania Budżetu Miasta Rybnika za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Rybnika

Rok bieżący 2020, w którym przychodzi nam zaopiniować wykonanie budżetu minionego roku jest szczególnym rokiem. Jeszcze 3 miesiące temu nikomu nie przyszło na myśl, że będziemy musieli się zmierzyć z największym kryzysem ekonomicznym i humanitarnym - skutkiem wywołanej pandemii koronawirusa. Nie sposób o tym nie wspomnieć. Zbliżający się kryzys nie ominie również naszego miasta i nas mieszkańców. Na to nakłada się drugi kryzys - tsunami wywołane walką o fotel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kolejną kadencję w przesuniętych wyborach prezydenckich. Blok Samorządowy Rybnik jest ugrupowaniem samorządowym dystansującym się od przenoszenia tej walki politycznej na grunt samorządowy i niestety, z przykrością to stwierdzamy, na aktywność polityczną Prezydenta Miasta.

Plan budżet miasta Rybnika 2019, którego autorem jest prezydent Piotr Kuczera był budżetem ambitnym jednak diametralnie odmiennym od wykonania, co widoczne jest szczególnie w wymiarze rzeczowym. Trudno oprzeć się wrażeniu, że mieliśmy do czynienia z metamorfozą budżetu, przyjętego przez prezydenta optymistę i marzyciela a w końcu 2019 roku zdającego relację z wykonania przez – odnosimy wrażenie - Prezydenta pokonanego pesymisty. Nie są to puste słowa, rzeczywistość to potwierdza. Zauważamy jednomyślnie w BSR, iż wykonanie zadań jest dość bliskie „planom ale po ogromnych zmianach” i bardzo dalekie od planów pierwotnych. Cechą charakterystyczną zrealizowanego budżetu są wykreślenia planowanych zadań z perspektywą ich wprowadzenia w następnym, czyli w 2020 roku i kolejnych latach.

Na sesji 26 września 2019 roku Prezydent zmniejszył planowane wydatki budżetu ogółem per saldo o 39,3 mln zł a wydatki majątkowe per saldo o 41,4 mln zł, rezygnując z wykonania ok. 60 zadań na kwotę 26,3 mln zł. Zapowiadany w planie festiwal wydatków zakończył się ogromnym obcięciem ich i niewykonaniem mimo dostępności wolnych środków pociągniętego kredytu. W wyniku takiego działania Prezydenta deficyt budżetowy wyniósł prawie 88 mln zł ((-) 87.990.117,62 zł). Niewykonane wydatki 2019 roku przywrócone zostały w lutym bieżącego roku do realizacji na kwotę ok. 12 mln zł. Potwierdziło się nasze stanowisko z 2018 roku, kiedy przy uchwalaniu budżetu byliśmy prawie zgodni w ocenie (jeden członek klubu BSR wstrzymał się od głosu), że urzędujący Prezydent nie wyegzekwuje realizacji zamierzonych zadań, dodam - bez pełnego oddania się sprawie Rybnika i jego mieszkańców a poświęcając cenny czas na realizację własnych politycznych celów.

I tak, w dziedzinie transportu zbiorowego zauważamy rekordowo niski stopień pokrycia kosztów jego funkcjonowania przez wpływy z biletów - 11,6 mln zł co stanowi zaledwie 30% wydatków. Szeroko konsultowany projekt optymalizacji tras, przystanków autobusowych i rozkładów jazdy i obniżki cen biletów stał się jednym z najbardziej krytycznie ocenianym projektem, z którego Prezydent musiał zrezygnować po fali krytyki. W efekcie liczba pasażerów korzystających z komunikacji nie wzrosła. Buńczuczny optymizm zamienił się w pesymistyczną porażkę tego projektu. Para poszła w gwizdek pieniądze w błoto, jedynie zadowoleni są opłacani specjaliści – eksperci z dziedziny transportu.

Jak na największe miasto regionu skromnie wyglądają w sprawozdaniu efekty działań Prezydenta w sferze dofinansowania modernizacji dróg z Funduszu Dróg Samorządowych - otrzymaliśmy zaledwie dofinansowanie do remontu drogi Gedroicia w kwocie 1,3 mln zł. W toku omawiania wykonania budżetu w komisjach branżowych wystąpiłem o udzielenie informacji nt. Wniosków jakie urząd przygotował a Prezydent skierował do Funduszu o wsparcie finansowe. Nie uzyskałem tych informacji – może Prezydent udzieli mi odpowiedzi podczas tej sesji. Od aktywności i relacji Prezydenta na linii samorząd, marszałek województwa, wojewoda, ministerstwa i spółki paliwowo-energetyczne Skarbu Państwa zależy bardzo wiele. W trakcie omawiania w komisjach branżowych najczęściej pojawiały się jednak stwierdzenia o słabej współpracy z tymi instytucjami. To nie dobrze, mając w pamięci, czasy bardzo dobrej współpracy z różnymi rządowymi agendami wtedy gdy Blok Samorządowy Rybnik, pod kierownictwem Adama Fudalego służył Rybnikowi i jego mieszkańcom. Trzeba panie Prezydencie budować przyjazny klimat współpracy ze wszystkimi niezależnie od opcji politycznej jeszcze raz powtórzę z pożytkiem dla Rybnika i jego mieszkańców.

Nie można nie wspomnieć o zakończonej rzeczowej realizacji pierwszego etapu drogi Adama Fudalego – Racibórz – Pszczyna na odcinku ul. Wodzisławska – Rowień w Żorach wraz z odcinkiem drogi, którego łączny koszt wykonania wyniósł 407 154 823 zł o 48,5 mln wyższy niż cena ustalona w wyniku przetargu. Ostateczny termin rozliczenia finansowego tego przedsięwzięcia z Urzędem Marszałkowskim mija z końcem czerwca bieżącego roku. Ojcami tego sukcesu byli wspaniali samorządowcy, którzy odeszli do wieczności Romuald Niewielt i prezydent Fudali oraz obecnie urzędujący wiceprezydent Janusz Koper – bez nich tej drogi by nie było. Wyrazy podziękowania kierujemy również w stronę Prezydenta Piotra Kuczery, który dopiął finansowanie – szczególnie po stronie środków zewnętrznych pochodzących z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ten korzystny obraz zakłóca jeden przykry i niezbity fakt, przysłowiowa łyżka dziegciu w beczce miodu.

Niestety „zasługą” Prezydenta Kuczery jest wstrzymanie utworzenia strefy przemysłowej w Kłokociniu i Gotartowicach na początku swojej pierwszej kadencji. Utworzenie strefy przemysłowej było warunkiem koniecznym, warunkiem sine qua non, który musiał być spełniony, aby decydować się i realizować największą inwestycję drogową w naszym mieście. Od ponad 6 lat projekty strefy przemysłowej leżą zamrożone u Prezydenta Kuczery. Jest to niebywała nieroztropność i niegospodarność i brak wyobraźni. Dlatego z ust niektórych spostrzegawczych mieszkańców Rybnika usłyszałem stwierdzenie, że jest to droga leśna relacji Niedobczyce via Chwałowice do Żor. Warunek rozpoczęcia budowy tej drogi jasno był postawiony Wojewodzie i Marszałkowi przez śp. Adama Fudalego – przekazanie terenów skarbu państwa w Kłokocinie do zasobów komunalnych Rybnika za symboliczną złotówkę na tereny przemysłowe za cenę wysiłku inwestycyjnego dwóch pokoleń Rybniczan, którzy będą spłacać kredyty i wypełniać zobowiązania kredytodawców przez długie lata. Niestety droga ta nie stała się przedsięwzięciem biznesowym dla miasta, otwierającym wreszcie nowe tereny przemysłowe, o czym zadecydował urzędujący Prezydent Kuczera. Wolał on zbudować betonowy piętrowy, świecący pustakami parking na Halera i zrealizować jeszcze kilka innych mniej potrzebnych inwestycji zamiast oddać w ręce przedsiębiorców 70 ha z infrastrukturą. Niewybaczalny błąd. W ocenie wielu mieszkańców brak wyobraźni biznesowej, brak wytrwałości i odwagi w podejmowaniu trudnych negocjacji zaważyły o tym że droga ta to jedynie piękny wygodny trakt samochodowy. Nie zgadzaliśmy się i nie zgadzamy z anty biznesową polityką prezydenta Piotra Kuczery. Był to główny powód odejścia BSRu z koalicji popierającej Kuczerę w poprzedniej kadencji. Teraz możemy jedynie stwierdzić z przykrością, że mieliśmy rację. Gratulacje i podziękowania kierujemy dla wykonawcy i właściciela – polskiej, prywatnej firmy, która tę drogę wybudowała. Obecnie oczekujemy jeszcze na wyjaśnienia związane z rozliczeniami finansowo-rzeczowymi tej inwestycji.

Są w działalności Prezydenta i koalicji rządzącej w 2019 roku rzeczy dobre, które Blok Samorządowy Rybnik popiera. Nie zobaczymy ich w sprawozdaniu wykonania budżetu w liczbach a nawet w części opisowej ale mają znaczenie fundamentalne dla nas i dla przyszłych pokoleń rybniczan. Jest to uchwała nr 125/XI/2019 z dnia 23 maja w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec". Tym większy szacunek dla Pana Prezydenta Kuczery, który wycofał się z wcześniejszych swoich deklaracji z 2015r. i składanych jeszcze wcześniej przez śp. Prezydenta Adama Fudalego w 2012 o współpracy ze Spółką BAPRO w kierunku realizacji przedsięwzięcia budowy kopalni Paruszowiec.

Jeszcze parę słów dotyczących źródeł finansowania. W 2019 roku została zaciągnięta kolejna transza kredytu EBI w kwocie 83 mln zł. Drugim dużym źródłem finansowania były wolne środki z 2018 roku ponad 88,5 mln zł, określane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (czyli de fakto środki kredytowe) oraz pożyczka z NFOŚiGW w kwocie ponad 1,4 mln zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą w końcu 2019 - 247 174 360 zł skumulowany niedobór środków wzrósł w stosunku do 2018 ponad 2 krotnie i wynosi -163 125 999 – w efekcie nadwyżka środków pieniężnych jako różnica powyższych zobowiązań i skumulowanego długu na koniec roku wynosiła 84 047 969,70 zł. Co z tego wynika – środki te mogły finansować w 2019 roku wiele zadań. Pieniędzy w 2019 roku nie brakowało a mimo to tak wielu zadań nie wykonano.

Mówiąc o finansowaniu chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt. Z powyższych rozważań jasno wynika, że jednym z podstawowych źródeł finansowania deficytu w budżecie Rybnika jest kredyt udzielony na okres 25 lat przez EBI. W 2019 roku Prezydent zwrócił się do EBI o podwyższenie udzielonej linii kredytowej w wysokości 267 mln zł. W 2019 roku Prezydent uzasadniał wniosek kontynuowanym programem inwestycyjnym i koniecznością pokrycia deficytu. Europejski Bank Inwestycyjny rozpatrzył pozytywnie wniosek Prezydenta podwyższając limit do 320,4 mln zł utrzymując okres wykorzystania linii do końca 2020 roku. Kredyt będzie spłacany przez 25 lat od 2021 roku. Kredyt z EBI jest obecnie głównym i najtańszym źródłem finansowania zadań inwestycyjnych i tu chwała Panu Prezydentowi, że na tym polu ma bardzo dobre relacje z kredytodawcą. Rzecz jednak w tym jakie zadania są finansowane z tego kredytu. Tu niestety zachwytu nie ma. Spośród 132 zadań możemy znaleźć absurdalne „perełki” z punktu widzenia zdroworozsądkowo myślącej, nie wtajemniczonej w arkana finansów osoby, czy nawet ośmioklasisty (nie ujmując jego godności). Przykładowo są np.: zakup mebli, urządzeń miejskich, urządzanie placów zabaw, siłownie terenowe, modernizacje instalacji elektrycznej i teletechnicznej, monitoring, zadaszenia, kontenerowe zaplecza itd. (przyp. autora - odsyłam do zestawienie 132 zadań w odpowiedziach na zapytania na bip: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=352&Id=50016).

Zadam pytanie na które nie oczekuję odpowiedzi: czy komukolwiek z uczestników i obserwatorów tej sesji, gości internetowych przyszłoby na myśl aby np. zakupić nowy samochód z kredytu, który będzie spłacany przez 25 lat?. Odpowiem za wszystkich – na pewno nie, owszem TAK ale z kredytu ze spłatą przez 5 lat. Koś zapyta dlaczego? - uczeń szkoły podstawowej odpowie – samochód jak będzie miał 10 lat będzie już stary, po 15 latach może być mocno zardzewiały, trzeba będzie dużo w niego wkładać a raty kredytowe miesięcznie trzeba spłacać przez 25 lat, samochód będzie już dawno na złomie a raty kredytowe trzeba dalej płacić. Nie można kupować „drobiazgów, o krótkiej żywotności czyli szybkiej amortyzacji z kredytu spłacanego przez 25 lat?. Na takie gospodarowanie środkami publicznymi mieszkańców Rybnika Blok Samorządowy Rybnik nie wyraża zgody. Huśtawka, meble, kontener – będą szybciej na złomie, wysypisku nim spłata 25 letniego kredytu. Trzeba gospodarować zasobami finansowymi rozsądnie i rozumnie. Bieżące potrzeby, mniej kosztowne inwestycje, o krótkiej żywotności, musimy finansować z posiadanej nadwyżki operacyjnej a finansowanie dużych zadań inwestycyjnych można realizować z długoterminowego kredytu, uwzględniając przy tym możliwość uzyskania bezzwrotnych środków pomocowych z budżetu Państwa lub Unii Europejskiej. Takiego myślenia i postępowania oczekujemy od Prezydenta. Realizacja szeregu inwestycji kubaturowych zagraża stabilności finansów miasta, bo nikt kompetentnie nie mówi, na jakim poziomie będą koszty eksploatacji i utrzymania tych obiektów.

W dziedzinie realizacji programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku zwracam uwagę na niski poziom pozytywnie rozpatrzonych wniosków - w trybie pozakonkursowym zostało złożonych 91 ofert a udzielono tylko 40 dotacji na kwotę 245 tys. zł. Skala wsparcia organizacji w tym segmencie jest zdecydowanie za niska. Panie Prezydencie czy naprawdę nie można zaprzestać wydawania blisko 600 tys. złotych na puste przebiegi dodatkowych kursów pociągu relacji Wodzisław – Rybnik – Wodzisław i przeznaczyć pieniądze na tę działalność sportową i społeczną i zwiększyć pomoc nawet o 250%?

W dziedzinie zatrudnienia i płac w n/mieście prowadzona przez Prezydenta polityka zwiększania zatrudnienia i ograniczania podwyżek dla pracowników skutkuje niezadowoleniem pracowników i pozbawieniem ich perspektyw na poprawę sytuacji materialnej (wzrost płac ogólnie w urzędzie nie nadąża za wzrostem średniej krajowej). A zatrudnienie w samym urzędzie wzrasta o 10 etatów do 455,5.

Powyżej zamieszczam tabele etatów, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tabelę funduszu wynagrodzeń ze składkami w Rybniku), które obrazują wzrost etatów w stosunku do 2014 roku o 540, w tym poza nauczycielskich o 263. Rocznie kosztuje to budżet miasta około 33 mln zł. (32.540.508,00 zł).

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na przestrzeni 2014 do 2019 wykazuje wzrost o 30%. W Rybniku fundusz wynagrodzeń ze składkami na przestrzeni tych lat wzrósł dokładnie tyle samo – czyli też o 30 %. Z tym, że ten fundusz zawiera koszty wynagrodzeń ze składkami na 540 etatów, zwiększonych przez Pana Prezydenta na przestrzeni sprawowania urzędu. Zamiast podnosić płace Pan Prezydent zwiększa etaty i mocno spowalnia wzrost płac. Efekty tej złej polityki są wyraźnie zauważalne.

Panie Prezydencie w Straży Miejskiej nie radzi sobie Pan z tym problemem zatrudnieniowo-płacowym zupełnie. Pracownicy są przeciążeni pracą papierkową, biurokratyczną, eko-patrole stanowią margines efektywnego czasu ich pracy a powinno być odwrotnie. Eko-patrole powinny być najważniejszym zadaniem straży miejskiej. 20% rotacja pracowników, ogłoszonych 8 naborów w celu uzupełnienia wakatów. Na obecnie pracujących 49 aż 12 to nowi pracownicy, w ciągu roku zwolniło się 10 pracowników z powodów niskich uposażeń i nadal są wakaty.

Alarmująca sytuacja jest w wydziale informatyki, zwolnił się jeden informatyk, są dwa wakaty i nie ma pomysłu co dalej. Pracownikom oferuje się zbyt niskie wynagrodzenie. Informatyzacja i cyfryzacja to kluczowe wyzwania, które jednak nie znalazły zrozumienia u Prezydenta i odzwierciedlenia w nakładach również inwestycyjnych w 2019 roku. Trzeba wprowadzać najnowocześniejsze rozwiązania, zatrudnić i zlecić najlepszym fachowcom przebudowę informatyczną i cyfrową we wszystkich jednostkach miasta.

Przykre jest również, że nie ma zrozumienia i determinacji Prezydenta w zatrudnianiu w urzędzie osób niepełnosprawnych. W 2019 roku zwolniły się 2 osoby i nie ma nowego naboru. Przez to ponosimy dodatkowe koszty na PFRON. Obecnie zatrudniamy 5,58 etatu osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Dziwić się należy, że miasto nie potrafi przeprowadzić odpowiedniej akcji promującej zatrudnienie osób niepełnosprawnych – mając ku temu odpowiednie środki i narzędzia w mediach, na bilbordach, przystankach autobusowych, w internecie, Gazecie Rybnickiej itd.

W dziedzinie ochrony mieszkańców przed zabójczym zanieczyszczeniem powietrza też brakuje determinacji Pana Prezydenta. Prezydent mógł już w 2019 roku przygotować i przedstawić radzie miasta do zaakceptowania Gminny Program Niskoemisyjny i regulamin, aby już w 2020 roku realizować kolejne etapy programu – łącznie z przyjmowaniem i oceną wniosków mieszkańców. Program otwiera możliwości sfinansowania ze środków państwa i miasta oraz pomocowych nawet 100% nakładów na modernizację energetyczną budynków i źródeł ciepła dla osób o niskich dochodach na gospodarstwo.

Radni Klubu Samorządowego Rybnik, pilnie uczestnicząc we wszystkich zdalnych posiedzeniach komisji branżowych ( za co kolegom bardzo dziękuję), przeanalizowali bardzo bogaty materiał dotyczący zrealizowanego budżetu miasta. Wielkie podziękowanie dla służb finansowych, Pana Skarbnika, Sekretarza, wiceprezydentów oraz dla naczelników i dyrektorów za przygotowanie obszernego materiału sprawozdawczego za 2019 rok. W opinii zwróciliśmy szczególną uwagę na problemy, których Prezydent Piotr Kuczera w 2019 roku nie rozwiązał. Rekomendujemy aby pilnie zajął się nimi, ku pomyślnemu rozwojowi Rybnika i zadowoleniu jego mieszkańców. Podzielamy niepokój Prezydenta wyrażony w sprawozdaniu związany z zwiększaniem kosztów utrzymania nowo budowanej infrastruktury, nie tylko chodzi o drogę Racibórz-Pszczyna ale głównie inwestycje kubaturowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, po dokonanych klubowych konsultacjach, większością głosów 2:1, radni Bloku Samorządowego Rybnik negatywnie oceniają realizację planów ujętych w sprawozdaniu i nie udzielają Prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu 2019 roku. Osobiście ja jako przewodniczący klubu stwierdzam, że nie wykorzystał Pan kredytu zaufania, którego udzieliłem Panu rok temu.

Na zakończenie, chcę przekazać w imieniu członków kluby radnych Bloku Samorządowego Rybnik podziękowania wszystkim szeregowym pracownikom oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, służb komunalnych, zieleni i magistratu za Waszą codzienną pracę, za zaangażowanie i profesjonalizm, życzliwość i uśmiech na twarzy, który jest nam wszystkim bardzo potrzeby. Dziękujemy również, mimo ostrych słów krytyki skierowanych do Pana Prezydenta za wszystkie dobre rzeczy, które uczynił w minionym 2019 roku dla miasta i jego mieszkańców. Na koniec wymienię tych, których nie ma w budżecie miasta, naszych wspaniałych duszpasterzy w parafiach, którzy nieprzerwanie proszą Boga codziennie w wieczornym różańcu o pomyślność w Ojczyźnie naszej i Rybniku. Bóg zapłać i szczęść Boże wszystkim, a w szczególności samorządowcom obchodzącym 30 lat działalności. Powodzenia na następne lata służby.

W imieniu Bloku Samorządowego Rybnik

Michał Chmieliński – przewodniczący klubu

Podpisy Radnych

Bloku Samorządowego Rybnik:

1/ Andrzej Wojaczek

2/ Jacek Mularczyk

2/ Michał Chmieliński – przewodniczący klubu BSR

Oceń publikację: + 1 + 36 - 1 - 53

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (25):
 • ~Arteks 2020-05-29 16:38:55

  Równie dobrze można by to powiedzieć o naszych starszych już radnych, że kiedyś byli optymistami, marzycielami, wizjonerami - teraz stali się pesymistami, narzekaczami. Panowie, a może by już tak na emeryturę i zrobić miejsce dla młodego pokolenia?

  65 55
 • ~Gruby21 2020-05-29 17:04:34

  A ja tam się cieszę,chociażby z tego, że w ostatnich latach wiele budynków doczekało w mieście termomodernizacji i remontów. O tym nikt nie mówi. Ale faktycznie szkoda, że wiele świetnych projektów nie doczekało się terminowej realizacji. Trzymam kciuki aby się udało.

  48 20
 • ~ 2020-05-29 17:42:21

  Jak tak patrzę na to zdjęcie od lewej to mam skojarzenia z Waldorfem i Statlerem z Muppet Show (pamiętacie pewnie dwóch panów w loży i ich komentarze, które czasem były widowiskowe ale nie miały już na nic wpływu).

  43 19
 • ~dwie_kosy 2020-05-29 18:32:37

  A ja słyszałem, że jest ktoś, kto chce robić dużą inwestycję na Paruszowcu. Wpływy do budżetu myślę byłyby nie małe. A pan 0,49 ze swoją świtą robią wszystko żeby go wygonić. No to jak to jest?

  33 29
 • ~gruba 2020-05-29 19:19:40

  Arteks itp. Jakiś mądry cwaniak A nie chcesz powiedzieć po prostu prawdy. RYBNIK jest tak zadłużony że masakra

  42 26
 • ~tf2 2020-05-29 20:20:05

  Druzgocąca, merytoryczna i prawdziwa ocena. Przerost administracji w magistracie jest faktem, warto byłoby zweryfikować kogo oni tam zatrudniają.
  Nie ma to jak brak argumentów na bolesną prawdę - skomentować wiek: a to za starzy, a to za młodzi. I kto tu marudzi?

  32 19
 • ~Arteks 2020-05-29 20:36:26

  @gruba - jeśli chodzi o "masakrę" w zadłużeniu to można tak określić Żory - tam skala zadłużenia jest niespotykana. Nie tylko zadłużone jest miasto ale także miejskie spółki - a przecież żadnych spektakularnych inwestycji tam nie było. W Rybniku nie ma mowy o żadnej masakrze. Nigdy nie byliśmy i nie jesteśmy w czołówce najbardziej zadłużonych samorządów. I to mimo, że Rybnik wybudował gigantyczną inwestycję drogową i ogólnie od lat ciągle coś buduje, remontuje, a nawet... rewitalizuje kopalnię. Ile jest na Śląsku miast które odważyło się na przejęcie starej kopalni w całości i jej rewitalizację? Nie znam takiego. Owszem są fajne przypadki pozostawienia szybu jak np. w Katowicach czy Świętochłowicach lub budynków kopalnianych jak po d. KWK Gliwice - ale jesteśmy jedyni którzy chcą zachować cały obiekt W CAŁOŚCI. No ale niestety to kosztuje. Ale wolę aby władze miasta wydawały na takie rzeczy niż na... Sasinadę, trenerów narciarstwa, rozgłośnie radiowe nawiedzonych księży czy na maseczki buble - czym może "pochwalić się" obecny rząd.

  31 34
 • ~Arteks 2020-05-29 20:42:43

  @dwie_kosy - długo się zastanawiałem kto jeszcze chciałby inwestować w środku Europy w XXI wieku w węgiel. Podobno za Bapro stoi biznes komunistycznych Chin... Chińczycy poza tym, że tolerują mokre targi na których można kupić koty, małpki czy nietoperze do zjedzenia to także kraj znany z produkcji wszelkiego rodzaju tandety i śmieci. I my mielibyśmy pozwolić na to aby Chińczycy rozpieprzyli Rybnik? Nigdy na to nie pozwolimy. Jak Bapro wróci - zaangażujemy wszystkie możliwe organizacje ekologiczne z całej polski i Europy łącznie z Green Peace. Niech sobie Chińczycy stawiają kopalnie na Ukrainie w Korei Północnej albo w Chinach. My na to nie pozwolimy, szczególnie po tym jak zarazili świat Covidem.

  37 34
 • ~rybnikus 2020-05-30 20:53:42

  ~Arteks, kiedy oddacie 262 miliardy zł? A Rydzyk nic nikomu nie ukradł. Nawet Rybnikowi i ma pełnię praw obywatelskich jak ty ale on na ciebie nie pluje.

  4 10
 • ~artefaks 2020-05-30 21:08:46

  ~rybnikus 2020-05-30 20:53:42

  Kiedy oddacie 262 miliardy zł? A Rydzyk nic nikomu nie ukradł. Nawet Rybnikowi i ma pełnię praw obywatelskich jak ty ale on na ciebie nie pluje.

  Rybnikus .Stwierdzeniem że nie ukradł ,,nawet Rybnikowi" sugerujesz podprogowo że jednak komuś ukradł i do tego nie jest Polskim obywatelem ?Oj nie ładnie , nie ładnie. Ładny prezent na urodziny robisz zasłużonej dla obrony demokracji osobie. Po skończeniu 75 lat zgodnie z prawem kanonicznym powinien odejść na emeryturę. Więc chętnie dorzucę cegiełkę (które tak lubi ) na prezent na odchodne. Dlaczego więc kłamiesz ?

  6 1
 • ~rybnikus 2020-05-30 21:20:25

  ~artefaks, znowu łżesz jak POlitruk. W czym skłamałem jak mi sugerujesz? W Polsce nie ma nakazu przymusowej emerytury. Niech pracuje dla dobra Polski i kościoła, ludzie widzą, że każda złotówka przynosi efekty. Co zbudował Tusk ze składek swojej partii?

  1 6
 • ~artefaks 2020-05-30 21:53:11

  ~artefaks, znowu łżesz jak POlitruk.

  Panie Rybnikus. Jakie to urocze :) spuszczona trąba avatara w barwach LGBT uniosła się od gniewu.W Pana słowach nie widzę chronologii. Żeby ,,łżeć znowu ". Trzeba było to już robić wpierw. Specjalistą od łżeelit jest wiadomo kto. Zwróć się o przeszkolenie.
  Chciałem dołożyć się do prezentu , a ty wpadasz w histerię? Krzyczysz więc powiedz czy sam coś dałeś? Jeśli nic nie dałeś to nie masz prawa do zabierania głosu. Osoba duchowna odchodzi na emeryturę nie wedle prawa polskiego lecz kościelnego. Po skończeniu 75 lat może zostać na stanowisku po zaakceptowaniu tego faktu przez papieża. Stolica apostolska cały czas się odżegnuje od wymienionego. Więc teraz jeśli pozostanie na stanowisku to będzie sygnał że ,,jednak go popiera."

  6 2
 • ~artefaks 2020-05-30 22:05:24

  @rybnikus.Co zbudował Tusk ze składek swojej partii?

  Drogi Przyjacielu nie interesuje mnie ta sprawa . Bo nie płacę z prostej przyczyny że nie należę i nigdy tam nie należałem.
  Byłoby Ci przyjemnie gdyby ktoś to ciebie zapytał : co robisz z kasą którą dostajesz za wierszówki ? Dajesz wielebnemu ? ( chyba nie, bo czuję skąpstwo). Więc inwestujesz w siebie ?
  Napisz tu coś , bo to może być interesujące.

  4 2
 • ~rybnikus 2020-05-30 22:08:18

  ~artefaks i to świadczy o twojej łżę inteligencji, nie masz czego to słonika w awatarze się przyczepiłeś aby mnie ośmieszyć. Tyle jesteś wart i twoje argumenty.

  1 5
 • ~rybnikus 2020-05-30 22:09:55

  ~artefaks za wierszówki? Nie znam takich słów, nie jestem POlitrukiem. I znowu wymyśliłeś kłamstwa jak GW_prawda!

  2 5
 • ~artefaks 2020-05-30 22:14:04

  ~rybnikus 2020-05-30 22:09:55

  ~artefaks za wierszówki? Nie znam takich słów, nie jestem POlitrukiem. I znowu wymyśliłeś kłamstwa jak GW_prawda!

  Rybnikus. Wierszówki otrzymują nie politycy. Ale spamujący trole zatrudnieni na farmach.Nie mów że nie wiedziałeś i jesteś ideowcem klepiącym tu absurdalne bzdury za free. Bo stracę resztę szacunku....

  5 2
 • ~rybnikus 2020-05-30 22:19:41

  ~artefaks, wiedziałem, że się pojawisz, ja jestem Polakiem i nie pluję na swoją Ojczyznę nawet za wasze jak twierdzisz, wierszówki, Dla mnie polskość to zawsze normalność.
  ~artefaks i Arteks macie wspólne konto w kasie UM?

  2 5
 • ~artefaks 2020-05-30 22:24:42

  ~rybnikus 2020-05-30 22:08:18

  ~artefaks i to świadczy o twojej łżę inteligencji, nie masz czego to słonika w awatarze się przyczepiłeś aby mnie ośmieszyć. Tyle jesteś wart i twoje argumenty.

  Rybnikus. Nie oceniam twojej inteligencji ,bo nie jestem doktorem psychiatrii. A słonik cię nie ośmiesza , bo jako jedyny wykazuje resztki tolerancji . Ja cię nie ośmieszam , a bronię przed ośmieszaniem ,bo to robisz skutecznie sam...
  Kłamstwa zarzucane GW są odgrzewane po 5 latach przez Latkowskiego w telewizji rządowej. Jeśli zarzucasz kłamstwa GW , to automatycznie zarzucasz też kłamstwo prawomyślnej telewizji...
  Więc człowieku poukładaj w szufladach

  5 2
 • ~rybnikus 2020-05-30 22:32:01

  ~artefaks, spróbuj ze swoim Brejzami. Oni takich jak ty lubią. TY lubisz Sekielskich oni wygrzebali księży sprzed 20 lat, gratuluję tylko prawdy cała dobę. Sprawdź tego linka i nie kłam więcej.
  https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/130641,tajna-instrukcja-po-przejac-internet.html

  3 4
 • ~artefaks 2020-05-30 22:36:58

  ~rybnikus 2020-05-30 22:19:41

  ~artefaks, wiedziałem, że się pojawisz, ja jestem Polakiem i nie pluję na swoją Ojczyznę nawet za wasze jak twierdzisz, wierszówki, Dla mnie polskość to zawsze normalność.
  ~artefaks i Arteks macie wspólne konto w kasie UM?

  Rybnikus. Żeby mieć ,,wspólne konto" to trzeba albo być małżeństwem, albo w układzie rodzic dziecko. Bo małżeństwa homoseksualne które ty tolerujesz , co sądzę na podstawie barw avatara ( niebieski chłopiec ,różowy dziewczynka)nie wchodzą w naszym ustawodawstwie w grę....
  Jeśli chcesz obrazić Arteksa stawiając go ze mną w parze. To właśnie to zrobiłeś :)
  Ja jestem ukrytą opcją niemiecką i obywatelem drugiego sortu. Nawet Prezydent RP powiedział słowami ,, nie jestem prezydentem wszystkich polaków" to że nie jest moim prezydentem.
  Teraz mam dylemat. Czy mogę na niego głosować? jak on może brzydzi się mojego głosu i po prostu tego nie chce ?

  4 3
 • ~rybnikus 2020-05-30 22:40:11

  ~artefaks, belkoczesz nie na temat i mój awatar to twój wróg i dobrze, że go atakujesz. I wątpię czy jesteś Polakiem, masz co najwyżej polskie obywatelstwo.

  3 3
 • ~artefaks 2020-05-30 22:50:37

  ~rybnikus 2020-05-30 22:32:01

  ~artefaks, spróbuj ze swoim Brejzami. Oni takich jak ty lubią. TY lubisz Sekielskich oni wygrzebali księży sprzed 20 lat, gratuluję tylko prawdy cała dobę. Sprawdź tego linka i nie kłam więcej.

  Człowieku. Ty nie obrażasz mnie ( bo dla mnie ta konwersacja to intelektualna przyjemność). Ale obrażasz molestowane i zgwałcone dzieci.Podajesz mi jakiegoś linka ( złamałeś regulamin tego forum) do gadzinowej telewizji.Ja lubię, nie lubię (?) wyżej wymienionych. Lecz cenię prawdę i logikę wypowiedzi. Jeśli to będzie w twoich wypowiedziach to też to docenię ( pracuj nad sobą)W skrócie można powiedzieć cenię prawdę i sprawiedliwość w prawdziwym ( nie wypaczonym )słowa tego znaczeniu

  5 3
 • ~artefaks 2020-05-30 23:01:09

  ~rybnikus 2020-05-30 22:40:11

  ~artefaks, belkoczesz nie na temat i mój awatar to twój wróg i dobrze, że go atakujesz. I wątpię czy jesteś Polakiem, masz co najwyżej polskie obywatelstwo.

  Panie rybnikus. Rozumiesz tak trudne słowo jak bełkot? Cieszę się. Poznanie faktu jest pierwszą rzeczą do ustalenia stanu rzeczy. Więc co pan bełkoce ?Nie jestem ,,prawdziwym " Polakiem. Ano wedle waszej frazeologii nie jestem , bo jestem zakamuflowaną opcją niemiecką i obywatelem 2 sortu ? Twój awatar mnie boli ? Nie śmieszy. Bo jest dowodem twojego wewnętrznego zaplątania. Przybierasz barwy które atakujesz. Gdybyś rozumiał co to jest słowo paradoks, To by to wyjaśniało. Ale to jest niestety poza twoim zasięgiem . Już tłumaczę w sposób który zrozumiesz, Banan wisi za wysoko na drzewie...

  5 3
 • ~rybnikus 2020-05-30 23:01:45

  ~artefaks, zabolało? To jest link z 2008 roku, wasze rządy i tylko cenzura to wasze argumenty jak za PZPR.

  3 4
 • ~artefaks 2020-05-30 23:13:46

  ~rybnikus 2020-05-30 23:01:45

  ~artefaks, zabolało? To jest link z 2008 roku, wasze rządy i tylko cenzura to wasze argumenty jak za PZPR.

  Człowieku. skąd się urwałeś? Jaki mój rząd ? Jaki PZPR ? ( Polska Zjednoczona PRawica ?)Jakie argumenty? Sam odkrywczo wyszukałeś słowo ,,bełkot" Które doskonale opisuje stan rzeczy. Myślisz że tracę czas na odsłuchiwanie ,,bełkotu" z gadzinowego linku ?
  Gadasz coś jeszcze o jakieś cenzurze ?Zapytaj wodza . On doskonale jest w tym temacie zorientowany. Bo się wychował w rodzinie z takimi tradycjami.
  Wydaje mi się że ,,twój ból ,jest większy niż mój"

  4 2

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jaką narodowość zadeklarujesz w Narodowym Spisie Powszechnym?

Oddanych głosów: 3383