zamknij

Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2021

Wyniki głosowania Internautów:

Alicja Klasik
3273
Tomasz Stefaniak
2776
Rafał Kozik
1340
Michalina Koć-Mniszko
641
Kamil Jakubiak
302
Jarosław Kotula
196
Daria Zasada
186
Henryk Tkocz
156
Dominik Janczak
134
Dominik Czerny
93
Kinga Głyk
69
Piotr Kuczera
55
Agata Perenc
53
Kamila Tarabura
42
Michał M. Palica
25
Julia Kowalczyk
23
Wszystkich głosów: 9364

Prezentacje firm

Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2021

Nominowani do Nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2021
Dominik Czerny

siatkarz

Poznaj sylwetkę
Kinga Głyk

artystka, basistka, kompozytorka

Poznaj sylwetkę
Kamil Jakubiak

prezes P.H.U. Zenit Sp. z o.o.

Poznaj sylwetkę
Dominik Janczak

zawodnik Karate Kyokushin TENSHO Czerwionka-Leszczyny

Poznaj sylwetkę
Alicja Klasik

szpadzistka Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego

Poznaj sylwetkę
Michalina Koć-Mniszko

prezes Silesia Meble Sp. z o.o.

Poznaj sylwetkę
Jarosław Kotula

prezes TBD Kotula sp. z o.o.

Poznaj sylwetkę
Julia Kowalczyk

dżudoczka KS Polonia Rybnik

Poznaj sylwetkę
Rafał Kozik

wokalista

Poznaj sylwetkę
Piotr Kuczera

dżudoka Kejza Team Rybnik

Poznaj sylwetkę
Michał M. Palica

publicysta, autor książek o historii Rybnika

Poznaj sylwetkę
Agata Perenc

dżudoczka KS Polonia Rybnik

Poznaj sylwetkę
Tomasz Stefaniak

właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TOMEX

Poznaj sylwetkę
Kamila Tarabura

reżyserka i scenarzystka filmowa

Poznaj sylwetkę
Henryk Tkocz

fotograf

Poznaj sylwetkę
Daria Zasada

prezes Prostars Spółka z o.o. Centrum Maszyn

Poznaj sylwetkę

REGULAMIN 16. EDYCJI KONKURSU „CZŁOWIEK ROKU RYBNIK.COM.PL”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Człowiek roku Rybnik.com.pl” (dalej „Konkurs”) jest spółka tuPolska Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30, KRS: 0000327463, NIP: 642-30-88-117

2. Regulamin Konkursu (zwany dalej także "Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora i ogłaszanym w portalu www.rybnik.com.pl.

Kategorie laureatów

4. W Konkursie wyróżnia się następujące kategorie laureatów:

a) Kultura
b) Sport
c) Biznes
oraz
d) Nagroda Internautów

Zgłoszenia do Konkursu

5. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rybnika lub powiatu rybnickiego, jak również każdy z mieszkańców Rybnika lub powiatu rybnickiego. W przypadku kategorii Biznes warunkiem zgłoszenia kandydata jest uzyskanie jego zgody na kandydowanie w Konkursie.

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 10 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 r. do godz. 24.00.

7. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl w zakładce „Człowiek Roku”.

8. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia zgłoszenia na serwer Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu wskazanego w punkcie 6 Regulaminu nie zostaną uwzględnione w Konkursie. Organizator przyjęcie każdego zgłoszenia potwierdza informacją zwrotną na e-mail nadawcy.

9. Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego punktu bieżącego Regulaminu.

10. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano Człowieka Roku Rybnik.com.pl.

11. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma ścisły związek z Rybnikiem lub powiatem rybnickim, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

12. Kandydatem zgłoszonym do Konkursu może być tylko i wyłącznie pojedyncza osoba. Do konkursu nie zostaną dopuszczone kandydatury zespołowe.

13. Procedura wyłaniania nominowanych w każdej z kategorii Konkursu oraz laureatów Konkursu w kategoriach: Kultura, Sport, Biznes, jest realizowana przez Kapitułę Konkursu.

Kapituła Konkursu

14. Kapitułę Konkursu tworzą osoby publiczne zaproszone do udziału w Kapitule przez Redakcję portalu Rybnik.com.pl.

15. Kapitule przewodniczy Prezydent Rybnika.

16. Członkowie Kapituły oraz Przewodniczący pełnią swoje funkcje przez okres trwania Konkursu.

17. W szczególnych przypadkach Członek Kapituły może złożyć na ręce Przewodniczącego Kapituły rezygnację z funkcji. W takim przypadku Organizator może postanowić o uzupełnieniu składu poprzez wybór nowego Członka.

18. Organizator powiadania Członków Kapituły o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W związku z sytuacją epidemiologiczną, Organizator dopuszcza zdalną formę posiedzenia Kapituły Konkursu.

19. Kapituła Konkursu działa i obraduje na zasadach określonych Regulaminem Kapituły 16. edycji Konkursu Rybnik.com.pl.

Procedura wyłonienia nominowanych

20. Listę nominowanych dla każdej z kategorii spośród skutecznie – na zasadach opisanych Regulaminem - zgłoszonych kandydatów, ustalają Członkowie Kapituły w oparciu o następujące kryteria:

a) w kategorii Kultura – wpływ kandydata na życie kulturalne Rybnika lub powiatu rybnickiego, wpływ kandydata na kształtowanie się świadomości kulturalnej młodzieży, upowszechnianie kultury, uzyskane nagrody i wyróżnienia w 2021 roku
b) w kategorii Sport – wpływ na popularyzację sportu w mieście Rybniku lub powiecie rybnickim, ranga odniesionych sukcesów w 2021 roku i w dotychczasowej karierze sportowej. W kategorii Sport mogą być zgłaszani zarówno czynni zawodnicy, jak trenerzy i szkoleniowcy.
c) w kategorii Biznes – innowacyjność produktów i usług firmy, którą reprezentuje kandydat; jakość zarządzania zasobami ludzkimi; uzyskane certyfikaty i wyróżnienia; działalność społeczna i charytatywna; osobisty wpływ kandydata na rozwój firmy.

21. Wyboru nominowanych spośród skutecznie zgłoszonych kandydatów, w oparciu o kryteria opisane w ustępie poprzedzającym, Członkowie Kapituły dokonują poprzez formularz oceny, udostępniany Członkom Kapituły przez Organizatora.

22. Spośród kandydatów zgłoszonych do nominacji, Kapituła Konkursu w głosowaniu ustala listę nominowanych w każdej kategorii. Liczbę nominowanych w każdej kategorii ustala Organizator Konkursu po zapoznaniu się z ilością i jakością nadesłanych zgłoszeń oraz oceną członków Kapituły. Liczba nominowanych musi jednak mieścić się w przedziale od 3 do 7 osób. Minimum jedno miejsce na liście nominowanych w każdej kategorii przysługuje kandydatowi zgłoszonemu z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszc zyny.

23. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów zgłoszonych do nominacji równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

24. W kategorii Sport Organizator zastrzega sobie prawo nominacji tylko 1 przedstawiciel danej dyscpliny sportu.

25. W każdej kategorii konkursu Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nominacji zgłoszonego kandydata, niezależnie od wyników oceny kandydatów przez Kapitułę Konkursu.

26. Wszyscy nominowani w kategorii Kultura, Sport oraz Biznes - w wyniku wyłonienia przez Kapitułę Konkursu - są jednocześnie nominowanymi w kategorii Nagroda Internautów.

Ogłoszenie listy nominowanych

27. Lista nominowanych wyłonionych w myśl postanowień punktów 20 - 25 niniejszego Regulaminu będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl w zakładce pod nazwą „Człowiek Roku”.

28. Każdy jest uprawniony do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych, na ręce Kapituły, za pośrednictwem adresu e–mail [email protected], swoich uwag dotyczących nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć charakteru pomówień, być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów.

29. Wszelkie przesłane uwagi zostaną przekazane jednorazowo wszystkim członkom Kapituły.

Procedura wyłonienia laureatów

30. W przypadku laureata wybieranego przez Internautów spośród nominowanych kandydatów, wyłonionych zgodnie z treścią postanowień punktu 26. Regulaminu, kryterium decydującym o uzyskaniu statusu Laureata stanowi ilość oddanych przez Internautów głosów na poszczególnych nominowanych kandydatów.

31. Każdy z zarejestrowanych w portalu Rybnik.com.pl użytkowników może oddać 1 (jeden) głos dziennie w Konkursie za pomocą sondy zamieszczonej w w/w portalu. Zabronione jest podejmowanie przez Internautów jakichkolwiek czynności zmierzających do sfałszowania wyników faktycznie uzyskanych głosów - na zasadach opisanych Regulaminem - przez nominowanych kandydatów w głosowaniu Internautów.

32. Głosowanie Internautów odbywa się w okresie od dnia 1.02.2022 roku od godz. 12:00 do dnia 15.02.2022 roku do godz. 12.00.

33. Laureatem Nagrody Internautów zostaje ten nominowany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

34. W przypadku kategorii Kultura, Biznes oraz Sport, Laureata wybiera Kapituła Konkursu na posiedzeniu Kapituły. Termin i formę posiedzenia ustala Organizator konkursu.

35. Laureaci Konkursu w kategoriach Kultura, Sport oraz Biznes są wybierani spośród nominowanych kandydatów na posiedzeniu Kapituły. W każdej z kategorii, opisanych w zdaniu pierwszym punktu bieżącego Regulaminu, oceniający tworzy listę rankingową nominowanych. Laureatem w danej kategorii zostaje ten z nominowanych kandydatów, który po zsumowaniu punktacji list rankingowych wszystkich oceniających uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez nominowanych kandydatów takiej samej liczby punktów, przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie nad kandydaturami nominowanych o tożsamej liczbie punktów, w którym każdy z członków Kapituły ma 1 głos (głosowanie uzupełniające). W przypadku opisanym zdaniem poprzedzającym Laureatem zostaje ten z nominowanych kandydatów, który w głosowaniu uzupełniającym zdobędzie większą liczbę głosów. Wstrzymanie się od głosu jest wyłączone. W przypadku gdy głosowanie uzupełniające, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłoni Laureata Konkursu wobec identycznej liczby głosów nominowanych, Laureatem danej kategorii zostanie nominowany kandydat na którego swój głos w głosowaniu uzupełniającym oddał Przewodniczący Kapituły.

36. Członkowie Kapituły oraz Organizatorzy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzenia.

37. Od uchwał Kapituły w przedmiocie wyboru Laureatów nie przysługuje odwołanie.

Nagrody

38. Każdy Laureat danej kategorii otrzyma tytuł Człowieka Roku Rybnik.com.pl 2021 oraz statuetkę. Dodatkowo nominowani w kategorii Biznes otrzymają certyfikat nagrody „Firma w blasku efektów” przyznawany przez Fundację Przedsiębiorczy Polacy.

Ogłoszenie Laureatów

39. Ogłoszenie Laureatów w każdej z kategorii nastąpi w 1 marca 2022 roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

40. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl.

Postanowienia końcowe

41. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.rybnik.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

42. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz osób zgłaszających uczestników Konkursu nieanonimowo jest Organizator - tuPolska Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30, KRS: 0000327463, NIP: 642-30-88-117.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z organizacją oraz przebiegiem Konkursu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

4. Podanie danych osobowych przez osoby trzecie nominujące kandydatów oraz przez osoby zgłaszające się w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia tych czynności i uwzględnienia ich przez Organizatora jako skutecznych w rozumieniu Regulaminu

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. e) i lit. f) Rozporządzenia.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, a także po zakończeniu na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz na podstawie zgody - do czasu cofnięcia zgody.

7. Każdemu uczestnikowi Konkursu oraz osobie dokonującej zgłoszenia do Konkursu nieanonimowo przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Każdemu uczestnikowi Konkursu oraz osobie dokonującej zgłoszenia do Konkursu nieanonimowo przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Każdemu uczestnikowi Konkursu oraz osobie dokonującej zgłoszenia do Konkursu nieanonimowo przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Administrator dołoży najwyższych starań, aby zabezpieczyć dane uczestników Konkursu oraz osób dokonujących zgłoszenia do Konkursu nieanonimowo przed nieupoważnionym dostępem innych osób oraz przed ich zgubieniem/zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.