zamknij

Rybnicki Wykładowca Akademicki Roku 2017

Nominowani:

Dr inż. Bernard Kotala
Dr inż. Paweł Krause
Dr inż. Jan Rubin
Dr inż. Piotr Słanina
Dr inż. Tomasz Zieliński
Wszystkich głosów: 1726

Rybnicki Wykładowca Akademicki Roku 2017

.

Nominowani do Nagrody Rybnicki Wykładowca Akademicki Roku 2017
Dr inż. Bernard Kotala

Wykładowca Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Poznaj sylwetkę
Dr inż. Paweł Krause

wykładowca Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Poznaj sylwetkę
Dr inż. Jan Rubin

Wykładowca Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, Politechnika Śląska w Gliwicach

Poznaj sylwetkę
Dr inż. Piotr Słanina

Wykładowca i kierownik zespołu dydaktycznego Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku PŚ w Gliwicach

Poznaj sylwetkę
Dr inż. Tomasz Zieliński

Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

Poznaj sylwetkę

REGULAMIN KONKURSU „RYBNICKI NAUCZYCIEL ROKU / WYKŁADOWCA AKADEMICKI ROKU 2017”


Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Rybnicki Nauczyciel Roku / Wykładowca Akademicki Roku 2017 ” (dalej „Konkurs”) jest tuPolska Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rynek 11, KRS: 0000327463, NIP: 642-30-88-117.

2. Mecenasem Konkursu jest Politan Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 13.

3. Regulamin Konkursu (zwany dalej także "Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym w portalu www.rybnik.com.pl.

Kategorie laureatów

4. W Konkursie wyróżnia się następujące kategorie laureatów:

a) Nauczyciel,
b) Wykładowca Akademicki.

Zgłoszenia do Konkursu

5. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć grupa 5 uczniów lub rodziców w przypadku konkursu na Nauczyciela oraz 3 studentów w przypadku Wykładowcy.

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 23 czerwca 2017 roku do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 24.00.

7. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail nauczyciel@rybnik.com.pl poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.

8. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia e – maila na serwer Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu wskazanego w punkcie 6 Regulaminu nie zostaną uwzględnione w Konkursie.

9. Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego punktu bieżącego Regulaminu.

10. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Rybnickiego Nauczyciela albo Wykładowcy Akademickiego Roku 2017. Zgłaszani nauczyciele powinni wykonywać pracę dydaktyczną na terenie placówki edukacyjnej zlokalizowanej w Rybniku. Zgłaszani wykładowcy powinni wykonywać pracę dydaktyczną na terenie uczelni wyższej zlokalizowanej w Rybniku.

11. Procedura wyłaniania nominowanych w każdej z kategorii Konkursu oraz laureatów Konkursu w kategoriach: Nauczyciel Roku i Wykładowca Akademicki Roku 2016/2017 jest dokonywana przez Internautów w głosowaniu.

Jury Konkursu

13. Jury Konkursu tworzą trzy osoby powołane przez Organizatora.

14. Jury Konkursu przewodniczy Przewodniczący.

15. Członkowie Jury Konkursu oraz Przewodniczący pełnią swoje funkcje przez okres trwania Konkursu.

16. W szczególnych przypadkach Członek Jury Konkursu może złożyć na ręce Przewodniczącego rezygnację z funkcji. W takim przypadku Jury Konkursu może postanowić o uzupełnieniu składu poprzez wybór nowego Członka.

Procedura wyłonienia nominowanych

18. Listę nominowanych dla każdej z kategorii spośród skutecznie – na zasadach opisanych Regulaminem - zgłoszonych kandydatów, ustalają Członkowie Jury Konkursu w oparciu o następujące kryteria (będzie to maksymalnie 25 Kandydatów w obu kategoriach wymienionych w pkt. 4 powyżej):
- ogólna liczba zgłoszeń danego Kandydata w głosowaniu Internautów,
- ocena przesłanych formularzy przez Jury Konkursu.

19. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń Kandydatów wyniesie ponad 25 osób, wyboru nominowanych spośród skutecznie zgłoszonych kandydatów, w oparciu o kryteria opisane w ustępie poprzedzającym, Członkowie Jury Konkursu dokonują poprzez formularz oceny, udostępniany Członkom Jury Konkursu przez Organizatora. W razie, gdy liczba zgłoszonych do Konkursu Kandydatów nie przekroczy 25 osób, dopuszczeni zostaną wszyscy zgłoszeni Kandydaci.

20. Spośród kandydatów zgłoszonych do nominacji, Jury Konkursu w głosowaniu za pośrednictwem formularza oceny, o którym mowa w punkcie 19 powyżej, ustala listę nominowanych w każdej kategorii. Liczbę nominowanych w każdej kategorii ustala Jury Konkursu po zapoznaniu się z ilością i jakością nadesłanych zgłoszeń. Liczba nominowanych musi jednak mieścić się w przedziale do 25 osób.

21. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów zgłoszonych do nominacji równej ilości głosów, o klasyfikacji danego kandydata decyduje głosowanie uzupełniające Jury Konkursu.

22. W głosowaniu uzupełniającym, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, każdy z Członków Jury Konkursu (w tym Przewodniczący) ma głos o wadze równej jednej.

23. W przypadku równej ilości głosów kandydatów w głosowaniu uzupełniającym, o którym mowa w punktach 21 oraz 22 powyżej, decyduje głos Przewodniczącego Jury.

Ogłoszenie listy nominowanych

24. Lista nominowanych wyłonionych w myśl postanowień punktów 18 - 23 niniejszego Regulaminu będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.

25. Każdy jest uprawniony do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych, na ręce Jury Konkursu, za pośrednictwem adresu e–mail redakcja@rybnik.com.pl, swoich uwag dotyczących nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć charakteru pomówień, być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów.

26. Wszelkie przesłane uwagi zostaną przekazane jednorazowo wszystkim członkom Jury Konkursu.

Procedura wyłonienia laureatów

27. W przypadku laureata wybieranego przez Internautów spośród nominowanych kandydatów, wyłonionych zgodnie z treścią postanowień punktu 22 Regulaminu, kryterium decydującym o uzyskaniu statusu Laureata stanowi ilość oddanych przez Internautów głosów na poszczególnych nominowanych kandydatów.

28. Każdy z zarejestrowanych w portalu Rybnik.com.pl użytkowników może oddać 1 (jeden) głos w Konkursie za pomocą sondy zamieszczonej w w/w portalu. Zabronione jest podejmowanie przez Internautów jakichkolwiek czynności zmierzających do sfałszowania wyników faktycznie uzyskanych głosów - na zasadach opisanych Regulaminem - przez nominowanych kandydatów w głosowaniu Internautów. Dodatkowo każdy internauta będzie mógł oddać głos za pomocą płatnej wiadomości SMS (koszt jednej wiadomości z VAT: 1,23 zł).

29. Głosowanie Internautów odbywa się w okresie od dnia 26.07.2017 roku od godz. 10:00 do dnia 29.09.2017 roku do godz. 12.00 w przypadku głosowania na Rybnickiego Nauczyciela Roku oraz w okresie od dnia 26.07.2017 roku od godz. 10:00 do dnia 6.10.2017 roku do godz. 12.00 w przypadku głosowania na Rybnickiego Wykładowcę Roku.

30. Laureatem w danej kategorii zostaje ten nominowany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

31. Od uchwał Jury Konkursu w przedmiocie wyboru Laureatów nie przysługuje odwołanie.


Nagrody

32. Laureat danej kategorii otrzyma tytuł Rybnickiego Nauczyciela/Wykładowcy Roku 2017 oraz statuetkę i certyfikat nagrody, a także nagrody rzeczowe w postaci wysokiej klasy sprzętu elektronicznego ufundowane przez Mecenasa Konkursu. Wartość nagrody rzeczowej dla każdego laureata wynosi 1700 zł brutto.

33. Mecenas Konkursu przyznaje również każdemu Laureatowi Dodatkową Nagrodę Pieniężną w wysokości 374 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100) brutto celem pokrycia kosztów podatku dochodowego. Zatem łączna wartość Nagrody Głównej oraz Dodatkowej Nagrody Pieniężnej wynosi 2074 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote 00/100).

34. Ponadto Mecenas Konkursu funduje dwa vouchery na produkty marek: Gosia, Amigo i Helios o wartości 1800 zł, każdy dla placówek, które reprezentują Laureaci konkursu.

Ogłoszenie Laureatów

35.Ogłoszenie Laureata w kategorii Nauczyciel Roku oraz w kategorii Wykładowca Roku nastąpi w październiku 2017 r. podczas miejskich obchodów Dnia Nauczyciela organizowanych przez Miasto Rybnik.

36. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną także zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.

Postanowienia końcowe

37. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

38. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń przed zwołaniem posiedzenia Jury Konkursu.

Na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody -wysokiej klasy sprzęt elektroniczny o wartości 1700 zł. Dodatkowo, szkoła i uczelnia którą reprezentuje laureat, otrzyma pakiet artykułów marek Gosia, Amigo i Helios o wartości 1800 zł.