zamknij

OGŁOSZENIA: Nieruchomości - Sprzedam/Wynajmę

Działka budowlana, blisko lasu.

  • Rodzaj: budowlana na sprzedaż
  • Powierzchnia działki: 924 m2
  • Miasto: Czerwionka-Leszczyny
  • Dzielnica: Dębieńsko Wielkie

120 000 PLN

 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą ▾

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży działki budowlana usytuowana wśród niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i działek niezabudowanych, w spokojnej dzielnicy Czerwionki- Leszczyn; Dębieńsku.
Parcela o powierzchni 924 m2 i wymiarach około 40m/23m z dojazdem uregulowanym - udział w drodze o szerokości 4 metry (droga utwardzona), media tj. prąd został doprowadzony do działki, co do wody sieć wodociągowa będzie budowana.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony został symbolem MZ co oznacza, iż jest to działka mieszkaniowa z dużym udziałem zieleni, gdzie 70% powierzchni działki powinno być przeznaczone pod zieleń.

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznacza się tereny mieszkaniowe z dużym udziałem zieleni oznaczone symbolem MZ.
2. Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami funkcji podstawowej lub dopuszczalnej terenu.
3. Na terenach wymienionych dopuszcza się:
1) realizację zabudowy zagrodowej,
2) realizację zabudowy gospodarczej i pomocniczej związanej z zabudową mieszkaniową,
3) realizację funkcji usługowej (rzemiosło, handel, gastronomia), której uciążliwość nie wykracza poza granice działki,
4) obiekty użyteczności publicznej,
5) zakłady, warsztaty rzemieślnicze i produkcyjne, hurtownie i składy realizowane na działkach o minimalnej powierzchni równej 2500 tys. m 2 przy minimalnej szerokości działek- 40m; uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice działki, obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działki,
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, stacje paliw gazowych.
4. Na terenach, o których mowa obowiązuje zakaz:
1) lokalizacji obiektów i urządzeń o uciążliwym oddziaływaniu na otoczenie w tym: baz, myjni samochodowych, stacji paliw płynnych itp., 2) realizacji garaży zbiorowych,
3) zwałowania odpadów przemysłowych,
4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, magazynowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych dla jej obsługi.
5. Na terenach wymienionych ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) forma projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz,
2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym wraz z możliwością podpiwniczenia do wysokości 1,0 m nad poziom terenu; dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 30- 40o , budynki winny być sytuowane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji,
3) ustala się maksymalną wysokość budynków gospodarczych do 1,5 kondygnacji; budynki gospodarcze, garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsiadujące bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z budynkiem mieszkalnym,
4) minimum 70% powierzchni działek przeznacza się pod zieleń,
5) usytuowanie projektowanych budynków, obiektów i urządzeń towarzyszących musi odpowiadać ustaleniom wynikającym z przepisów szczególnych dotyczących odległości od istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz terenów leśnych.
6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji :
1) tereny przeznaczone do zabudowy wymagają zapewnienia dostępu komunikacji, a charakter dojazdu do zabudowy winien spełnić obowiązujące wymogi komunikacyjne, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej ,
2) funkcja mieszkaniowa, usługowa i produkcyjna wymaga zapewnienia miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi wymienionej w Rozdz. 11 § 55,
3) ustala się minimalną szerokość ulic dojazdowych w liniach rozgraniczających równą 10 m; przekrój ulicy jedno jezdniowy, dwu pasowy, szerokość pasa 2,5m,
4) ustala się minimalną szerokość ulic lokalnych w liniach rozgraniczających równą 12m; przekrój ulicy jedno jezdniowy, dwu pasowy, szerokość pasa 3m,
5) dopuszcza się odstępstwa od zapisów zawartych w ust.6 pkt 4 i 5 wynikające z trudnych warunków terenowych bądź istniejącego zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami szczególnymi w tym zakresie dotyczącymi dróg publicznych,
6) długość odcinków ulic dojazdowych pozbawionych przejazdu nie może przekroczyć 80m.; wymagane jest wykonanie na zakończeniu ulicy placu nawrotowego,
7) nowo projektowane drogi dojazdowe i lokalne muszą obsługiwać działki położone po ich obu stronach z zaleceniem powiązania z istniejącym systemem komunikacyjnym w postaci układów zamkniętych.
6. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) udostępnienie terenu do zabudowy wymaga zapewnienia możliwości jego przyłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej (w tym możliwość korzystania z indywidualnego źródła ciepła),
2) odprowadzenie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni zbiorowej,
3) w przypadku braku niezbędnej infrastruktury wymienionej w ust.6 pkt.2 przewiduje się odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub dopuszcza się przyjęcie indywidualnego sposobu unieszkodliwiania ścieków zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska, dostawy ciepła dla celów grzewczych ze źródeł spełniających obowiązujące wymogi ochrony środowiska z dostosowaniem istniejących systemów grzewczych do tych wymogów.
Bardzo korzystna lokalizacja. W pobliżu znajduje się las i liczne tereny zielone.
Szkoła i przedszkole w odległości ok. 1,5 km od nieruchomości. Niedaleko zjazd na autostradę A1 (ok. 4km).
Zapraszamy na prezentację!!!
Kontakt z ogłoszeniodawcą

L&M Nieruchomości


Czerwionka-Leszczyny