zamknij

Wiadomości

Bapro odpowiada na uwagi mieszkańców i władz miasta

2019-11-13, Autor: Bartłomiej Furmanowicz

Długo musieliśmy na nie czekać, ale już są. Spółka Bapro chcąca wybudować kopalnię „Paruszowiec” przesłała do RDOŚ odpowiedzi na uwagi mieszkańców i władz miasta. Czego możemy się dowiedzieć z tego obszernego materiału?

Reklama

Bapro odpowiada

Wczoraj NIE dla eksploatacji złoża "Paruszowiec" poinformował internautów, że są dostępne odpowiedzi firmy Bapro na uwagi społeczeństwa, firm i Miasta. - Co prawda na obecnym etapie postępowania nie jesteśmy już stroną i nie możemy bezpośrednio zgłaszać kolejnych uwag w RDOŚ, ale stroną jest Rybnicki Alarm Smogowy, który współpracuje z Fundacja Frank Bold i to z ich pomocą nadal możemy działać – czytamy.

Jak dalej informuje fanpage, przeciwnicy budowy kopalni „Paruszowiec” mają też ekspertyzę, którą się posłużą.

- Ewentualne, kolejne uwagi muszą być przemyślane i bardzo fachowe. Jeśli ktoś po zapoznaniu się z uzupełnieniem przygotowanym przez Bapro będzie miał konkretne zastrzeżenia to prosimy o kontakt z nami (w wiadomości prywatnej lub przez Rady Dzielnic) bądź z Rybnickim Alarmem Smogowym

- dowiadujemy się.

Tysiące uwag, dziesiątki stron

Przypomnijmy, że w maju tego roku RDOŚ w Katowicach otrzymał tysiące uwag od mieszkańców Rybnika i władz naszego miasta, którzy sprzeciwiają się budowie kopalni „Paruszowiec”.

Spółka Bapro potrzebowała kilku miesięcy na przejrzenie ich wszystkich i ustosunkowanie się do zastrzeżeń. Opracowanie odpowiedzi przygotowało Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska – SEPO z Knurowa. Materiał liczy sobie dokładnie 248 stron. Czego możemy dowiedzieć się z odpowiedzi?

Kwestia połączenia kopalni „Paruszowiec” z elektrownią w Rybniku

W tym rozdziale dowiadujemy się, że są prowadzone rozmowy z PGE, właścicielem rybnickiej elektrowni. Jak czytamy, aktualnie inwestor nie posiada podpisanych stosownych porozumień oraz umów z Elektrownią Rybnik, w tym o budowie taśmociągu.

Mimo to inwestor snuje wizję o współpracy pomiędzy podmiotami.

- Z uwagi na lokalizację obu zakładów, może być ona jednym z głównych odbiorców węgla z projektowanej kopalni. Oba podmioty wyrażają chęć współpracy, a prowadzone rozmowy mają w najbliższej przyszłości doprowadzić do podpisania listu intencyjnego o jej podjęciu

- dowiadujemy się.

Ta współpraca ma przynieść korzyści poprzez ograniczenie emisji ze zwałów czy spalin z lokomotyw. Ma się polepszyć jakość spalania, a także będzie produkowana „ultra-czysta woda”, która może być wykorzystywana do celów chłodniczych w elektrowni.

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych

Spółka Bapro podpisze umowę o współpracę z firmą zewnętrzną w zakresie odbioru odpadów, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji.

- Posiada swoje zakłady produkcyjne w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu i Mysłowicach. Tam będzie trafiała skała płonna niewykorzystana na potrzeby własne przez Inwestora. Raport w żadnym miejscu nie wskazuje planu budowy obiektu unieszkodliwiania odpadów przy projektowanym zakładzie, bądź w innym miejscu w Rybniku

- czytamy.

Z kolei transport skały płonnej będzie odbywał się głównie drogą kolejową, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

Co do kwestii trudności odbioru odpadów na etapie realizacji inwestycji, spółka informuje, masa urobku powstającego z drążenia upadowych w ciągu doby będzie wynosiła średnio około 2050 Mg.

- Przyjmując ładowność standardowej węglarki typu E jako 57 Mg, dobowo do wyekspediowania będzie 36 wagonów. To nie jest nawet 1 skład. Inwestor podtrzymuje zatem zamiar i techniczną możliwość bieżącego transportu odpadów pochodzących z udostępnienia. Zabezpieczeniem na czas, kiedy nie będzie możliwości załadunku urobku na bieżąco, np. na czas manewrowania pociągów, bądź nieprzewidzianej awarii, będzie utwardzony plac składowy, odpowiednio uszczelniony i zabezpieczony przed przedostawaniem się substancji do środowiska gruntowo-wodnego. Będzie to obiekt tymczasowy, o wymiarach ok. 40 m x 40 m, który docelowo zostanie rozebrany.

Eksploatacja pod terenami leśnymi CKK Rud Wielkich. Oddziaływanie na tereny rekreacyjne

Bapro informuje, że 70% eksploatacji górniczej będzie znajdowało się pod terenami lasów.

- Eksperci Głównego Instytutu Górnictwa w swojej ekspertyzie pt.: Badanie bezpieczeństwa powszechnego oraz ocena metodą hydromorfologiczna-kartograficzną zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych w związku z planowaną eksploatacją złoża węgla kamiennego „Paruszowiec”, wykonywanej na zlecenie przyszłego przedsiębiorcy górniczego, oceniali zagrożenia oraz przewidywane szkody górnicze, towarzyszące tak zaplanowanej eksploatacji górniczej. Dotyczą one w szczególności cieków powierzchniowych, w tym rzeki Ruda i miejsc rekreacji w okolicy stawu Paruszowiec oraz potoków: z Kamienia i ze strzelnicy LOK, położonych w terenach leśnych oraz potoku z Boguszowic, położonego w terenach zabudowanych. Wskazali oni szereg działań profilaktyczno-naprawczych, które będą towarzyszyć planowanej eksploatacji górniczej, oraz które powinny stać się jej warunkami

- czytamy.

Inwestor zaznacza też, że tężnia znajduje się poza obszarem objętym negatywnymi wpływami górniczymi.

- Nieznaczna, wskazana w Raporcie, przebudowa misy stawu Paruszowiec, nie będzie miała trwałego wpływu na pogorszenie się walorów rekreacyjnych tego terenu. Wszystkie elementy, które będą musiały zostać usunięte (np. alejki, latarnie, ławki, stanowiska wędkarskie itd.) z uwagi na wykonanie projektowanego zadania hydrotechnicznego zostaną odtworzone na koszt przedsiębiorcy górniczego. Będzie to miało miejsce przed rozpoczęciem eksploatacji. Wpływy z eksploatacji w rejonie Stawu Paruszowiec mają nie przekroczyć wartości 2 m w całym okresie wnioskowanej koncesji (tj. przez okres 30 lat). Oznacza to, że proces osiadania tego terenu będzie następował bardzo powoli i będzie praktycznie niezauważalny. Nadbudowa brzegów stawu pozwoli przygotować go do tych wskaźników. Pozostałe elementy zapewniające możliwości rekreacji omawianego rejonu, jak między innymi tor do jazdy na rolkach będą przedmiotem inwentaryzacji przed rozpoczęciem eksploatacji. Nie są one obiektami o skomplikowanej czy zaawansowanej konstrukcji i usuwanie powstałych na nich uszkodzeń nie będzie nastręczało trudności. Naprawy będą wykonywanie na bieżąco, na koszt przedsiębiorcy górniczego – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób eksploatacji złoża – w tym podsadzki

Spółka wyjaśnia, że dla części eksploatowanego złoża planuje się wykorzystanie posadzki hydraulicznej.

- Koszt podsadzania około 30% wyrobisk eksploatacyjnych został przewidziany w biznesplanie Inwestora, w celu prowadzenia działań ochrony powierzchni. Projektowany zakład ma być zakładem nowoczesnym, wydajnym i dzięki temu mieć niski koszt wydobycia węgla. Co więcej przy planowanej współpracy z Elektrownią Rybnik, koszty operacyjne dodatkowo drastycznie spadną. Niższe koszty pozwalają zatem na zaangażowanie dodatkowych środków tam, gdzie jest potrzebna profilaktyka przed wpływami z eksploatacji górniczej.

Poniżej zamieszczono mapę planowanego zasięgu stosowania podsadzki hydraulicznej

Pole znajdujące się poniżej linii kreskowej koloru czerwonego (kreskowanie czerwone) przedstawia rejon, gdzie podsadzane będą wszystkie pokłady przewidziane w harmonogramie do eksploatacji.

Na południe od rejonu kreskowanego na kolor czerwony nie przewiduje się eksploatacji węgla.

Pole znajdujące się pomiędzy liniami kreskowymi koloru czerwonego i niebieskiego (kreskowanie niebieskie) przedstawia rejon, gdzie podsadzanych będzie część pokładów przewidzianych w harmonogramie do eksploatacji.

Na północ od obszarów zakreskowanych nie przewiduje się podsadzania – eksploatacja z zawałem stropu.

- Należy zwrócić uwagę na to, że metoda wykorzystująca model górotworu naruszonego, nie pozwala definitywnie rozstrzygnąć, czy w trakcie realizacji określonych zamierzeń eksploatacyjnych wystąpią wstrząsy górotworu. Pozwala ona jedynie na określenie maksymalnej energii potencjalnych wstrząsów indukowanych, uzależniając ją od podstawowych parametrów górotworu naruszonego. Tak więc, w przypadku części spośród analizowanych projektowanych wyrobisk wybierkowych, może okazać się, że roboty te nie będą indukowały wstrząsów górniczych, względnie obserwowany poziom zagrożenia sejsmicznego będzie zdecydowanie niższy

Metoda ta jednak nie uwzględnia rzadkiego i słabo zbadanego zjawiska jakim są wstrząsy regionalne, które są wywoływane skumulowanymi wpływami bieżącej eksploatacji oraz wcześniej przeprowadzonymi wybraniami.

Spółka wykonała jednak obliczenia stopnia intensywności drgań. Przyjęli czas trwania drgań wynoszący powyżej 3 s.

- W przypadku wystąpienia zjawisk charakteryzujących się krótszym czasem trwania, ich intensywność będzie mniejsza. Maksymalne amplitudy poziomych składowych prędkości drgań gruntu wyniosą około 0,014 m/s, natomiast przyspieszeń drgań gruntu wyniosą około 0,391 m/s2 . Odpowiada to nieznacznemu przekroczeniu wartości granicznych II stopnia intensywności drgań. Oznacza to, że nawet w przypadku wystąpienia drgań o maksymalnych szacowanych parametrach, będą one całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz nieuszkodzonych elementów niekonstrukcyjnych budynków

- czytamy.

 

Maksymalne amplitudy składowych poziomych prędkości drgań gruntu [m/s]

Stopień intensywności drgań wg skali GSIGZWKW-2012-V na podstawie prognozowanych maksymalnych amplitud składowych poziomych prędkości drgań gruntu

Stan techniczny obiektów objętych wpływami, w tym obiekty przemysłowe i sposób zabezpieczenia; zniszczenie 500 domów

Spółka odpowiada na uwagi dotyczące niewykonanej inwentaryzacji budynków oraz braku zabezpieczeń na odpowiednie kategorie wpływów.

Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych Głównego Instytutu Górnictwa na podstawie posiadanej mapy zasadniczej powierzchni dokonał wizji terenowych, które pozwoliły na rozpoznanie ogólnych kwestii dotyczących zagospodarowania powierzchni projektowanego terenu górniczego. Na tej podstawie oraz na podstawie wykonanej prognozy planowanego oddziaływania dokonano następujących ustaleń:

- W dzielnicy Piaski prognozuje się wystąpienie oddziaływań górniczych od I do V kategorii. V kategoria oddziaływania górniczego obejmie 5 obiektów kubaturowych, w 31 obiektach wystąpi IV kategoria oddziaływania, w 290 obiektach – III kategoria oddziaływania górniczego, w 316 obiektach – II kategoria, a w 231 obiektach – I kategoria oddziaływania górniczego.

- W dzielnicy Paruszowiec prognozuje się wystąpienie oddziaływań górniczych od I do III kategorii. III kategoria oddziaływania górniczego obejmie 6 obiektów kubaturowych, w 73 obiektach wystąpi II kategoria, a w 32 obiektach – I kategoria oddziaływania górniczego.

- W dzielnicy Wielopole prognozuje się wystąpienie oddziaływań górniczych od I do V kategorii. V kategoria oddziaływania górniczego obejmie 17 obiektów kubaturowych, w 12 obiektach wystąpi IV kategoria oddziaływania, a w 13 obiektach – I kategoria oddziaływania górniczego.

- Odnosząc się do skali prognozowanego oddziaływania górniczego w terenie górniczym „Paruszowiec” należy stwierdzić, że najwyższemu oddziaływaniu górniczemu poddanych zostanie stosunkowo mała ilość obiektów. 22 budynki będą podlegały oddziaływaniu V kategorii, zaś 43 obiekty – IV kategorii szkód górniczych. Uruchomienie eksploatacji górniczej oddziałującej na te obiekty będzie w ich przypadku również wymagało wcześniejszego przeprowadzenia szczegółowych ekspertyz budowlanych w zakresie ich odporności i ewentualnych zabezpieczeń. Odpowiednio analogicznej inwentaryzacji będą musiały podlegać pozostałe obiekty kubaturowe, mieszkalne, gospodarcze i inne, leżące w strefie oddziaływania.

Połączenie centrum Miasta z wyjazdem w kierunku A1 – utrudnienia – ul. Mikołowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielopolską i Stawową do wiaduktu na linii kolejowej KotlarniaRybnik Boguszowice

- Zaznaczamy, że faktem są prognozowane obniżenia jezdni ulicy Mikołowskiej, które mają osiągnąć wartość 16 m. Nieprawdą natomiast jest przewidywanie, że takie oddziaływanie uniemożliwi korzystanie z tej ulicy. Nieprawdą jest w szczególności konieczność stałych przebudów i napraw jej jezdni. Zwraca się uwagę, że obecne nachylenie jezdni tej ulicy przy wyjeździe z lasu na Paruszowcu jest większe od przewidywanego nachylenia podłużnego jezdni na skłonie prognozowanej niecki z osiadań, szczególnie w początkowej fazie obniżeń

- odpowiada Bapro.

Utrudnienia komunikacyjne na liniach kolejowych – szlak Katowice Ligota – Nędza, sposób jej zabezpieczenia

- Prowadzenie eksploatacji górniczej pod linią PKP Katowice Ligota – Nędza będzie wymagało koordynacji robót górniczych, oddziałujących na tę linię oraz permanentnych prac profilaktyczno-naprawczych szlaku, zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Znanych jest wiele przykładów linii kolejowych, położonych w terenach górniczych, na których tego typu działania są skuteczne. Prędkość pociągów na tym odcinku szlaku z pewnością będzie musiała być obniżona w czasie prowadzenia wydobycia węgla pod tym szlakiem. Ekspertyza Głównego Instytutu Górnictwa określiła jednoznaczny sposób wykonywania prac profilaktyczno-naprawczych na tym odcinku szlaku kolejowego w trakcie prowadzenia eksploatacji górniczej.

 

Planowane oddziaływanie górnicze w rejonie lasów w Paruszowcu spowoduje pochylenia podłużne i poprzeczne torów linii PKP nr 140. Utrzymanie normatywów spadków podłużnych torów będzie implikowało konieczność cyklicznych rektyfikacji torów oraz nadbudowy nasypu na odcinku szlaku w km 35+500÷37+000, tj. od skrzyżowania szlaku z linią KPK─LK nr 302 do wiaduktu nad ulicą Wielopolską. Zakładając przywracanie normatywnego spadku podłużnego torów 6‰, korona nasypu w km 36+000 szlaku powinna zostać docelowo podniesiona maksymalnie o 17 m. W efekcie etapowych prac związanych z nadbudową nasypu i rektyfikacją torów, wykop (dla szlaku kolejowego) o głębokości do 7 m i szerokości 34 m, istniejący aktualnie na odcinku w km 35+700 ÷ 36+600, zostanie sukcesywnie zastąpiony nasypem o wysokości do 10 m (maksymalnie ponad pierwotnym terenem) i szerokości podstawy około 45 m (zajęcie dodatkowych dwóch pasów gruntów leśnych o szerokości do 6 m). Istniejący już dzisiaj nasyp szlaku kolejowego na odcinku w km 36+800 ÷ 37+000 będzie musiał docelowo być nadbudowany odpowiednio od 4,0 do 0,0 m. Pragnie się zwrócić uwagę, że po etapowej nadbudowie docelowo nasyp szlaku nie przekroczy wysokości maksymalnej 16 m, jaką ten obiekt posiada obecnie (w km 37+200).

 

Rekompensata degradacji terenów dla właścicieli – wpływy, badania odporności na kategorie terenu – wszystkie budynki mieszkalne, Wielopole, Piaski, ul. Nabrzeżna, zabezpieczenia

- Wbrew twierdzeniom zawartym w zgłoszonych uwagach opinii społecznej, Inwestor w pełni zdaje sobie sprawę i dostrzega oraz uwzględnił w Raporcie wagę zagrożeń dla bytowania ludzi związanych z realizacją przedsięwzięcia. W raporcie poddano ocenie kwestie utrudnień architektonicznych, uszkodzeń sieci wodociągowej, wpływu na stan studni przydomowych, kwestii szkód górniczych w obiektach, uprawach i gruntach, skutków obniżenia terenu, tąpań, oraz kosztów usuwania tych szkód i zabezpieczeń.

 

Inwestor zdiagnozował także dokładnie obszar zabudowy, który w istotnym stopniu będzie narażony na bezpośredni wpływ eksploatacji górniczej (IV i V kategoria). Obszar istotnego wpływu eksploatacji dotyczy 22 budynków, które będą podlegały oddziaływaniu V kategorii oraz 43 obiekty, które znajdą się w obrębie IV kategorii szkód górniczych. Inwestor deklaruje pokrycie pełnych kosztów usuwania powstałych w związku z szkodami, a nawet wykup nieruchomości, w razie wyrażenia takiej woli przez właścicieli po cenie odtworzeniowej. Inwestor planuje skierować do wszystkich właścicieli ww. 65 nieruchomości oferty zawarcia porozumienia regulującego wstępnie ww. kwestie.

 

Rozpoznanie złoża soli i wpływ na środowisko

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie, w nadkładzie złoża „Paruszowiec” zalegają warstwy wielickie, które zbudowane są z iłowców gipsowych i marglistych, gipsu grubokrystalicznego oraz soli kamiennej. We wschodniej części obszaru złoża znajdują się pokłady soli kamiennej, co stwierdzono w otworach badawczych:

- Paruszowiec 22 pokład soli kamiennej o grubości 10,5 m zalega na głębokości 221,8 m i izolowany jest od stropu karbonu warstwą utworów nieprzepuszczalnych o miąższości około 100 m,

- Paruszowiec 12 pod pokładem soli o grubości 5,1 m zalega ponad 160-cio metrowa warstwa nieprzepuszczalnych iłów.

Powierzchnia obszaru występowania pokładu soli kamiennej w granicach złoża „Paruszowiec” wynosi około 5 km2 . Obszar występowania soli kamiennej w utworach nadkładu złoża „Paruszowiec” znajduje się niemal całkowicie poza projektowanym obszarem i terenem górniczym. Tylko niewielka jego część (ok. 70 m2 ) pokrywa się z projektowanym obszarem i terenem górniczym, ale w tym rejonie nie prognozuje się naruszenia górotworu.

Nierealistyczny plan przetwarzania wód kopalnianych/ odsalania (skierowanie kondensatu do wyrobisk) i ich wpływ na środowisko

- Oczyszczona woda ze SOUW będzie stanowić własne źródło wody w kopalni – woda ze stacji będzie wykorzystywana jako woda technologiczna (głównie w ZMPW), woda kąpielowa w łaźniach oraz woda do celów ppoż. Wody dołowe w SOUW będą poddawane podczyszczaniu wstępnemu, mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji, odwróconej osmozie (filtracja membranowa). Systemy odwróconej osmozy są szeroko stosowanie na świecie w celach odsalania wody morskiej, do celów spożywczych i sanitarnych. Ponadto, możliwość uzyskania nawet wody „ultraczystej” w prosty sposób spowodowała, że zastosowanie odwróconej osmozy obserwuje się w przemyśle elektronicznym, chemicznym, tekstylnym, medycznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, w oczyszczalniach ścieków, itp., a w ostatnich latach również w górnictwie i oczyszczaniu wód pochodzących z tej działalności

Oczyszczone w SOUW wody, zarówno te wykorzystywane jak i zrzucane, będą charakteryzować się parametrami wody pitnej – szacuje się, że pod względem mineralizacji będą to wody półsłodkie.

Odniesienie do cmentarza pacjentów szpitala psychiatrycznego oraz ofiar tzw. Marszu Śmierci z Auschwitz - Birkenau w dolinie Rudy ze względu na ryzyko podtopienia, ew. ekshumacje, z analizą konfliktów – Izrael

- Zgodnie z mapami prognozowanych wpływów z eksploatacji, które zostały dołączone do Raportu o oddziaływaniu… (Załączniki od II-20.1 do II-20.6) odległość wschodniego narożnika działki, na której mogą znajdować się mogiły zmarłych (punkt o współrzędnych X = 5553349.15; Y = 6539496.97; PUW 2000) znajduje się w odległości większej od 300 m od krawędzi wpływów z eksploatacji. Oznacza to jednocześnie, że pod wspomnianymi terenami nie jest planowana eksploatacja górnicza. Dolina Rzeki Rudy nie zostanie zalana.

 

Przypuszczamy, że przedstawiona na załączniku II-20.6 II kategoria zagrożenia zawodnieniem została mylnie zinterpretowana przez wnoszącego uwagę, jako zalewisko. Przez tereny górnicze II kategorii zagrożenia zawodnieniem rozumie się tereny górnicze, które są lub będą objęte granicami ekstremalnego powodziowego stanu wód i/lub nieckami bezodpływowymi z wyłączeniem z nich powierzchni zaliczonych do wyższych niż II kategoria zagrożenia zawodnieniem. Tereny te charakteryzują się niskim prawdopodobieństwem wystąpienia (okresowego) zawodnienia.18 W związku z tym, że tereny, o których mowa znajdują się w granicach ekstremalnego powodziowego stanu wód, zaliczono je do II kategorii zagrożenia zawodnieniem. Jest to stan aktualny, a z uwagi na to, że analizowany teren nie będzie ulegał przekształceniom, wyklucza się tam zmiany stosunków hydrologicznych.

 

W związku z powyższym przedstawianie szczegółowego planu ekshumacji zwłok pacjentów szpitala psychiatrycznego oraz ofiar „Marszu Śmierci” Auschwitz-Birkenau, wskazanie miejsca przeniesienia cmentarza oraz analiza możliwych konfliktów z środowiskami żydowskimi i przedstawicielami Państwa Izrael nie jest konieczna.

Bazylika św. Antoniego – tąpnięcia i inne zabytki – ocena wpływu

- Analizując szczegółowo mapę wpływów dokonanej eksploatacji górniczej można zauważyć, że deformacje terenu w miejscach gdzie zlokalizowana jest Bazylika św. Antoniego nie będą występowały. Najkrótsza odległość w linii prostej pomiędzy granicą projektowanego terenu górniczego a bazyliką wynosi około 1,0 km. Natomiast najkrótsza linia pomiędzy granicą deformacji ciągłych na powierzchni terenu (izolinia 0,00m osiadań oraz „zerowa” kategoria terenu górniczego), prognozowanych dla eksploatacji złoża „Paruszowiec”, a lokalizacją Bazyliki św. Antoniego wynosi około 1,1 km (okolica ul. Strzeleckiej).

 

Ponadto wyniki analizy wykazują, iż pokład 416 jest zaliczony do nieskłonnych do tąpań, natomiast pokład 418 do słabo skłonnych do tąpań. Stropy pokładów w warstwach rudzkich to stropy o małej koncentracji energii sprężystej i o niskiej skłonności do tąpań.

 

Bazylika św. Antoniego oraz kościół pw. św Katarzyny Aleksandryjskiej znajdują się w 0 stopniu intensywności. Nie przewiduje się zatem żadnego negatywnego wpływu na ww. obiekty. Dom przy Mikołowskiej 103 oraz obiekty przy ul. Słonecznej znajdują się w I stopniu intensywności drgań.

 

Obiekty znajdujące się w tym stopniu są niezagrożone pod kątem konstrukcyjnym. Drgania mogą natomiast powodować wydłużanie się istniejących (nie powodowanie nowych!) rys/pęknięć na elewacji, czy odpadanie źle przyklejonych płytek.

To tylko część uwag i odpowiedzi spółki Bapro. Cały materiał możecie znaleźć TUTAJ.

Wartościowy artykuł? Cieszymy się! Jesteśmy niezależnym medium, a nasi dziennikarze codziennie starają się przedstawiać Ci rzetelne informacje. Jeśli doceniasz naszą pracę, możesz nas wesprzeć. WSPIERAJ NAS! »

Oceń publikację: + 1 + 37 - 1 - 22

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (14):
 • ~arkussinus 2019-11-13 10:21:36

  "Kwestia połączenia kopalni „Paruszowiec” z elektrownią w Rybniku..".....chyba planowanym kanałem

  54 8
 • ~Krisss 2019-11-13 10:25:26

  Jak hanyski Mogą Nie Chcieć Kopalni? :) Na Gruba!

  24 66
 • ~Zebrzydowski 2019-11-13 10:35:04

  W skrócie: Bapro twierdzi, że owszem zniszczy, ale przecież niektórzy ocaleją, że droga się zapadnie, ale przecież i tak jest stroma, że inwestycje w linie kolejową i przyspieszanie pociągów nie ma sensu, bo i tak skutecznie wszystko zepsują, a ponadto zatrują, zasolą, uwolnią pokłady radioaktywne - dla naszego, a jakże, dobra, bo choć z nikim umów nie mają, to są głęboko przekonani, że wszyscy wokół to idioci i dadzą się nabrać na te ich "ekspertyzy".

 • ~exx 2019-11-13 10:38:49

  Jak to się mówi - co innego teoria, co innego praktyka.

  66 7
 • ~Arteks 2019-11-13 10:38:55

  Najważniejsze, że parlamentarzyści PiS z naszego regionu murem staną przeciwko kopalni. To nawet nie będzie trzeba mobilizować mieszkańców, sprowadzać tu GreenPeace i aktywistów ekologicznych z całej Europy. Po co budować nowe kopalnie skoro zamknięto niedawno Kopalnię Krupiński z bardzo dużymi złożami węgla energetycznego. Niech tam Bapro zainwestuje - tam nikt, ani mieszkańcy, ani władze nie były przeciwne bo się przyzwyczajono do kopalnie. W Rybniku nie ma zgody na nową kopalnię.

  71 30
 • ~Jedynie Prawdziwy Polak 2019-11-13 10:41:07

  Papier wiele zniesie, życie i praktyka mogą okazać się zatrważające, nie będą chciały słuchać wodolejstwa na papierze.

  57 8
 • ~siarzewski 2019-11-13 11:16:29

  Jedno można powiedzieć na pewno. Ceglany wiadukt nad ul. Wielopolską się rozpadnie. Nawet przy podsadzaniu zamułką.

  Druga sprawa - Kotlarnia ledwo zipie. Do czasu teoretycznego zapotrzebowania na piasek, kotlarniane wyrobiska pewnie już będą zalane, a kolej piaskowa rozebrana..

  38 7
 • ~Lateks 2019-11-13 12:01:57

  Buhahaha Kolej się zapadnie o 17 metrów.
  Jak ten las się zapadnie o 17 metrów to zamiast lasu mamy drugi zalew...
  Nawet kanału nie trzeba kopać ;) sam się zrobi i to szerszy i głębszy niż w założeniach ;)

  36 7
 • ~rzyt 2019-11-13 12:16:06

  @Arteks, od momentu awarii Czajki w Warszawie Green Peace zmienił nazwę na Green Pic. O tym eleboracie lepiej zapomnieć. Kiedyś miałem zastrzeżenia do kopalni Chwałowice w kwestii sypania hałdy na złoże torfu o grubości 5 metrów. Odpowiedź; zbyt duży problem ze ściągnięciem tego torfu z przyczyn technicznych. A ten torf mógłby być użyty do rekultywacji. A teraz to w tym dokumencie wszystko mogą? Ci sami ludzie?
  P.S. Torf tworzy się w ciągu roku od 0.6 do 1.4 mm. Czyli tysiące lat pracy natury poszły pod hałdę.

  17 10
 • ~grzesw 2019-11-13 12:20:08

  Arteks bzdury opowiadasz, ponownie! Orzesze, Woszczyce są przeciwne uruchomieniu kopalni Krupiński. Powstaje dużo nowych domów na terenach potencjalnej eksploatacji. Ludzie strajkowali pod RDOŚ, cały czas toczy się temat ponownego uruchomienia kopalni Krupiński i aktualnie plan jest na etapie weryfikacji przez GDOŚ. Ludzie chcą kopalni bo są przyzwyczajeni, co za bełkot. Byłeś, rozmawiałeś z kimś?

  17 5
 • ~ 2019-11-13 13:04:49

  Dokument jest pełny fachowych i eksperckich tłumaczeń. Nieistotne
  czy prawdziwych, czy nie. Jak znam życie , 90% tych wypocin ,
  nie ma przełożenia na fakty. Jest to wg mnie oczywiście, zbiór
  pobożnych życzeń, które w praktyce ( oby nie) po prostu nie sprawdziłyby się. Zastanawia mnie jednak jedna rzecz. Jakim trzeba
  być cynikiem, żeby potencjalne szkody tąpnięć ,które dotkną przecież
  żywych ludzi ( mieszkańców), sprowadzić do ilości obiektów narażonych na "oddziaływanie górnicze w terenie górniczym Paruszowiec". Wyliczają jaką skalę uszkodzeń spowodują prace górnicze. Z polskiego na nasze, ile domów zostanie zniszczonych
  przez tę kopalnię. Chamstwo, cynizm i........ Niech każdy doda co chce.

  26 7
 • ~mellou 2019-11-13 13:05:44

  Co za brednie, w jednym zdaniu piszą o ograniczeniu spalin z lokomotyw dowożących węgiel do elektrowni pisząc w drugim zdaniu że Berga będzie wywożona koleją.

  28 5
 • ~Kazimierz Wyciszczok 2019-11-13 14:35:21

  Stawiam 100 do 1 że kopalnia postanie. Światem od zawsze rządził pieniądz, który w zadziwiająco szybki sposób może zmienić punkt widzenia danej osoby (osób) decyzyjnej. Nie łudźmy się że nagle będzie inaczej.

  23 6
 • ~Jan R. 2019-11-13 14:36:54

  Pisze się skała płona. Płonne to są nadzieje, że ta kopalnia nie powstanie.

  18 10

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy będziesz głosował 10 maja w wyborach prezydenckich?
Oddanych głosów: 12387