zamknij

Rybnicki Nauczyciel Roku 2016

Wyniki głosowania Internautów:

Izabela Wątorek
11559
Wojciech Samuel
10044
Mateusz Dudzik
8424
Kinga Szulik-Pomykoł
1807
Dorota Kowalska
1747
Agnieszka Jaworska
1394
Bożena Fros
1229
Agnieszka Janas
1177
Joanna Białas
964
Justyna Pieczka
541
Arkadiusz Kulpok
278
Gabriela Kozaczko
215
Bożena Paniczek
209
Lidia Kalemba
167
Maja Kszuk
132
Tadeusz Kolorz
74
Wszystkich głosów: 39961

Prezentacje firm

Rybnicki Nauczyciel Roku 2016

Nominowani do Nagrody Rybnicki Nauczyciel Roku 2016
Joanna Białas

doradca zawodowy, pedagog i oligofrenopedagog w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych.  

Poznaj sylwetkę
Mateusz Dudzik

katecheta w Społecznej Szkole Podstawowej im. J. Kukuczki w Rybniku 

Poznaj sylwetkę
Bożena Fros

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9

Poznaj sylwetkę
Agnieszka Janas

nauczycielka w Ognisku Pracy Pozaszkolnej - Zespół „Przygoda”

Poznaj sylwetkę
Agnieszka Jaworska

nauczycielka geografii w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku 

Poznaj sylwetkę
Lidia Kalemba

nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 

Poznaj sylwetkę
Tadeusz Kolorz

nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Poznaj sylwetkę
Dorota Kowalska

nauczycielka w Gimnazjum nr 4 im Jana Kochanowskiego w Rybniku

Poznaj sylwetkę
Gabriela Kozaczko

nauczycielka w Społecznej Szkole Podstawowej im. J. Kukuczki w Rybniku 

Poznaj sylwetkę
Maja Kszuk

nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 34

Poznaj sylwetkę
Arkadiusz Kulpok

nauczyciel w Dwujęzycznym Społecznym Gimnazjum im. J. Kukuczki w Rybniku 

Poznaj sylwetkę
Bożena Paniczek

pedagog w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku 

Poznaj sylwetkę
Justyna Pieczka

nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku oraz Szkole Specjalnej nr 7

Poznaj sylwetkę
Wojciech Samuel

nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich 

Poznaj sylwetkę
Kinga Szulik-Pomykoł

wychowawca w Publicznym Przedszkolu nr 39 w Rybniku

Poznaj sylwetkę
Izabela Wątorek

Przedszkole 11 w Rybniku

Poznaj sylwetkę

REGULAMIN KONKURSU „RYBNICKI NAUCZYCIEL ROKU / WYKŁADOWCA AKADEMICKI ROKU 2016”


Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu „Rybnicki Nauczyciel Roku / Wykładowca Akademicki Roku 2016 ” (dalej „Konkurs”) są spółka Politan oraz spółka tuPolska Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rynek 11, KRS: 0000327463, NIP: 642-30-88-117.

2. Regulamin Konkursu (zwany dalej także "Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym w portalu www.rybnik.com.pl.


Kategorie laureatów

4. W Konkursie wyróżnia się następujące kategorie laureatów:

a) Nauczyciel,
b) Wykładowca Akademicki.


Zgłoszenia do Konkursu

5. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć grupa 5 uczniów lub rodziców w przypadku konkursu na Nauczyciela oraz 3 studentów w przypadku Wykładowcy.

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 3 czerwca 2016 do dnia 21 czerwca 2016 r. do godz. 24.00.

7. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail [email protected] poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.

8. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia e – maila na serwer Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu wskazanego w punkcie 6 Regulaminu nie zostaną uwzględnione w Konkursie.

9. Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego punktu bieżącego Regulaminu.

10. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Rybnickiego Nauczyciela albo Wykładowcy Akademickiego Roku 2016. Zgłaszani nauczyciele powinni wykonywać pracę dydaktyczną na terenie placówki edukacyjnej zlokalizowanej w Rybniku. Zgłaszani wykładowcy powinni wykonywać pracę dydaktyczną na terenie uczelni wyższej zlokalizowanej w Rybniku.

11. Procedura wyłaniania nominowanych w każdej z kategorii Konkursu oraz laureatów Konkursu w kategoriach: Nauczyciel Roku i Wykładowca Akademicki Roku 2015/2016 jest dokonywana przez Internautów w głosowaniu.

 

Jury Konkursu

13. Jury Konkursu tworzą trzy osoby powołane przez Organizatora.

14. Jury Konkursu przewodniczy Przewodniczący.

15. Członkowie Jury Konkursu oraz Przewodniczący pełnią swoje funkcje przez okres trwania Konkursu.

16. W szczególnych przypadkach Członek Jury Konkursu może złożyć na ręce Przewodniczącego rezygnację z funkcji. W takim przypadku Jury Konkursu może postanowić o uzupełnieniu składu poprzez wybór nowego Członka.

 

Procedura wyłonienia nominowanych

18. Listę nominowanych dla każdej z kategorii spośród skutecznie – na zasadach opisanych Regulaminem - zgłoszonych kandydatów, ustalają Członkowie Jury Konkursu w oparciu o następujące kryteria (będzie to maksymalnie 25 Kandydatów w obu kategoriach wymienionych w pkt. 4 powyżej):
- ogólna liczba zgłoszeń danego Kandydata w głosowaniu Internautów,
- ocena przesłanych formularzy przez Jury Konkursu.

19. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń Kandydatów wyniesie ponad 25 osób, wyboru nominowanych spośród skutecznie zgłoszonych kandydatów, w oparciu o kryteria opisane w ustępie poprzedzającym, Członkowie Jury Konkursu dokonują poprzez formularz oceny, udostępniany Członkom Jury Konkursu przez Organizatora. W razie, gdy liczba zgłoszonych do Konkursu Kandydatów nie przekroczy 25 osób, dopuszczeni zostaną wszyscy zgłoszeni Kandydaci.

20. Spośród kandydatów zgłoszonych do nominacji, Jury Konkursu w głosowaniu za pośrednictwem formularza oceny, o którym mowa w punkcie 19 powyżej, ustala listę nominowanych w każdej kategorii. Liczbę nominowanych w każdej kategorii ustala Jury Konkursu po zapoznaniu się z ilością i jakością nadesłanych zgłoszeń. Liczba nominowanych musi jednak mieścić się w przedziale do 25 osób.

21. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów zgłoszonych do nominacji równej ilości głosów, o klasyfikacji danego kandydata decyduje głosowanie uzupełniające Jury Konkursu.

22. W głosowaniu uzupełniającym, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, każdy z Członków Jury Konkursu (w tym Przewodniczący) ma głos o wadze równej jednej.

23. W przypadku równej ilości głosów kandydatów w głosowaniu uzupełniającym, o którym mowa w punktach 21 oraz 22 powyżej, decyduje głos Przewodniczącego Jury.

 

Ogłoszenie listy nominowanych

24. Lista nominowanych wyłonionych w myśl postanowień punktów 18 - 23 niniejszego Regulaminu będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.

25. Każdy jest uprawniony do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych, na ręce Jury Konkursu, za pośrednictwem adresu e–mail [email protected], swoich uwag dotyczących nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć charakteru pomówień, być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów.

26. Wszelkie przesłane uwagi zostaną przekazane jednorazowo wszystkim członkom Jury Konkursu.

 

Procedura wyłonienia laureatów

27. W przypadku laureata wybieranego przez Internautów spośród nominowanych kandydatów, wyłonionych zgodnie z treścią postanowień punktu 22 Regulaminu, kryterium decydującym o uzyskaniu statusu Laureata stanowi ilość oddanych przez Internautów głosów na poszczególnych nominowanych kandydatów.

28. Każdy z zarejestrowanych w portalu Rybnik.com.pl użytkowników może oddać 1 (jeden) głos w Konkursie za pomocą sondy zamieszczonej w w/w portalu. Zabronione jest podejmowanie przez Internautów jakichkolwiek czynności zmierzających do sfałszowania wyników faktycznie uzyskanych głosów - na zasadach opisanych Regulaminem - przez nominowanych kandydatów w głosowaniu Internautów. Dodatkowo każdy internauta będzie mógł oddać głos za pomocą płatnej wiadomości SMS (koszt jednej wiadomości z VAT: 1,23 zł).

29. Głosowanie Internautów odbywa się w okresie od dnia 24.06.2016 roku od godz. 10:00 do dnia 30.09.2016 roku do godz. 10.00 w przypadku głosowania na Rybnickiego Nauczyciela Roku oraz w okresie od dnia 24.06.2016 roku od godz. 10:00 do dnia 7.10.2016 roku do godz. 10.00 w przypadku głosowania na Rybnickiego Wykładowcę Roku.

30. Laureatem w danej kategorii zostaje ten nominowany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

31. Od uchwał Jury Konkursu w przedmiocie wyboru Laureatów nie przysługuje odwołanie.


Nagrody

32. Każdy Laureat danej kategorii otrzyma tytuł Rybnickiego Nauczyciela/Wykładowcy Roku 2016 oraz statuetkę i certyfikat nagrody, a także nagrody ufundowane przez Mecenasa Konkursu.

33. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 3400 złotych.

34. Laureatowi przyznana zostanie również Dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości 374 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100) brutto, zatem łączna wartość Nagrody Głównej oraz Dodatkowej Nagrody Pieniężnej wynosi 3774 zł (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100).


Ogłoszenie Laureatów

35.Ogłoszenie Laureata w kategorii Nauczyciel Roku nastąpi w październiku 2016 r. podczas miejskich obchodów Dnia Nauczyciela organizowanych przez Miasto Rybnik.

Ogłoszenie Laureata w kategorii Wykładowca Roku nastąpi w październiku 2016 r. podczas inauguracji roku akademickiego na uczelni, z którą związany jest laureat.

36. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną także zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.


Postanowienia końcowe

37. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

38. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń przed zwołaniem posiedzenia Jury Konkursu.

Laureat otrzyma ufundowany przez mecenasa konkursu - firmę Politan tablet Apple iPad Air Retina Wi-Fi 16 GB. Dodatkowo, szkoła którą reprezentuje laureat, otrzyma pakiet artykułów marek Gosia, Amigo i Helios o wartości 500 zł.